András fp.
◀︎ 
 július 4. 
 ▶︎
Korábbi hangos útmutatók >
 
Korábbi zsolozsma szövegek >
1Kor 7,24-35

Testvéreim! Mindenki maradjon meg abban Isten előtt, testvérek, amiben a meghívást kapta!
A hajadonokról nincs rendelkezésem az Úrtól, de elmondom a véleményemet, mint aki az Úr irgalma folytán hitelt érdemel. Azt tartom helyénvalónak a küszöbön álló megpróbáltatások miatt, hogy jó az embernek úgy maradnia, amint van. Feleséghez vagy kötve? Ne keress válást! Feleség nélkül vagy? Ne keress feleséget! De ha megnősülsz, nem vétkezel, és ha férjhez megy a hajadon, nem vétkezik. Az ilyeneknek azonban próbatétellel kell majd szembenézniük a mindennapi életben, én pedig szeretnélek ettől megkímélni titeket. Ezt mondom, testvérek: a hátralevő idő rövid. Ezután tehát azok is, akiknek van feleségük, úgy éljenek, mintha nem volna, és akik sírnak, mintha nem sírnának, akik pedig örülnek, mintha nem örülnének, akik vásárolnak valamit, mintha az nem volna az övék, és akik a világ dolgaival foglalkoznak, mintha nem merültek volna el bennük, mert e világ jelen formája elmúlik. Azt szeretném, hogy gond ne terheljen titeket. Aki nőtlen, az Úr dolgaival törődik: hogyan legyen tetszésére az Úrnak. Aki viszont nős, világi dolgokkal törődik: hogyan legyen tetszésére a feleségének. Ezért megosztott. A nem férjes asszony és a hajadon az Úr dolgaival törődik, hogy szent legyen a világ előtt és a Lélekben is. Aki férjhez ment, világi dolgokkal törődik: hogyan legyen tetszésére a férjének. Ezt a javatokra mondom, nem azért, hogy hurkot dobjak a nyakatokba, hanem hogy feddhetetlenül éljetek, és osztatlan szívvel ragaszkodjatok az Úrhoz.

Mt 15,12-21

Abban az időben odamentek Jézushoz tanítványai, és azt mondták: „Tudsz-e róla, hogy a farizeusok szavad hallatára megbotránkoztak?” Így válaszolt nekik: „Tövestül kitépnek minden növényt, amelyet nem mennyei Atyám ültetett. Hagyjátok őket! Világtalanok vak vezetői ők! De ha vak vezet világtalant, mind a kettő gödörbe esik.” Péter megkérte: „Magyarázd meg nekünk ezt a példabeszédet!” Jézus azt mondta: „Hogyhogy még ti sem értitek? Nem értitek, hogy ami a szájba kerül, a gyomorba jut, onnan meg a félreeső helyre? Az ellenben, ami elhagyja a szájat, a szívből származik, és ez az, ami beszennyezi az embert. A szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, kicsapongások, lopások, hamis tanúságok, káromkodások. Ezek szennyezik be az embert. Az, hogy mosatlan kézzel eszik, nem szennyezi be az embert.” Onnét továbbmenve, Jézus Tírusz és Szidón vidékére vonult vissza.

Krétai Szent András főpap

András Damaszkuszban született. Hétéves koráig néma volt, és csak akkor szólalt meg, amikor Krisztus Szent Titkaiban részesült. 14 éves korában, Jeruzsálemben lett szerzetes. Itt hamar kitűnt jámborságával és tudományával. A pátriárka felfigyelt rá, és jegyzőjévé tette. 679-ben, mint a pátriárka helytartója ment el a VI. egyetemes zsinatra. A zsinat után hamarosan a Nagy Egyház diakónusává szentelték, és az árvák gondozója tisztségét töltötte be. II. Jusztinián császár alatt Kréta püspökéve szentelték. Tudományát főleg arra használta, hogy megvédje a katolikus hit igazságait a képrombolók és monofiziták ellen. Mint szónok és költő is kiváló volt. Sok kánont, sztichirát költött egyes nagy ünnepek napjára és a Nagyböjti énektár számára. Az ő nevéhez fűződik a nagyböjtben énekelt hosszú bűnbánati nagy kánon, amely kitűnik azzal, hogy a bűnös lelkeket bűnbánatra hangolja. Meghalt 712-ben.