Kérdezzen bizalommal a lelkiatyától!


Biztonsági kérdés:
Mennyi kilenc meg öt? (a választ számmal kell beírni)


küldés
eddigi válaszok
Kedves Lelkiatya!
Most járok a húszas éveim elején. már több, mint három éve szedek gyógyszert (orvos által felírt). Közel vagyok ahhoz, hogy férjhez menjek és gyermeket vállaljak. Van egy problémám: idén kiderült, hogy a gyógyszernek, amit szedek magzatkárosító hatása van. A gyógyszert a napokban fogják leírni, tehát nem kell majd szednem tovább, de a félelmem nagy. Félek attól, hogy majd az első gyermekemnek komolyabb baja lesz (valamilyen fogyatékosság). Mit tegyek? Hogyan álljak a dologhoz?
Köszönöm válaszát
Mindenekelőtt nagy hálát adjon azért, hogy lassan abbahagyhatja a gyógyszer szedését! Javaslom, hogy alaposan beszélje meg az orvosával, hogy ennek a gyógyszernek meddig tart a hatása. Nem szabad felelőtlen lépéseket tenni. Legjobbnak tűnik, ha várnak az esküvővel addig, amíg a gyógyszer hatása már nem jelent veszélyt a születendő gyermekük számára. Félelemre azonban semmi oka nincsen. Ha szépen kivárják a megfelelő időt, akkor nagy reménnyel bízhatnak, hogy az Isten gazdag áldással látogatja meg majd szerelmüket. Tanácsolom, hogy vállaljanak minél több gyermeket, hadd legyen minél nagyobb boldogság a családjukban.

E szöveg helyére írhatja a lelkiatyának szánt kérdését...

A papságra nem érett kispapokat valóban érdemes visszatartani de gondoljunk
bele, hogy az elöljárók jól végzik -e a dolgukat, ők megfelelnek-e a nevelé-

sükre?UGYANIS VOLT MÁR KÖZÖTTÜK OLYAN ELÖLJÁRÓ, AKI AZT MONDTA, HOGY Ő NEM szereti a kispapokat.Ez a dolog is kétoldalú, egyik a másik nélkül nem megy.,mégis csak a kispapokon csattan az ostor.Persze meglátszik rajtuk a képzetlenség, értelmetlenül beszélnek még a papok i, egxre több embertől hallom, hogy inkább elmegy a római katolikus templomba, mert elege van a szóvirágokkal teli prédikációkból.Ha ezt nem jelentetik meg a rovatba, ez a probléma attól még létezik,csak újabb eltussálásról van szó.Én magam is azt vettem észre, hogy jobban érzem magam a római szentmisén.Akkor ebben az egyházban van egy kis baj.Ugye?
Igen, a mi egyházunkban is van egy kis baj. Több területen nem is kicsi. Bízom abban, hogy ezeket a kérdéseket és válaszokat a paptestvérek is olvassák, és meg is fontolják őket. Ezt a mostanit pedig a kispapoknak és elöljáróiknak kell olvasniuk és megfontolniuk.
Azt képtelenségnek tartom, hogy bármely elöljáró ne szeretné teljes odaadással a rábízott papnövendékeket. Vagy ha a püspök ilyet bíz meg a nevelésükkel, az fatális tévedés volna a részéről.
Azt pedig a híveknek kell megfontolni, hogy miért mennek a templomba. Ha azért, hogy jól érezzék magukat ott, akkor ők követnek el nagy tévedést. Fontos, hogy Egyházunk minden tagja beletartozzék valamelyik közösségbe ? legtermészetesebb módon a lakóhelye szerinti egyházközségbe. Ott pedig felelőssége van, hogy a közösség minél élőbb legyen, a szertartások szépek és Istenhez méltóak legyenek, és még sok egyéb kötelesség terheli Isten népének tagjait. Ha pedig a közösség vezetője nem végzi el a maga kötelességét, akkor abban segítsék őt.
Kedves Lelkiatya!
Mekkora jelentöseget kell tulajdonitanunk az almainknak? Lehetseges,hogy egy almunkkal kapunk valaszt eletünk egy fontos kerdesere? Az, hogy mit almodik az ember, összefügg a napi esemenyekkel, a kerdesekkel amik foglalkoztatnak minket. Akkor hat az alom csak agyunk szülemenye vagy lehetseges, hogy Isten ilyen uton üzen nekünk valamit?
Az álmaink saját agyunk termékei. Összegyűjti mindazokat az emlékeket, élményeket, amelyek értek minket, azokat is, melyek esetleg nem is jutottak el a tudatunkig. Azokat a félelmeket, vágyakat, melyeket lehet, hogy ismerünk, lehet, hogy nem. Szerepet kapnak még az öröklött tulajdonságaink is és még ezeken kívül sok minden más is, amelyeket sajátos keverékben állít össze az agyunk olyan állapotban, amikor egyáltalán nem vagyunk képesek azt irányítani. Egyébként sokkal többet álmodunk, mint amiről tudunk. Többnyire csak arra emlékezünk, ami fölébredésünk előtti állapotban még éppen ott marad. Túl nagy jelentőséget nem érdemes tulajdonítani ezeknek, legföljebb annyit, hogy önmagunkról tudhatunk meg általuk bizonyos dolgokat. Persze, az önismeretnek sokkal fontosabb eszközei is vannak, mint az álmok. Jóllehet, bizonyos esetekben a szakértő segíthet kibontani a belső, elfojtott világunkat az álmok föltárása által.
Igaz, ugyanakkor az is, hogy Isten meglátogathat bennünket az álmainkon keresztül. A Bibliában sok olyan esettel találkozunk, amikor álmon keresztül kap utasítást az ember. Ezt ma sem zárhatjuk ki. Isten nagyon sokféleképpen szólhat hozzánk. Ennek csak egyike az álom, de ébren, imádság közben sokkal nagyobb esélye van annak, hogy meghalljuk az Ő szavát. Talán ezért is kapunk annyit bíztatást az imádságra és inkább a virrasztásra, mint az alvásra.
Kedves Lelkiatya!

Amiről most írni szándékozom, az valójában az egyik barátnőm problémája, de én sajnos nem tudok rá megfelelő választ, ezért ideírom. A barátnőm évekkel ezelőtt rendszeresen imádkozott rózsafűzért (amúgy görög!)és úgy érezte, hogy kifejezetten jó a kapcsolata a Szűzanyával. Utána történt egy kisebb eltávolodás és egy ideig nem imádkozott rózsafűzért. Később súlyos problémák merültek fel az életében és igért egy egész rózsafűzért Máriának, de ezt nem imádkozta el. Teltek-múltak az évek és most úgy érzi, hogy már hiába kéri az Istenszülő közbenjárását, nem tud vele újra kapcsolatba lépni. Úgy érzi-és erről meg van győződve-hogy az Istenszülő megharagudott rá és elhagyta őt, amiért nem teljesítette korábbi igéretét. Azóta nem képes rózsafűzért imádkozni és nem képes az Istenszülővel kapcsolatba lépni. Mi eről a véleménye? Mit lehet tenni egy ilyen helyzetben? Máriát hogyan lehetne kiengesztelni?
Üdvözlettel és a multkori válaszát is köszönve: Xénia
Kedves Xénia!
Hamar ki kell igazítanom. Nem lehet kiengesztelni Máriát, mert nincs miért kiengesztelni. Nem haragszik, nem sértődik meg. Ez teljesen emberi gondolkodás a részünkről, hogy gyarló emberi tulajdonságokkal ruházzuk föl. Gyakran a Jóistenről is hasonlóan téves gondolataink vannak. Nem régen szóltam az Istennek bemutatandó áldozatokról. Még az ószövetség népében is jelen volt ez a túlzottan ember formájú istenkép. A próféták tanítása világos figyelmeztetés, hogy Isten szeretetet akar és nem kiengesztelő áldozatokat.
Ha úgy érezzük, tartozásunk van Isten felé, vagy az Istenszülő felé, ez pusztán a mi lelkünkben, a mi lelkiismeretünkben van jelen. Szeretném nyugtatni a kedves barátnőjét, s kérem, továbbítsa neki ezt a jó hírt, hogy semmivel sem tartozik Máriának. Alighanem sokat változott az élete, a gondolkodása, és nem tud már olyan ártatlanul és bizalommal hinni és Istenre tekinteni. Ezt a gyermeki hitet kell újra megtalálnia. Soha nem kérünk hiába. Azt tanácsolom, ne hagyjon föl az imádsággal. Végezze szépen a napi imáit a lehető legnagyobb buzgósággal és kitartással, és várjon türelmesen. Ha hosszú ideig volt távol az Istenszülőtől, akkor nem csoda, hogy nem azonnal talál vissza hozzá. Magának a léleknek van szüksége időre ahhoz, hogy visszataláljon. Ha elegendő idő telt már el, akkor egyszer csak magától megnyílik újra a lelke. Addig tartson ki a nehéznek tűnő imában, s mondom, várakozzék bizalommal. Az Isten kegyelme újra hamarosan meglátogatja. Persze, ha közben gyakran elmegy imádkozni Máriapócsra, akkor még hamarabb fog meggyógyulni a lelke.
Kedves Lelkiatya!

Mit jelent az, hogy "bűnökben fogant engem anyám"? Anyám a házasság szentségében fogant engem. Mit jelent az, hogy "istenfélelemmel közeledjetek"? Félünk az Istentől? Vagy kellene? Mit jelent: "Mert ha kedvelnéd, bizonyára áldozatot adtam volna, de az égőáldozatokban nem gyönyörködöl."?

Köszönöm válaszát előre is!
Milyen fontos kérdéseket tett föl! Megpróbálok válaszolni.
?Bűnökben fogant engem anyám.? ? Nem csak Önt, mindnyájunkat. Születésünktől, fogantatásunktól fogva meg vagyunk pecsételve az áteredő bűntől. Mint ahogyan Ádám már a saját képére nemzett utódjának ezt a megromlott emberi természetet adta tovább (Ter 5,3), ugyanúgy száll minden emberre az első engedetlenségnek ez a hatása. Természetesen közvetlenül mindnyájan a minket nemző és világra hozó szüleinktől kapjuk ezt a megromlott emberi természetet. Ezt jelenti: ?bűnökben fogant engem anyám?. Az áteredő bűnről Szent Pál így beszél: Nem azt teszem, amit szeretnék, a jót, hanem amit nem akarok, a rosszat?. S föl is kiált: ?Ki szabadíthat meg e halálra szánt testtől? De hála Istennek Jézus Krisztus által! (Róm 7,21.24.25). Annak fölismerése tehát, hogy a természetemben jelen van a bűn, a hívő ember számára azt is jelenti, hogy ettől egyedül Jézus Krisztus szabadíthat meg. Ebben áll a megváltás. Ez egy lényeges pontja a hitünknek.
?Istenfélelemmel közeledjetek!? ? A ?félelemről? szólva magyar nyelv nehezen fejezi ki azt a különbséget, amelyre a görög nyelv két külön szót alkalmaz. Szt. János azt írja: ?A szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet? Aki tehát fél, abban nem tökéletes a szeretet? (1Jn 4,18). Itt a ?fobosz? szó szerepel, amely rettegést, riadalmat jelent. Ebből származik a magyarban a sokszor használt ?fóbia? kifejezés. A Biblia nyelve azonban és a keresztény hit ismer egy másik félelmet: ez az ?euszebia? ? tisztelet, megilletődés, főhajtás, megbecsülés . A zsoltáros így tanít: ?Az álnok ember szívét gonoszság uralja, szeme előtt nincs istenfélelem? (Zsolt 36,2). A gőgös ember nem akarja elismerni, hogy fölötte egy egészen más hatalom áll. Ez szerető és szeretetnivaló hatalom, amelyet ismerni, elismerni kell, és nem rettegni tőle. Akkor tudja elhelyezni az ember saját magát ebben a világban, ha egyetlen pillanatra sem feledkezik meg erről a függésről, arról, hogy nem a magunk urai vagyunk, hanem Isten gyermekei. Szt. Pál így mutatkozik be: ?Pál, Isten szolgája és Jézus Krisztus apostola ? hogy az Isten választottait a hitre és az igazság megismerésére vezesse, az istenfélelem révén és az örök élet reményében? (Tit 1,1). Isten igazi megismerése és elérése lehetetlen e nélkül a helyes istenfélelem nélkül.
?Ha kedvelnéd, bizonyára áldozatot adtam volna, de az égőáldozatokban nem gyönyörködöl??
Ez a sor érdekes módon világít rá arra, hogy már az ószövetségi ember is érezte, hogy a naponta ismételt áldozatok nem elégségesek arra, hogy az Isten kegyeit megnyerje vele, hogy a bűneitől megtisztuljon. A zsidó nép vallásos kötelessége volt, hogy rendszeresen marhát, bárányt vagy galambot áldozzon föl és égessen el a templom oltárán. A próféták azonban úja és újra figyelmeztették őket, hogy ez még nem elegendő, hogy Isten többet kér. Isten az egész embert kéri, a szívünk fölajánlását. Ezt nem helyettesítheti semmiféle állatáldozat. Ozeás próféta által így beszél az Úr: ?Nem az áldozat kell nekem, hanem a szeretet, nem az égőáldozat, hanem az Isten ismerete? (Oz 6,6). Nem az égőáldozatokban gyönyörködik tehát az Úr, hanem azok az áldozatok kedvesek neki, amelyek a szeretetünket igazolják. A szeretetünket Őfelé és embertársaink felé.
Sok panasz érkezett mostanában az egyik egyházközségből.
Kedves E.-né és Társai!
Köszönöm, hogy írtak ezekről a nehéz dolgokról. Kérem, továbbra is imádkozzanak a papjukért. Én is ezt teszem. A panaszokat rendre továbbítottam az illetékeseknek. Biztosan hamarosan fognak lépni az ügyben.
Kedves lelkiatya!
Én is figyelemmel kísértem a Máriapócsi bazilika megáldását ott a helyszínen később azM1-en.Sajnálatos,hogy a szép dallamainkat a női énekkarból bizony igen csúnyán elrontották.Nem oda illett a hangszínük.Ha már ott volt Dr Bubnó Tamás,és bizonyosan próbáltak is,nem lehetett volna finoman elutasítani az oda nem illő hangú egyént?
A válaszok jobb lenne,ha gyakrabban jelennének meg,mert aki figyelemmel kíséri aezt a rovatot,néha annyi válasz jön,hogy alig lehet elolvasni.Ahogy érkeznek a kérdések,ne kelljen több napot,vagy hetet várni a válaszra.Köszönettel:Mária
Kedves Mária! Mindenekelőtt bocsánatot kérek, hogy nem tudok nyomban válaszolni a föltett kérdésekre. Iparkodom ugyan, s e kérése olvastán még jobban fogok igyekezni. Az elektronikus fölvétel sajnos valóban eléggé rosszul sikerült. Két kórus is énekelt, és a hangosítás nem tudott egységes hangzást összehozni. Tudomásom szerint csupa jó hangú zenész vett részt az énekkarokban. Ha mégis volt nem odaillő hang, a gazdáját, bizony, jobb lett volna erre figyelmeztetni. Nem tudom. Ott, Máriapócson, mindenesetre nagyon szépnek tűnt a Liturgia.
Kedves Lelkiatya!
Nem régen értesültem, hogy október 10-én a szomszédos munkácsi egyházmegye püspöke, Milan Sasik archimandritát avat, és ezzel - ahogy a hírben áll - tudatosan visszatér a XVII-XVIII-ik századi hagyományhoz. A munkácsi hagyomány, ha jól tudom, lényegében megegyezik a magyarországival. Lehetséges viszont, hogy eme hagyomány újjáélesztése az ortodox többségü Ukrajnának "szól" és Magyarországon csak újabb értetlenkedést szülne - ahogyan több ezen a fórumon elhangzó az utóbbi években elharapódzó "ortodoxosodást" panaszoló megjegyzés is bizonyítja? Válaszát köszönöm.
A bizánci rítusban az archimandriták a püspökéhez hasonló koronát ? inkább úgy mondják: mitrát ? viselnek. Kicsiny különbség, hogy nincsen kereszt a tetején, és a szertartás közben gyakrabban kell levenniük, mint a püspöknek. Ilyen személyek a mi egyházunkban is vannak, korábban is voltak. Talán nem nevezték őket archimandritának. Megfigyelhető, hogy az egész Kárpát-medencében élő görögkatolikus egyházban egyre több dologban visszatérnek a régebbi hagyományokhoz. Róma is erre buzdít bennünket, keleti szertartású katolikusokat. Erről jelent meg egy szép írása II. János Pál pápának a Görögkatolikus Szemle Füzetek sorozatban: Kelet Világossága, és hamarosan megjelenik egy másik: Liturgikus Instrukció címmel, amit a Szent István kiadó fog kiadni.
Létezik-e olyan variáció, hogy valaki csak egyházi házasságban él?
Régen ez elképzelhetetlen lett volna. Csak akkor köthettek egyházi házasságot, ha már megvolt a polgári kötés. Ezt ma már nem követeli meg az állam. Az Egyház nem írja elő a polgári kötést. Ugyanakkor számolni kell a polgári következményeivel is. Van ország, például Szlovákia, ahol az egyházi házasságot is elfogadják polgári köteléknek. Ez önmagában szép dolog, de nem kis hivatali ügyintézést követel meg a papoktól. Ma Magyarországon lehet egyházi házasságot kötni polgári házasságkötés nélkül.
Kedves Lelkiatya!
Szeretném tanácsát kérni az ügyben, hogy mit lehet tenni abban az esetben ha egy egyházközség hívei nem jönnek ki jól papjukkal,ennek oka, hogy a pap ide érkezve felborította az itt meglévő rendet!? Abban az esetben sem tudjuk mi hívek a megoldást amikor jó tanácsokkal próbáljuk visszaállítai megszokott rendünket ám ezeket a pap figyelembe sem veszi.
Előre is köszönöm válaszát.
Tisztelettel:
Petrovics János
Kedves Petrovics János!
Ez, bizony nagyon nehéz helyzet. Első és legfontosabb teendő az imádság. Természetesen ezért a papjukért. Egyébként is fontos kötelességünk, hogy lelkiatyáinkért imádkozzunk, de ha nehéz helyzet alakult ki, sok félreértés, akkor különösen is fontos az imádság érte. Nem szabad hagyni, hogy a széthúzás szelleme megkísértsen, főként, hogy eluralkodjék rajtunk. Nagy bizalommal kell tekinteni a jövőbe. Ez az igazi hit, ha a reménytelenség ellenére is remélünk. A Zsidókhoz írt levélben ezt olvassuk: A hit a remélt dolgok biztosítéka, a nem látható dolgok bizonyítéka (11,1). Ha semmi remény nem mutatkozik is arra, hogy egyszer együtt tudnak működni az Isten ügyének munkálásában, akkor is hittel kell imádkozni érte, és bízni, hogy ez be is következik. Ezt kérem Öntől, és ha többek nevében beszél, akkor ez a tanácsom az ő számukra is. Bízzanak és reméljenek, hogy parókusuk a Szentlélek vezetésével megtalálja a helyes döntéseket. Valószínű, hogy nem a régi rendet kell visszasírni, hanem építeni a jövőt. Amely, természetesen csak a meglévőre alapozódhat, butaságot követ el, aki azt elveti, de hangsúlyozom, a Mindenható rendkívüli csodákra képes. Kérjék Őt, ha kilátástalan a helyzet. De ne a saját elképzelésükhöz ragaszkodjanak, hanem, hogy legyen meg az Ő akarata.
E szöveg helyére írhatja a lelkiatyának szánt kérdését...
Tisztelt Atya!
Hogyan lehet olyan pap a kispapok elöljárója,aki saját maga bevallása szerint
nem szereti a kispapokat/előző rektor, I.I./
Továbbá, van-e pszichologiáböl képesitése,ill. miért nem viszik őt és a többit ilyen vizsgálatra, mert másoknál valahogy nagyon tudják még a nemlétező problémát is.EZ lenne a felebaráti szeretet?
Kedves Aggódó Testvérem!
Attól tartok, valamire céloz, amelyet nem teljesen értek meg. Bocsásson meg. A kérdéseire viszont a következőket tudom válaszolni.
A Szemináriumunk elöljárói közül többnek is van magas pszichológiai és pedagógiai végzettsége. Annak idején ők is átestek pszichológiai vizsgálaton, mint a mostani kispapok mindegyike is. Hogy milyen eredménnyel, azt, természetesen nem tudhatom. Mindenesetre bizonyos vagyok abban, minden jel arra mutat, hogy érett és felelős szeretettel nevelik a kispapjainkat. Én efelől teljesen nyugodt vagyok.
Kedves Lelkiatya!

Közeledve a 40. évemhez, rendszeres Biblia- és különböző egyházi irodalmak olvasása, elmélkedések után szeretnék megkeresztelkedni.
Számomra aki nem kötődöm egyik Keresztény Egyházhoz sem nagyon zavarba ejtő, hogy milyen sok van.
Sokat olvasgattam a hitvallásokat, de aligha lehetek annyira bölcs, hogy eldöntsem kinek van igaza, hogy hol is lehetnék "jó helyen".
Miként lehet választani?
Válaszát előre is köszönöm.

Zoltán
Van egy kedves legenda. Amikor Vlagyimir fejedelem vallást akart választani népe számára, akkor elküldte a követeit különböző országokba, hogy számoljanak be, melyikben milyen vallást követnek. Amikor a követek visszajöttek Bizáncból, akkor azt mesélték el, hogy amikor beléptek a templomba és elkezdődött a liturgia, akkor hirtelen nem tudták, már a mennyben vannak-e vagy még a földön. Ezért aztán Vlagyimir nagyherceg a bizánci vallást választotta.
No, nem azt tanácsolom, hogy ehhez hasonlóan válasszon magának vallást, mégis érdekes és beszédes ez a történet. Kicsit komolyabbra fordítom a szót.
Kedves Zoltán! Nagyon fontos, hogy rátaláljon az Istenre. Hogy vele személyes kapcsolatra leljen. Az a tanácsom, imádkozzék ezért. Még nem ismeri az Istent, de szólítsa meg bátran, és kérje, hogy nyilatkoztassa ki magát Önnek, mutassa meg magát, mutassa meg az akaratát, hogy mit kell tennie az életben. Ha ezt kitartóan teszi, meglátja, csodálatos eredménye lesz.
Másik tanácsom, hogy járjon el különböző templomokba. Higgye el, nem mást hirdet a görögkatolikus, a római katolikus, az ortodox, a protestáns egyház. Csak más-más nyelven, más-más megfogalmazásban. Azt kell megtalálni, hogy Önnek hol a helye. Mindenképp abban az egyházban keresztelkedjék meg, amelynek a közösségében ott is tud maradni. Fontos még a személyes találkozás is. A vallás nem személytelen. Ahol talál olyan atyát, lelki vezetőt, aki föl tudja Önt készíteni a keresztségre, amellett maradjon, s őt kérje, hogy vezesse be a közösségébe. A közösséghez tartozás is nagyon fontos része az Istennel való közösségünknek.
Imádkozom Önért, hogy megtalálja Istent és az Ő közösségét.
Kedves Lelkiatya!

Nemrég halt meg egy ismerősöm, aki korán sem volt vallásosnak mondható. Hajaj! Mégis szeretettel gondolok rá, és vágyat érzek arra, hogy imádkozzam érte. Vajon van-e értelme azért imádkozni, hogy a Mennyországba kerüljön? Esetleg ő maga kéri ezt tőlem? Vagy ahol most ő van, nem kérhet már ilyesmit az élőktől? Egyébként milyen létállapotban, azaz életkorban vannak a megholtak? Például ott anyukám két éves kislánya vagyok-e, vagy én magam vagyok egy boldog családanya? Mármint ha a mennyországba kerülök. Vagy pedig csak a tudatunkban fog létezni az összes szerettünk, és egyébként egész valónkkal beleolvadunk a szüntelen istendicséretbe?
Köszönettel, az érdeklődő
Nagyon bízom abban, hogy mind a ketten odakerülünk, és odaát majd elbeszélgethetünk ezekről. Most ugyanis még roppant csekélyke tudásunk van az odaátról. A Kinyilatkoztatás ugyanis nem tájékoztatást ad a részletekről, hanem az Isten ismeretét nyújtja, de azt is egyedül azért, hogy elvezessen általa a Vele való egyesülésre, vagyis az üdvösségre. Minthogy ott minden a legtökéletesebb, úgy lehet elképzelni, hogy akik odakerülnek, személyiségük legtökéletesebb formájában vannak. De mégsem valami örökifjúként vagy éppen, akinek úgy tetszik, bölcs aggastyánként - nekem, személy szerint ez az ideálom -, hanem egy számunkra teljesen elképzelhetetlen módon. Ahogyan a földbe vetett mag sem tudja, milyen lesz majd telt kalászt hozó búzaszálként vagy éppen érett termésektől roskadozó gyümölcsfaként, éppenígy nekünk sincsen még elképzelésünk sem, hogy miféle tökéletességben lesz ott részünk. Ami a beolvadást illeti, arról is lehet annyi bizonyosságunk, hogy megmaradunk annak, akik vagyunk. A személyiségünk nem oldódik föl, mint vízcsepp a tengerben. Személyesen leszünk jelen, nem személytelenül. Remélem, akkor majd személyesen tudunk beszélgetni ezekről a dolgokról. Az ismerőséről is kérdezett. Természetesen nagyon sokat jelent, ha imádkozik érte. Az imádságunkkal nagyon sokat segíthetünk a már elhunyt testvéreinken. Hogy hogyan is számítódik be, erről megintcsak sekélyes találgatásaink vannak, nem érdemes firtatni. Például ott már nincsen idő, nincs előbb vagy utóbb. Nincs várakozás, büntetésletöltés vagy ilyesmi. Ezért is nemigen tudunk semmit sem elképzelni az odaátról, mivel a mi gondolkodásunk alapvetően az időhöz kötött. Amikor valaki a mennyország részleteiről faggatta Jézust, nevezetesen, hogy hányan vannak ott, sokan, vagy kevesen, akkor csupán annyit válaszolt: Törekedjetek bejutni oda (Lk 13,23-24). Hát, törekedjünk!
Ide írhatja a kérdését... Tegyük jobbá az egyházunkat, mert a 21. században nem természetes az egyház jelenléte az emberek életében, csak a tökéletesen tiszta egyházak és a tiszta szívű, imádságos és alázatos lelkületű papok mehetnek át a rostán. Az országunk vezetőjétől elvárjuk, hogy az országban rendet tegyen, egyházunk vezetőjétől elvárjuk, hogy az egyházban rendet tegyen. A papi szolgálatra nem érett kispapokat hagyja diakónusnak addig amíg el nem érik a papsághoz kellő lelki szintet. Hogy ez egy év vagy öt, ez csak a kispapon múlik. A papi szolgálattal visszaélő papokat pedig ne féljen oda helyezni, ahol fejlődhetnek lelkileg. Nem kitolásból, éppen a pap lelki üdvözsége érdekében. Ha ezt nem teszi meg, olyan lesz, mint a politikában az a miniszterelnök, aki hagyta az országát elsüllyedni, mert nem mert keménynek lenni amikor kellett volna, nem mert hozzányúlni senkihez, nem mert tenni semmit. Nézzen körül az egyházban, vegye sorra papjait, gondolkodjon el mindről csak néhány percet. Kezdetnek elég volna, ha kiválasztaná a tíz "legrosszabbat", és velük kezdene valamit. Tegyük jobbá az egyházunkat! Én csak imádkozni tudok érte, de azt meg is teszem rendületlenül. K. László
Kedves László!
Köszönöm szépen, hogy imádkozik az Egyházért. Én is ezt teszem, amennyire csak tőlem telik. Itt pedig közzéteszem a javaslatait, bízva abban, hogy az illetékesek elgondolkodnak rajta.
Kedves lelkiatya! Valaki írta, hogy nem tud felnézni a paróchusára, és olvastam a válaszát is. Nem biztos, hogy igazam van, de ráismerünk a mi papunkra. A luxusautóktól kezdve (audi, mercédesz) minden illik rá...
Továbbítottam az illetékeseknek.
Irtsd ki, ami gonosz, körödből (MTörv 17,7)
    ... 357 358 359 360 361 
362
  363 364 365 366 367 ...