Újítsuk meg Krisztushoz való ragaszkodásunkat - beiktatták Udvardy György veszprémi érseket

Újítsuk meg Krisztushoz való ragaszkodásunkat - beiktatták Udvardy György veszprémi érseket

2019-09-01 17:35:08
Szerző: Agonás Szonja/Magyar Kurír, fotó: Lambert Attila
Friss
A veszprémi Szent Mihály-bazilikában augusztus 31-én beiktatták érseki hivatalába Udvardy György korábbi pécsi megyéspüspököt, akit Ferenc pápa július 12-én nevezett ki a Veszprémi Főegyházmegye érsekévé a 75. életévét betöltött Márfi Gyula utódjául. Udvardy György emellett - utódja beiktatásáig - továbbra is vezeti a Pécsi Egyházmegyét, immár apostoli kormányzóként.

A szertartás fél órával a bazilikában bemutatott szentmise előtt vette kezdetét: Udvardy György az érseki palota kápolnájában a pápát képviselő Michael August Blume, Magyarország apostoli nunciusa előtt latin nyelven letette a hitvallást, majd esküvel kinyilvánította hűségét a Katolikus Egyház és az Apostoli Szentszék iránt, mindkettőt nemcsak szóban, hanem írásban is. Ez megfelel az egyházi hagyományoknak, az azonban nem, hogy mindezt bárki élőben megnézhette. Kivetítették a bazilikában, és a híveknek is, akik a ferences templomban, valamint a várban elhelyezett két kivetítőn követhették a teljes szertartást. A főegyházmegye YouTube-csatornája és a Bonum TV nézői, illetve a Magyar Katolikus Rádió és a Mária Rádió hallgatói is részesei lehettek az eseménynek.

Az eskütétel után a hívek imádságot mondtak az új főpásztorért, Udvardy György és kísérete ezt követően vonult be a székesegyházba. A szertartáson koncelebrált Erdő Péter bíboros, prímás; Michael August Blume apostoli nuncius; Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke; Márfi Gyula nyugdíjba vonuló érsek; az MKPK számos jelenlegi és volt tagja; több külhoni magyar püspök. Jelen volt Navracsics Tibor, az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa; Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára; Porga Gyula, Veszprém és Páva Zsolt, Pécs polgármestere, valamint számos egyházi és világi méltóság.

Miután a nuncius felolvasta az érseki kinevezési bullát, azt őrzésre átadta a veszprémi érseki irodaigazgatónak.

Ferenc püspök, Isten Szolgáinak Szolgája, Tiszteletreméltó Testvérének, Udvardy Györgynek, aki mindeddig a Pécsi Egyházmegye püspöke volt, a Veszprémi Főegyházmegye kinevezett érsek-metropolitájának üdvözletét és apostoli áldását küldi.

Európában, mely a legrégibb idők óta újra meg újra evangelizálásra szorul, igyekszünk isteni akarattól vezetve Péter utódaként, és gondot viselve az egész Egyházra, többek között a krisztushívők egyes közösségeinek élére bölcs elöljárókat rendelni. Most pedig figyelmünket a Veszprémi Főegyházmegye kedves nyájára fordítjuk, mely Tiszteletreméltó Testvérünk, Márfi Gyula lemondása révén pásztor nélkül maradt. Mivel Te, Tiszteletreméltó Testvérünk, valóban jól végezted püspöki szolgálatodat a Pécsi Egyházmegye krisztushívői között, meg vagyunk győződve róla, hogy az ügyek intézésében jártasan és a szükséges erényekkel fölvértezve, ezen új tisztségedet is megfelelően fogod betölteni. Ezért meghallgatva a Püspöki Kongregáció véleményét, apostoli hatalmunkkal, Téged a Veszprémi Főegyházmegye érsek-metropolitájává nevezünk ki, megadva az ezen hivatallal járó kötelezettséghez fűződő jogokat, az erre vonatkozó egyházi jog szerint, felmentve Téged a pécsi püspöki szék kötelékéből. Legyen gondod arra, hogy Főegyházmegyéd klérusával és híveivel e levelünket megismertesd. Őket pedig buzdítjuk, hogy tisztelettel és készséges lélekkel fogadjanak Téged, és szívesen támogassanak minden igyekezetedben, mely a katolikus hit megszilárdítására, az örök üdvösség reményének táplálására, valamint a tevékeny keresztény szeretet erősítésére irányul. Te pedig, Tiszteletreméltó Testvérünk, gondoskodva a nép lelki életéről, a Magyarok Nagyasszonyának, Szent István királynak és Boldog Gizellának hathatós közbenjárása által megerősítve, szavaddal és példáddal tanítsd nyájadat az evangéliumi parancsokat szüntelen megtartására, melyek „„nem mások, mint isteni tanítások, a remény építésének alapjai, a szívet felüdítő táplálékok, az utazáshoz szükséges kormánylapátok, az üdvösség elérésének segítői” (Szent Ciprián, Az Úr imádságáról, 1. Ford.: Korzenszky Richárd OSB, in Szent Cyprianus művei (Budapest, 1999), 347.)

Kelt Rómában, Szent Péternél, az Úr 2019. évében, július hónap 12. napján, pápaságunk hetedik évében

Ferenc pápa

Márfi Gyula érsek ezt követően átadta a pásztorbotot Michael August Blume-nak, aki a pápa nevében átadta az új főpásztornak. Udvardy György elfoglalata érseki székét; majd a főegyházmegye papjai, az egyházmegye területén szolgáló szerzetespapok és az egyházmegye állandó diakónusai egyenként eléje járultak, és békeköszöntéssel (kézfogással) kifejezték engedelmességüket és tiszteletüket.

„Íme, én magam keresem meg juhaimat, és magam gondoskodom róluk.” Az Ezekiel próféta könyvéből vett olvasmány a jó pásztor képét vetítette a hívek és ezen a napon különösen is az új érsek elé. A Szent Péter apostol leveléből vett szentlecke szintén arról beszélt, hogyan kell az elöljárónak gondját viselnie a nyájának, „nem haszonlesésből, hanem buzgóságból”. Figyelmeztette ugyanakkor az elöljáró által vezetetteket is az engedelmességre. A Máté-evangélium részlete pedig arra szólított mindenkit, hogy az Úr szívének kedves módon, lényegre törően imádkozzon a mennyei Atyához, a mi Atyánkhoz.

Udvardy György szentbeszédében elmondta: készséges akarattal fogadta a Szentatya megtisztelő bizalmát és kinevező bulláját, melyben az igen nagy múltú, gazdag hitélettel és kulturális hagyománnyal rendelkező Veszprémi Főegyházmegye élére nevezte ki főpásztornak. „Örömmel és szeretettel vagyok itt közöttetek, kedves testvérek, hogy Anyaszentegyházunk megbízásából szolgáljalak benneteket az üdvösség útján. Az Egyházam küldött, ezért a küldő szó hűségében, teremtő erejében bízva és imáitoktól támogatva bátran bízom rá magamat és a most megkezdett szolgálatomat az Egyház Lelkének a vezetésére” – tette hozzá.

Az új érsek, tudva, hogy feladata Jézus Krisztusnak és az ő evangéliumának hirdetése, kész vállalni minden feladatot, betartani és betartatni minden egyházi és világi előírást, amely a Veszprémi Főegyházmegye vezetésével jár.

Udvardy György háláját fejezte ki, hogy a Pécsi Egyházmegyében szolgálhatott. Megköszönte az együttműködést a papságnak, a világi munkatársaknak, az egyházmegyei hivatal munkatársainak, a híveknek, a helyi közösségek és hivatalok vezetőinek.

„Meggyőződésem, az Egyházban ismerjük fel hitelesen Jézus Krisztus tanítását, az Atyától jövő igaz tanítást. Rábízhatjuk magunkat, mert minden embert bizonyosan elvezet a teljes boldogságra, amely után mindannyiunk szíve vágyakozik. És e mögött a tanítás mögött az értünk megtestesült, és élete kereszten való feláldozásáig szerető engedelmes Fiú halála és föltámadása áll. A Jó Pásztor odaajándékozta életét, mert szeretett” – fogalmazott Udvardy György.

A főpásztor szerint erre a szeretetre csak a viszontszeretet lehet a megfelelő válasz, hiszen Isten nem csak egy részt adott önmagából, hanem teljesen önmagát. Így mi magunk is csak teljes valónkkal követhetjük. Ez a döntés viszont nem kényszer és nem korlát, hanem öröm és szabadság, mert az élet, amit Jézus mutat az embernek, az ember méltóságát teremti és óvja – tette hozzáRámutatott, hogy az Egyházban ismerhetjük meg helyesen saját magunkat, és fedezhetjük föl az emberi lét méltóságát, azt, hogy mit jelent embernek lenni, igent mondani az élet nagyszerűségére. Az Egyház védi és prófétai módon képviseli a család és a családi élet Istentől elgondolt tervét. Udvardy György arról is szólt, hogy az Egyház hite kultúrát teremt, áthatja a gondolkodást, a kapcsolatokat, a mindennapi cselekedeteket, a kutatást, az oktatást, mert a teljes embert és az ember végső célját tartja szem előtt. Ennek megfelelően a nevelés és az oktatás, illetve az egyházi művészet fontosságára is felhívta a figyelmet, akárcsak az Egyház karitatív, szociális tevékenységének jelentőségére.

„Az a meggyőződés vezet, hogy az Egyházunknak van mondanivalója a mai ember életével, gondjaival, félelmeivel, aggodalmaival kapcsolatban, a hívő és nem hívő felé egyaránt. Annak a Jézus Krisztusnak, aki vállalta mindannyiunk sorsát, van üzenete a mai embernek, és ez az üzenet nélkülözhetetlen a boldogság eléréséhez” –hangsúlyozta az újonnan beiktatott érsek, aki azt kívánta, hogy legyen bátorságunk Jézus Krisztus Atyját „mi Atyánknak” szólítani.

Udvardy György az egyházmegye előtt álló feladatok sorában különösen is fontosnak tartja „a személyes Krisztushoz ragaszkodás” megújítását, mind a papság, mind a hívek, különösen pedig a saját maga részéről. Az egyházmegyét érintő feladatként tekint a keresztségben ajándékul kapott méltóság és a keresztény identitás megerősítésére.

A szentmise legvégén került sor az ünnepi köszöntőkre. A püspökök nevében Veres András, az MKPK elnöke szólalt meg, először is Márfi Gyulának köszönve meg az elmúlt évtizedeket, amikor közösen szolgálhatták a magyar egyházat. A győri megyéspüspök rámutatott: Márfi érsek jelenléte mindig derűs volt, még betegségekor is, és egy-egy viccel mindig jó hangulatúvá tette a püspöki konferencia üléseit. Veres András azt kívánta, hogy Márfi Gyula nyugdíjas éveit is Isten dicsőségére és a főegyházmegye javára tudja kamatoztatni. Udvardy Györgyhöz fordulva arról szólt, hogy sokszor egy püspöknek is hirtelen kell váltania. Az új főpásztornak azt kívánta, hogy mindig tudja határozottsággal, derűvel, elszántsággal vezetni egyházmegyéjét, és az az alapos körültekintés vezesse a továbbiakban is, mint ami a pécsi és a püspöki konferenciánál való szolgálatát is jellemezte.

Szerenka Miklós érseki helynök a papság nevében szintén a 22 éves főpásztori szolgálata után nyugdíjba vonuló Márfi Gyulához szólt először. Megköszönte az Úristennek, hogy a leköszönő érseknek súlyos szívműtétje után is erőt adott küldetése teljesítéséhez, és azért, hogy Márfi Gyula hivatali teendőit mindig áldozatos szeretettel törekedett végezni. Megköszönte Ferenc pápának, hogy Udvardy György személyében a főpásztori feladatok végzésében gyakorlott és méltó érseket rendelt a főegyházmegye élére.

A hívek nevében Csertán György köszöntötte a főegyházmegye harmadik érsekét Veszprémben, „ahol a mondás szerint vagy fúj a szél, vagy harangoznak”. Elmondta, hogy bíznak benne, nagy elődeihez hasonlóan fáradhatatlanul, állhatatosan és megalkuvást nem ismerve tudja az egyházmegyét kormányozni. Ehhez Isten áldását kérte számára, majd biztosította az új érseket a hívek mindennapi imájáról, és kérte, hogy ő is imádkozzon értük.

Márfi Gyula nyugalmazott érsek hálát adott Istennek, a Szentatyának és mindazoknak, akik 52 éves papi és 24 éves püspöki szolgálatában segítették. A Jóisten „méltatlanságom ellenére egy Zala megyei, templomtól távol eső faluból meghívott szolgálatára”, mint olyat, aki a világ előtt gyönge, hogy megszégyenítse az erőseket – fogalmazott Márfi Gyula. Megköszönte az örömöket, az elért eredményeket, de a kudarcokat és a megpróbáltatásokat is, köztük életveszélyes infarktusát.

Hálát adott a Szentatyának, hogy eleget tett a kérésének, és nem kell a számára egyre nehezebb feladatot jelentő kormányzás gondjaival küszködnie. Kifejezte köszönetét püspök- és paptestvéreinek és a híveknek is, hogy elfogadták és segítették munkáját.

Bocsánatot kért mindenkitől, akit megbántott szóval, cselekedettel és mulasztással. „Pár éve már senkinek nem írtam karácsonyi és húsvéti jókívánságokat, és a postán érkezett ajándékokat is csak nagyon ritkán köszöntem meg. Azt azonban elmondhatom, hogy mindenkiért mondtam egy-egy fohászt, időnként egy-egy szentmisét is bemutattam.”

Márfi Gyula végül, olykor elcsukló hangon, arra kérte a jelenlévőket: imádkozzanak az egyházmegyéért, különösen is annak új főpásztoráért, György érsekért. „Éljen és virágozzék a Veszprémi Főegyházmegye holnap jobban, mint ma, és holnapután még inkább!” Azt is kérte, imádkozzanak érte is, hogy a még ajándékba kapott időt Istennek tetsző módon tudja felhasználni, és hogy földi útját befejezve eljusson a halálból az Úrral való boldogító találkozásra.

Utolsóként az új főpásztor szólalt meg, aki megköszönte elődjének, hogy hosszú időn át, nagy szeretettel vezette az egyházmegyét. Azt kívánta Márfi Gyulának, hogy a kormányzás terhét immár letéve, legyen alkalma a lelkipásztori szolgálat végzéséhez.

Elmondta, hogy a paptestvérekkel együttműködve kívánja végezni szolgálatát, ezért minden egyházmegyében szolgáló papot meghívott szeptember 10-ére Veszprémbe, hogy az együttműködés és kapcsolatfelvétel első konkrét lépéseit megtehessék. Megköszönte és kérte a szerzetesrendek szolgálatát, valamint az érseki hivatal, a szociális és oktatási intézmények vezetőinek, dolgozóinak, valamint a hitoktatóknak áldozatos, szakmai támogatását is. Ugyancsak megköszönte és kérte a hívek – különösen a beteg és szenvedő testvérek – imáit szolgálatára.

Együttműködési szándékáról biztosította a testvéregyházakat, a tudomány, a kultúra, a közélet, az önkormányzatok, a tájékoztatási eszközök képviselőit, a közjó előmozdítása érdekében.

Udvardy György felhívta a figyelmet, hogy a Pécsi Egyházmegyének továbbra is az apostoli kormányzója marad, amíg utódját ki nem nevezik és be nem iktatják. Erre az átmeneti időre heti rendszerességgel Pécsett is jelen szükséges lennie – mutatott rá.

A szertartáson a szent Mihály-bazilika kórusa végzett zenei szolgálatot Zsilinszky Cecília vezényelt. Orgonán Kővári Péter közreműködött.

Érseki beiktatása után Udvardy György megyéspüspök nem csak a méltóságokat és a meghívottakat látta vendégül, a délután folyamán a város hajléktalan lakóinak is agapét rendez.

 

VEZETŐ HÍREK
Idén is élelmiszert gyűjtenek a nagyböjt idején

Liturgikusének- és hittanverseny: lezajlott az egyházmegyei forduló

Hamarosan elkezdődhet a Tócóskerti templom belső festése
 
AKTUÁLIS
KAPCSOLÓDÓ GALÉRIA
VEZETŐ HÍREK
Idén is élelmiszert gyűjtenek a nagyböjt idején

Liturgikusének- és hittanverseny: lezajlott az egyházmegyei forduló

Hamarosan elkezdődhet a Tócóskerti templom belső festése
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Idén is élelmiszert gyűjtenek a nagyböjt idején
Idén is élelmiszert gyűjtenek a nagyböjt idején
 
Hamarosan elkezdődhet a Tócóskerti templom belső festés...
Hamarosan elkezdődhet a Tócóskerti templom belső festés...
 
Liturgikusének- és hittanverseny: lezajlott az egyházmegy...
Liturgikusének- és hittanverseny: lezajlott az egyházmegy...
 
Egyházi szaknyelvi vizsgára lehet jelentkezni
Egyházi szaknyelvi vizsgára lehet jelentkezni
 
Színes programok tarkították a Házasság hetét
Színes programok tarkították a Házasság hetét
 
Bizánci dallamok Nyíregyházán
Bizánci dallamok Nyíregyházán