Pol. Illés próféta
◀︎ 
 július 20. 
 ▶︎
Korábbi hangos útmutatók >
 
Korábbi zsolozsma szövegek >
Jak 5,10-20

Testvéreim! Vegyetek példát a megpróbáltatás elviselésében a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak! Íme, boldognak mondjuk azokat, akik türelemmel voltak. Hallottatok Jób állhatatosságáról, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr; mert nagy irgalmú és könyörületes az Úr.
Mindenekelőtt pedig, testvéreim, ne esküdjetek se az égre, se a földre, se más egyébre; hanem legyen számotokra az igen igen s a nem nem, hogy ítélet alá ne essetek!
Szenved valaki közületek? Imádkozzék! Örvendezik valaki? Énekeljen dicséretet! Beteg valaki közületek? Hívassa magához a gyülekezet elöljáróit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében! A hitből fakadó imádság megszabadítja az erőtlent, s az Úr fölsegíti. S ha bűn terheli is, bocsánatot nyer. Valljátok meg tehát egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok! Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor imájában kérvén kérte, hogy ne legyen eső, nem is esett a földön három évig és hat hónapig.
Aztán újra imádkozott, és az ég esőt adott, s a föld meghozta gyümölcsét.
Testvéreim, ha valaki közületek eltévelyedik az igazságtól, de valaki visszatéríti, akkor ez utóbbi tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst a tévelygés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól, és bűnök sokaságára borít fátylat.

Lk 4,22-30

Abban az időben a tömeg csodálkozott a kegyelem igéin, amelyek Jézus ajkáról fakadtak. Ezt mondogatták: „Nemde József fia ő?” Akkor így szólt hozzájuk: „Biztosan ezt a mondást szegezitek majd nekem: »Orvos, gyógyítsd önmagadat!« Amiket hallottunk, hogy Kafarnaumban történtek, vidd végbe itt, a hazádban is!” Aztán ezt mondta: „Bizony, mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves a saját hazájában. Bizony, mondom nektek, sok özvegy volt Izraelben Illés idejében, amikor az ég három évre és hat hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség lett az egész földön. De közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidóni Száreptában élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában is sok leprás élt Izraelben, de egyikük sem tisztult meg, csak a szír Námán.” Ezeket hallva mindnyájukat harag töltötte el a zsinagógában. Felugrottak, kihurcolták őt a városon kívülre, és felvitték annak a hegynek az ormára, amelyen a városuk épült, hogy letaszítsák. Ő azonban áthaladt közöttük és eltávozott.

Szent Illés próféta

Egyházunk emberi testben angyalnak, a próféták kitűnőségének nevezi Illés prófétát. Az Ószövetség szentjei közül, a karácsony előtti atyák kivételével neki szentel külön ünnepet az egyházi év folyamán. Illés papi családban született krisztus előtt kb. 800 évvel. Aszkéta életet folytatott. Izrael országban, vagyis az északi királyságban élt. A bálványimádásba merült zsidó nép megtérítésére mindent elkövetett, amit Isten parancsolt neki. Amikor minden fáradozása hiábavaló volt, sőt őt is üldözni kezdték, imádságára Isten három és fél évig nem adott az embereknek esőt a földre. Ennek az időnek végén, Istenben bízva, próbatételre hívta fel a király előtt a bálványok papjait. A próbatétel fényesen sikerült, Izrael népe megismerte, hogy ki az igaz Isten, a bálványok papjait Illés kiirtotta. Életében üldözéseket szenvedve és menekülve, de nagy csodákat is téve, palástját és prófétai tehetségét tanítványára Elízeusra hagyva, tüzes szekér által elragadtatva a Jordán partjáról 810 körül az égbe vitetett. Életének tetteit az ószövetségi Szentírásban a Királyok I. és II. könyvében olvassuk.