Főegyházmegye a Facebookon Élő közvetítés Szentírás
Nikon és tsai. vtk.
előző nap
 március 23. 
következő nap
Iz 28,14-22

Így szól az Úr: Halljátok az Úr szavát, ti gúnyolódok, kik uralkodtok ezen a népen, Je-ruzsálemben! Ti azt mondjátok: Szövetségre léptünk a halállal, és szerződést kötöttünk az alvilággal, így ha el is jő a rettentő vihar, minket el nem ér, mert a hazugságot tettük re-ménységünkké, és a hazugság oltalmaz minket. Ezért így szól az Úr Isten: íme én egy követ teszek Sion alapjába, kipróbált követ, mégpedig értékes szegletkövet, alapjába beépítve. Aki hisz, nem szégyenül meg. Az igazságszolgáltatást teszem mérőónná, s az irgalmat mérővesszővé. A hazugságban bízók hiába reménykednek, hogy nem éri el őket a vihar. Semmivé lesz a halállal kötött szövetségetek, és nem marad meg szerződésetek az alvilággal. Ha lesújt a villám, titeket is összetipor. Ahányszor csak eljő, elér titeket. Mert naponta eljön majd hajnalonként, és csak rémületet okoz. Éjjel pedig rossz reménységet ébreszt. Tanuljatok meg ide figyelni! Hiszen ha szűkös helyzetben vagyunk, nem tudunk harcolni. Még arra sem vagyunk képesek, hogy együtt bánkódjunk. Mert mint egykor az istentelenek hegyén, fölkel az Úr, s mint egykor Gibaon völgyében, úgy fog haragudni, hogy végrehajtsa művét. Igen keserves lesz ez a különös műve. Azért tehát ne örvendezzetek, nehogy aztán bilincseitek még szorosabbak legyenek! Mert hallottam az Úrtól, a seregek Istenétől, hogy már elhatározta és gyorsan meg is valósítja ezeket az egész föld számára.

Ter 10,32-11,9

Ezek Noé fiainak törzsei, népeik és nemzetségeik szerint. Ezekből különültek el a nemzetek a földön a vízözön után. A föld ugyanis egynyelvű volt, és mindenkinek ugyanazok voltak a szavaik. Mikor azonban Keletről elköltöztek, Sineár földén egy mezőségre bukkantak és ott letelepedtek. Azt mondák egymásnak: „Jertek, vessünk téglát és égessük ki tűzben!” Aztán fölhasználták a téglát kőnek, az aszfaltot pedig vakolatnak, és azt mondák: Jertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amely az égig ér! Szerezzünk nevet magunknak, még mielőtt szétszóródnánk az egész földön!” Akkor leszállt az Úristen, hogy megnézze a várost és a tornyot, amelyet az emberek fiai építettek. Azt mondta: „Íme, egy nép ez, és egy nyelvet beszélnek mindannyian. Ezzel az alkotással kezdték, de ezentúl már semmitől sem fognak elállni, amibe csak belefognak. Jertek tehát, szálljunk alá, és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék meg egymás szavát!” Az Úr tehát szétszórta őket szerte az egész földre, s ők abbahagyták a város és a torony építését. Azért nevezték el tehát azt Zűrzavarnak, mert ott zavarta össze az Úristen az egész föld nyelveit, és onnan szórta szét őket az Úr szerte az egész földre.

Péld 13,19-14,6

Az istenfélők kívánsága megédesíti a lelket; a gonoszok tettei pedig távol állnak az igaz ismerettől. Aki bölcsekkel jár, maga is bölcs lesz; aki balgákkal barátkozik, azt meg is lehet ismerni erről. A bűnösöket balsors üldözi, az igazakat pedig jóval jutalmazzák. Fiainak fiaira hagyja a jó ember az örökségét, de a gonoszok vagyona egyszer csak az igazakra marad. Az igazak gazdagon termelnek számos éven át, a gonoszok pedig hamarosan csak veszítenek. Aki kíméli a pálcát, gyűlöli a fiát, mert aki szereti, az gondosan meg is neveli. Amikor az igaz étkezik, lelkét táplálja, a gonoszok lelke viszont üres marad. A bölcs nők felépítették házukat, a balga pedig a felépültet is lebontotta kezével. Az igaz úton járó, istenfélő embert lenézi az, aki gyalázatos úton halad. A balga szájában a kevélység veszélye rejlik, a bölcseket viszont ajkuk megóvja. Ahol nincs jószág, üres a jászol; hol sok a termés, ott nyilvánvaló az ökör ereje. Igazságszerető tanú nem hazudik, a hamis tanú azonban ontja a hazugságot. A gonoszoknál hiába keresel bölcsességet, mert nem találsz; az okos embereknél azonban könnyen megvan a tudás.

Szent Nikon vértanú és társai

Szent Nikon Nápolyban született pogány apától és keresztény anyától, s katonaként kitűnt bátorságával. Egy alkalommal közvetlen életveszélyben a keresztények Istenéhez fohászkodott, és így menekült meg. Visszatérve anyjához, megmondta neki, hogy keresztény lesz. Keletre indult, mert ott akart megkeresztelkedni. Kisázsiában Ganosz hegyén keresztelte meg a helybeli püspök és ott is lett szerzetes (Theodosziosz püspök fennhatósága alatt). Három éven belül diakónus, pap és püspök lett, majd a nagy létszámú szerzetesközösség elöljárója. Barbár támadás elől menekülnie kellett egész közösségével együtt. Újra visszatért Itáliába, Nápolyban eltemette az épp akkor elhunyt édesanyját, s végül szerzetestársaival együtt a szicíliai Taorminában telepedett le. Így sem halhatott meg azonban természetes halállal, mert a pogányok bebörtönözték, s válogatott kínzások után társaival együtt kivégezték. Életrajzi részletei elég homályosak, s többnyire inkább csak a muzulmán támadások idejére, a VIII. századra tehetők. Görög forrás vértanúságát 273-re teszi.

UGRÁS AZ OLDAL TETEJÉRE
LELKIATYA
ÍRJON NEKÜNK  IMPRESSZUM
Hajdúdorogi Főegyházmegye © 2016