Főegyházmegye a Facebookon Élő közvetítés Szentírás
Bazil fszvt.
előző nap
 március 22. 
következő nap
Ter 46,1-7

Elindult Izrael minden holmijával. Eljutott Beersebába, az eskütétel kútjához, s ott Jákob áldozatot mutatott be atyja, Izsák Istenének, Isten ott megszólította Izraelt éjszakai látomásban ezen a néven: „Jákob, Jákob!” Ő pedig megkérdezte: „Ki az?” Erre ezt mondta neki: „Én vagyok atyáidnak Istene. Ne félj lemenni Egyiptomba, mert ott nagy néppé teszlek. Sőt én is lemegyek veled Egyiptomba, s majd végül én hozlak vissza onnan, és József fogja le majd kezével a szemedet.” Jákob fölkelt az eskü kútjától. Izrael fiai föltették apjukat hozzátartozóikkal és feleségükkel együtt a szekerekre, amelyeket József küldött, hogy elvitesse őket. Magukkal vitték minden tulajdonukat és vagyonukat, amit Kánaán földjén szereztek, s így értek Egyiptomba: Jákob összes leszármazottjával együtt. Vele mentek tehát fiai és unokái a lányokkal együtt, s így vitte magával egész nemzetségét Egyip­tomba.

Péld 23,15-24,5

Fiam! Ha szíved bölcs lesz, annak én szívből örülök, és ha füled megfe­lelőképpen figyel, akkor ajkad szavai az én ajkamról is választ vált ki. Ne irigykedjen szíved a bűnösökre, hanem az Úr félelmében élj szüntelenül! Mert ha ezt betartod, akkor előtted a jövő, és reményed nem hiúsul meg! Figyelj, Fiam és légy bölcs, s helyesen irányítsd szíved gondolatait! Ne légy iszákos, és ne légy jelen azok körében, akik tobzódnak a húsban, mert az iszákos és züllött férfi elszegényedik, és aki naphosszat alszik, rongyokba öltözik. Hallgass atyádra, aki nemzett téged, és ne vesd meg anyádat, mikor megöregszik! Igazságot vegyél magadnak, és sohase add el a bölcsességet, fegyelmet és megértést! Az igaz apa helyesen nevel, s bölcs fiának örülhet a lelke. Örvendjen tehát atyád és anyád, vigadjon, aki szült téged! Add nekem, fiam, szívedet, és tartsd szemmel utaimat! Mert az idegen ház mély verem, és szűk a kútja. Aki odajár, elvész, és minden gonosz ember elpusztul. Ki van tele jajszóval és zűrzavarral? Ki van tele viszállyal, ellenszenvvel és vitákkal? Kinek vannak sebei ok nélkül? Kinek zavaros a szeme? Nemde azoknak, kik borozgatással töltik idejüket, és akik a borozókat keresik? Ne részegedjetek hát le a bortól, hanem inkább igaz emberek társaságát keres­sétek, s velük társalogva sétáljatok! Mert ha tekintetedet boroskancsókra és poharakra veted, előbb-utóbb olyan meztelenül jársz majd, mint egy szál bot. Végül megmar majd, mint a kígyó, és mérget ont, mint a vipera. A szemed furcsa dolgokat lát, és szád bolondságot szól, s úgy jársz, mintha a tenger közepén feküdnél, mint a kormányos a hullámverés közepette. Azt mondod: „Elvertek ugyan, de nem fájt, ütöttek, de nem éreztem. Mikor lesz már reggel, hogy megkeressem ismét a cimborákat? Fiam, gonosz emberekre ne irigy­kedj, és ne kívánkozzál közéjük, mert szívük csalárd dolgot tervez és ajkuk fájdalmas dolgot szól. Bölcsességgel építik a házat, és értelmesen teszik azt egyenessé. Tudás kell ahhoz is, hogy megteljenek a kamrák mindenféle drága, gyönyörű holmival. Jobb egy bölcs ember, mint egy erős, és jobb az okos férfi, mint egy nagy erejű földműves.

Ankürai Szent Bazil fölszentelt vértanú

Az ankürai (ma: Ankara) egyház papja volt a IV. század közepén. 355-től már különösen is kitűnt az ariánusok elleni buzgóságával. Aztán Julianosz aposztata császársága idején (361-363), azért könyörögve Istenhez, hogy egyetlen keresztény se hagyja el a hitét, a római birodalom utolsó nagy keresztényüldözésének lett az áldozata. Saturninus ankürai helytartó tartóztatta le és a börtönben rendkívül megkínozta. Amikor aztán a császár épp Ankürában járt, a helytartó eléje vezette a letartóztatott presbitert, de ő a császár parancsára sem volt hajlandó hitét megtagadni - sőt kemény szavakkal feddte meg az aposztata Julianoszt hitehagyásáért. A császár parancsára bőréből szíjakat hasítottak, s áttüzesített vasnyársakkal addig szurkálták, amíg bele nem halt a kínzásokba 363. március 22-én.

UGRÁS AZ OLDAL TETEJÉRE
LELKIATYA
ÍRJON NEKÜNK  IMPRESSZUM
Hajdúdorogi Főegyházmegye © 2016