Arkhipposz ap.
◀︎ 
 február 19. 
 ▶︎
Mk 14,10-42

Abban az időben Iskarióti Júdás, egy a tizenkettő közül, elment a főpapokhoz, hogy kiszolgáltassa nekik Jézust. Amikor meghallották, megörültek, és pénzt ígértek neki. Ő pedig kereste a kedvező alkalmat, hogy kiszolgáltassa őt. A kovásztalan kenyér első napján, amikor a húsvéti bárányt fel szokták áldozni, tanítványai megkérdezték: „Mit akarsz, hová menjünk az előkészületet megtenni, hogy megehesd a húsvéti vacsorát?” Erre elküldte két tanítványát, és ezt mondta nekik: „Menjetek a városba! Ott szembe jön majd veletek egy vizeskorsót vivő ember. Szegődjetek a nyomába, és ahová bemegy, mondjátok meg a házigazdának: A Mester kérdezi: »Hol van az a terem, ahol a húsvéti vacsorát tanítványaimmal elfogyaszthatom?« Ő majd mutat nektek egy nagy, emeleti helyiséget, étkezésre berendezve, készen. Ott készítsétek el nekünk!” A tanítványok kimentek, és a városba érve mindent úgy találtak, ahogy megmondta nekik. Elő is készítették a húsvéti vacsorát. Amikor beesteledett, odament a tizenkettővel. Miután letelepedtek és enni kezdtek, Jézus így szólt: „Bizony mondom nektek, közületek az egyik, aki velem eszik, elárul engem.” Erre elszomorodtak, és egyenként sorra kérdezgették őt: „Csak nem én vagyok? Netalán én?” Ő így válaszolt: „Tizenkettőtök közül az egyik, aki velem egyszerre nyúl a tálba. Az Emberfia elmegy ugyan, amint meg van róla írva, de jaj annak az embernek, aki elárulja az Emberfiát. Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik.” Miközben ettek, Jézus kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és ezekkel a szavakkal adta nekik: „Vegyétek, egyétek, ez az én testem.” Majd fogta a kelyhet, hálát adott, odaadta nekik, és mindnyájan ittak belőle. Ő pedig így szólt: „Ez az én vérem, az új szövetségé, amely sokakért kiontatik. Bizony mondom nektek, hogy nem iszom többé a szőlő terméséből addig a napig, amíg majd azt az újat nem iszom az Isten országában.” Amikor elénekelték a zsoltárt, kimentek az Olajfák-hegyére, és Jézus megmondta nekik: „Mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert meg van írva: »Megverem a pásztort, és szétszélednek a juhok.« De feltámadásom után majd előttetek megyek Galileába.” Péter erre ezt mondta neki: „Ha mindnyájan megbotránkoznak is, én bizony nem.” Jézus ezt mondta neki: „Bizony mondom neked, hogy még ma éjjel, mielőtt a kakas kétszer megszólal, háromszor tagadsz meg engem.” Erre még jobban fogadkozott: „Még ha veled meg is kell halnom, akkor sem tagadlak meg!” Ugyanígy fogadkoztak a többiek is valamennyien. Odaértek a Getszemáni nevű majorba. Akkor ezt mondta tanítványainak: „Üljetek le itt, amíg imádkozom.” Magával vitte Pétert, Jakabot és Jánost. Remegni kezdett és gyötrődni. Majd azt mondta nekik: „Szomorú az én lelkem mindhalálig. Maradjatok itt és virrasszatok!” Valamivel odébb ment, leborult a földre és imádkozott, hogy ha lehetséges, távozzék el tőle ez az óra. Így fohászkodott: „Abba, Atyám! Minden lehetséges neked. Vedd el tőlem ezt a kelyhet! De ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te!” Visszament hozzájuk, de alva találta őket. Megszólította Pétert: „Simon, alszol-e? Egy órát sem tudtál virrasztani velem? Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek! A lélek ugyan készséges, de a test gyönge.” Megint elvonult és imádkozott ugyanazokkal a szavakkal. Visszatérve újra alva találta őket, mivel szemük igen elnehezedett. Nem is tudták, mit feleljenek neki. Harmadszor is visszament hozzájuk, és azt mondta nekik: „Aludjatok, és nyugodjatok! Most már elég! Itt az óra, íme, az Emberfiát a bűnösök kezére adják. Keljetek fel, induljunk! Íme, közeledik, aki elárul engem.”

Szent Arkhipposz apostol

A hagyomány szerint Arkhipposz a minap ünnepelt Oneszimosz gazdájának, Filemonnak volt a fia (november 22-én együtt is ünnepeljük őket). Az újszövetségi Szentírás alapján annyi bizonyos róla, hogy kolosszei konvertita volt, aki hamarosan Szent Pál közvetlen segítőtársa is lett, akit a Filemonhoz írt levél elején az apostol még „bajtársának” is nevez. A Kolosszeieknek írt levélből olvasható a másik üzenet: „Arkhipposznak mondjátok meg: légy rajta, hogy az Úrban kapott hivatásodat teljesítsd!” (4,17). Az Artemisz istennő ünnepén kirobbant forrongás során ölhette meg őt a pogány néptömeg.