Főegyházmegye a Facebookon Élő közvetítés Szentírás
Eutik fp.
előző nap
 április 6. 
következő nap
Iz 65,8-16

Így szól az Úr: Amikor már szőlőszem is található a szőlőgerezden, azt szokták mondani: Ne bántsd azt, mert áldás van benne! Ugyanígy járok majd el én is szolgámért, amikor az ő érdekében nem pusztítok el mindent. Jákob nemzetségéből és Júda törzséből olyan sarjat hozok, aki majd birtokba veszi szent hegyemet. Választottaim öröklik azt, és szolgáim fognak ott lakni. A mező akkor majd nyájak karámává válik, és Akhór völgye csordák pihenőhelye lesz az én népem számára, amely engem keres. Titeket viszont, akik elhagytatok engem és elfelejtettétek az én szent hegyemet, akik démonoknak készítetek elő asztalt, és poharaitokat a szerencsének szánjátok, benneteket átadlak a kardnak. Mindnyájan kardélen vesztek el, mert hívtalak ugyan benneteket, de nem engedelmeskedtetek; szóltam hozzátok, de nem hallgattatok rám, sőt rosszat műveltetek előttem, és azt választottátok, amit én nem akartam. Ezért ezt mondja az Úr: Szolgáim majd enni fognak, ti pedig éhezni: akik nekem szolgálnak, inni fognak, ti pedig szomjazni. Szolgáim majd örvendeznek, ti pedig megszégyenültök. Szolgáim örömmel fognak ujjongani, ti pedig majd ordítani fogtok szívetek fájdalmában és megtört lélekkel fogtok jajgatni. Neveteket majd átokként hagyjátok választottaimra. Titeket elpusztít majd az Úr, akik pedig engem szolgálnak, azok új nevet kapnak, amely áldott lesz a földön: mert áldani fogják az igaz Istent.

Ter 46,1-17

Elindult Izrael minden holmijával. Eljutott Beersebába, az eskütétel kútjához, s ott Já-kob áldozatot mutatott be atyja, Izsák Istenének. Isten ott megszólította Izraelt éjszakai látomásban ezen a néven: „Jákob, Jákob!” Ő pedig megkérdezte: „Ki az?” Erre ezt mondta neki: „Én vagyok atyáidnak Istene. Ne félj lemenni Egyiptomba, mert ott nagy néppé teszlek. Sőt én is lemegyek veled Egyiptomba, s majd végül én hozlak vissza onnan, és József fogja le majd kezével a szemedet.” Jákob fölkelt az eskü kútjától. Izrael fiai föltették apjukat hozzátartozóikkal és feleségükkel együtt a szekerekre, amelyeket József küldött, hogy elvitesse őket. Magukkal vitték minden tulajdonukat és vagyonukat, amit Kánaán földjén szereztek, s így értek Egyiptomba: Jákob összes leszármazottjával együtt. Vele mentek tehát fiai és unokái a lányokkal együtt, s így vitte magával egész nemzetségét Egyiptomba.

Péld 23,15-24,5

Fiam! Ha szíved bölcs lesz, annak én szívből örülök, és ha füled megfelelőképpen fi-gyel, akkor ajkad szavai az én ajkamról is választ váltanak ki. Ne irigykedjen szíved a bűnösökre, hanem az Úr félelmében élj szüntelenül! Mert ha ezt betartod, akkor előtted a jövő, és reményed nem hiúsul meg! Figyelj, Fiam és légy bölcs, s helyesen irányítsd szíved gondolatait! Ne légy iszákos, és ne légy jelen azok körében, akik tobzódnak a húsban, mert az iszákos és züllött férfi elszegényedik, és aki naphosszat alszik, rongyokba öltözik. Hallgass atyádra, aki nemzett téged, és ne vesd meg anyádat, mikor megöregszik! Igazságot vegyél magadnak, és sohase add el a bölcsességet, fegyelmet és megértést! Az igaz apa helyesen nevel, s bölcs fiának örülhet a lelke. Örvendjen tehát atyád és anyád, vigadjon, aki szült téged! Add nekem, fiam, szívedet, és tartsd szemmel útjaimat! Mert az idegen ház mély verem, és szűk a kútja. Aki odajár, elvész, és minden gonosz ember elpusztul. Ki van tele jajszóval és zűrzavarral? Ki van tele viszállyal, ellenszenvvel és vitákkal? Kinek vannak sebei ok nélkül? Kinek zavaros a szeme? Nemde azoknak, kik borozgatással töltik idejüket, és akik a borozókat keresik? Ne részegedjetek hát le a bortól, hanem inkább igaz emberek társaságát keressétek, s velük társalogva sétáljatok! Mert ha tekintetedet boroskancsókra és poharakra veted, előbb-utóbb olyan meztelenül jársz majd, mint egy szál bot. Végül megmar majd, mint a kígyó, és mérget ont, mint a vipera. A szemed furcsa dolgokat lát, és szád bolondságot szól, s úgy jársz, mintha a tenger közepén feküdnél, mint a kormányos a hullámverés közepette. Azt mondod: „Elvertek ugyan, de nem fájt, ütöttek, de nem éreztem. Mikor lesz már reggel, hogy megkeressem ismét a cimborákat? Fiam, gonosz emberekre ne irigykedj, és ne kívánkozzál közéjük, mert szívük csalárd dolgot tervez és ajkuk fájdalmas dolgot szól. Bölcsességgel építik a házat, és értelmesen teszik azt egyenessé. Tudás kell ahhoz is, hogy megteljenek a kamrák mindenféle drága, gyönyörű holmival. Jobb egy bölcs ember, mint egy erős, és jobb az okos férfi, mint egy nagy erejű földműves.

Szent Eutiches érsek

Szentünk Frigiából származott. Tizenkét éves korában szülei Konstantinápolyba küldték magasabb tanulmányokra. Társai közül kitűnt a tudományokban való haladásban, de gondolt a magasból származó bölcsességre is. Szándékában volt a szerzetesi életbe lépés is. Először megkeresztelkedett, aztán végigjárva az előirt, egyházi fokozatokat, áldozópappá szentelték. Az amasziai kolostorok egyikében felvette a szerzetesi rendet is. A kolostor főnökévé is választották. Részt vett az V. egyetemes zsinaton 553-ban Konstantinápolyban. A megbetegedett sinasziai metropolita helyett ő elnökölt. Amikor az idős Méruász konstantinápolyi pátriárka érezte halálát, őt ajánlotta utódául. Életének 40-ik évében valóban megválasztották, Eutiches jól kormányozta lelki nyáját és erős védelmezője és oszlopa volt az igazhitű tanításnak a tévtanítók ellen. Néhány év múlva, Jusztinián császár, elvakítva a dokéta tévtanítás követőitől, a pátriárka ellen fordult, új pátriárkát választatott helyette, őt pedig számkivetésbe küldte. Egy kolostorban 13 évet töltött el így, élete szigorú aszketikus volt. Istentől a gyógyítás és jövőbelátás adományait kapta meg. Jusztinián császár halála után, Jusztin császár uralkodása alatt visszatérhetett lelki nyájához. Még 5 éven át kormányozta híveit, és 582-ben fejezte be szent életét.

UGRÁS AZ OLDAL TETEJÉRE
LELKIATYA
ÍRJON NEKÜNK  IMPRESSZUM
Hajdúdorogi Főegyházmegye © 2016