Aggeus pr.
◀︎ 
 december 16. 
 ▶︎
Korábbi hangos utasítások >
 
Korábbi zsolozsma szövegek >
Tit 1,15-2,10

Fiam Titusz! A tisztáknak minden tiszta; a tisztátalanok és a hitetleneknek viszont semmi sem tiszta, mert szennyes az elméjük is, a lelkiismeretük is. Azt hangoztatják, hogy ismerik Istent, de tetteikkel megtagadják, mert utálatosak, hűtlenek, s minden jótettre alkalmatlanok. Te azonban azt hirdesd, ami a józan tanításnak megfelel. Az időseknek, hogy legyenek józanok, tisztességesek, megfontoltak a hitben, a szeretetben és a türelemben. Az idős asszonyok hasonlóképpen szent magaviseletűek legyenek, nem rágalmazók, nem a sok bor rabjai, hanem tanítsanak a jóra, oktassák a fiatal asszonyokat arra, hogy férjüket szeressék, gyermekeiket kedveljék. Legyenek ezenkívül megfontoltak, tiszták, józanok, háziasak, jóságosak, férjük iránt engedelmesek, hogy ne káromolják miattuk Isten igéjét. Az ifjakat ugyanígy buzdítsd, hogy józanok legyenek. Mindenben te magad légy példakép a jótettekben: a tanításban, a feddhetetlenségben, a komolyságban. A szavad legyen józan, elgáncsolhatatlan, hogy az ellenfél megszégyenüljön, mivel semmi rosszat sem tud mondani rólunk. A rabszolgákat intsd, hogy vessék alá magukat uruknak, keressék mindenben azok kedvét, ne vitatkozzanak, ne hűtlenkedjenek, hanem tanúsítsanak mindenben igaz hűséget, hogy mindenben díszére váljanak Üdvözítő Istenünk tanításának.

Lk 20,19-26

Azon időben az írástudók és a főpapok nyomban el akarták fogatni Jézust, de féltek a néptől. Megértették ugyanis, hogy róluk szólt ez a példabeszéd. Szemmel tartották és cselvetőket küldtek ki. Ezek jó szándékú embernek tetették magukat, hogy szaván fogják, s aztán kiszolgáltassák a hatóságnak és a helytartó hatalmának. „Mester - kezdték -, tudjuk, hogy az igazságot hirdeted és tanítod, nem nézed az emberek személyét, hanem az igazsághoz híven tanítod az Isten útját. Szabad adót fizetnünk a császárnak, vagy nem szabad?” De ő észrevette a csapdát, ezért így felelt nekik: „Mutassatok egy dénárt! Kinek a képe és felirata van rajta?” „A császáré” - válaszolták. „Adjátok hát meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené” - mondta nekik. Így egyetlen szavába sem tudtak belekötni, amit a nép előtt kiejtett. Meglepődésükben, hogy így felelt, elhallgattak.

Szent Aggeus próféta

A babiloni fogság idején (tehát a Kr. e. VI. században) születhetett, s népével együtt visszatért Jeruzsálembe, ahol a Zorubábel által megkezdett templomépítési munkák idején végezte prófétai szolgálatát. A templom helyreállításában egy még dicsőségesebb isteni közbelépés előképét látta: "Dolgozzatok! Hiszen én közöttetek vagyok - mondja a Seregek Ura. - Lelkem közöttetek lakik. Még egy kis idő, és megrendítem az eget és a földet, a tengert és a szárazföldet." (2,6)