Bazil hv.
◀︎ 
 április 12. 
 ▶︎
ApCsel 3,19-26

Azon időben Péter így beszélt a néphez: Tartsatok hát bűnbánatot és térjetek meg, hogy eltöröljék a bűneiteket, hogy az enyhülés idői eljöjjenek az Úr színétől, és elküldje azt, akit hirdettek nektek, Jézus Krisztust. Őt ugyan az égnek kell befogadnia minden dolog helyreállításának az idejéig, amelyről Isten szólt századok óta szent prófétáinak szája által. Mózes ugyanis megmondta, hogy ‘Uratok, Istenetek támaszt majd nektek prófétát testvéreitek közül, mint engem, őt hallgassátok mindenben, amit mond majd nektek. Az lesz ugyanis, hogy mindenkit, aki nem hallgatja ezt a prófétát, kiirtanak a nép közül’. A próféták, akik szóltak Sámueltől kezdve és azután, mind hirdették ezeket a napokat. Ti vagytok a prófétáknak és a szövetségnek fiai, amelyet az Isten kötött atyáinkkal, mikor Ábrahámnak azt mondta: „Utódaidban nyer áldást a föld minden nemzetsége.”. Isten elsősorban nektek támasztotta s küldte el Fiát, hogy megáldjon titeket, s így mindenki megtérjen a gonoszságából.«

Jn 2,1-11

Abban az időben menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja ezt mondta neki: „Nincs boruk.” Jézus azt felelte: „Mit akarsz tőlem, asszony? Még nem jött el az én órám.” Anyja szólt a szolgáknak: „Bármit mond nektek, tegyétek meg!” Volt ott hat kőkorsó a zsidók tisztálkodása céljára, mindegyik két- vagy hárommérős. Jézus szólt nekik: „Töltsétek meg a korsókat vízzel!” Meg is töltötték azokat színültig. Ekkor azt mondta nekik: „Most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak!” Ők pedig odavitték. Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, és nem tudta honnan való – a szolgák azonban tudták, akik a vizet merítették –, odahívta a násznagy a vőlegényt. Azt mondta neki: „Minden ember először a jó bort teszi fel, és csak amikor megittasodtak, akkor a silányabbat, te pedig mostanáig tartogattad a jó bort.” Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, és tanítványai hittek benne.

Szent Bazil hitvalló

Pariosz püspöke egész életét az ikonrombolók elől menekülve töltötte, akik arra akarták kényszeríteni, hogy írja alá az ikonok megsemmisítését. 740-ben halt meg békében.