Dox. Mennybemenetel ünnepzárása
Lukilliánosz és tsai. vtk.
◀︎ 
 június 3. 
 ▶︎
Korábbi hangos utasítások >
 
Korábbi zsolozsma szövegek >
ApCsel 27,1-28,1

Azon időben a határozat úgy szólt, hogy hajón elviszik őt Itáliába, Pált a többi fogollyal együtt átadták az Auguszta-zászlóalj Júliusz nevű századosának. Felszálltunk tehát egy adrumittiumi hajóra, s útnak indultunk, megkezdve a hajózást az ázsiai helységek felé. A Tesszalonikiből való makedóniai Arisztarchusz is velünk tartott. Másnap elérkeztünk Szidonba. Júliusz emberségesen bánt Pállal. Megengedte neki, hogy felkeresse barátait, s gondoskodjék magáról. Mikor onnan elindultunk, Ciprus alá hajóztunk, mert a szelek szembe fújtak. Áthajózva Kilíkia és Pamfília tengerén, elérkeztünk a líkiai Lisztrába. Mivel a százados talált ott egy Italiába induló alexandriai hajót, arra szállított át minket. Miután hajónk több napon át lassan haladt előre, nagynehezen eljutottunk Knídosz elé, de mert a szél gátolt bennünket, Szalmóné táján áthajóztunk Kréta alá. Nagy nehezen elhajóztunk mellette, s elérkeztünk egy Jókikötő nevű helyhez Thalassza város közelében. Mivel az idő igen előrehaldt, és a hajózás nem volt már biztonságos, hisz a böjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket ezekkel a szavakkal: »Férfiak, látom, hogy a hajózás viszontagságai nemcsak a rakománynak és a hajónak, hanem az életünknek is nagy kárára kezd lenni.« A százados azonban inkább hitt a kormányosnak és a kapitánynak, mint Pál szavainak. S mivel a kikötő sem volt alkalmas a telelésre, a többség megállapodott abban a tervben, hogy elhajóznak onnan, és ha csak lehetséges, elérik Főnixet, és ott telelnek a krétai kikötőben, amely a délnyugati és északnyugati szélirányra tekint. Mivel a déli szél gyengén fújt, és úgy gondolták, hogy kitarthatnak szándékuk mellett. Leeresztették hát a horgonyt, és tovább haladtak szorosan Kréta mellett. De röviddel ezután az Északkeletinek nevezett orkán rájuk tört onnan. Mivel elkapta a hajót, és nem tudtunk a szél ellen haladni, elsodródtunk, átengedve a hajót a szélrohamoknak. Amikor elszáguldottunk egy Kauda nevű kis sziget alatt, alig tudtuk megmenteni a csónakot. Mikor végre sikerült felhúzni, védőintézkedéseket alkalmaztak: körülkötözték a hajót, és mivel attól tartottak, hogy a Szirtiszhez csapódnak, lebocsátották a lassítót, és így haladtak tovább. A hatalmas vihar úgy hányt-vetett bennünket, hogy másnap kidobálták a rakományt. Harmadnap pedig a hajó felszereléseit dobálták ki saját kezükkel. S mert több napon át sem a nap, sem a csillagok nem tűntek fel, és a rémséges vihar folyton dühöngött, oda volt már midnen reményünk, hogy megmenekülünk. Mikor már sokat éheztek, Pál közéjük állt, és azt mondta: »Férfiak, rám kellett volna hallgatnotok, nem kellett volna elindulni Kréta alól, s nem szenvednénk ezt a vesződséget és kárt. De most is arra biztatlak titeket, legyetek lelketek bizakodó, mert egy ember sem fog közületek elveszni, egyedül a hajó. Ezen az éjszakán ugyanis megállt mellettem Isten angyala, - én az övé vagyok és neki szolgálok -, s azt mondta: ‘Ne félj, Pál! A császár elé kell állnod; íme, Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled hajóznak.’ Azért férfiak, legyetek bizakodó lelkűek, mert én elhiszem Istennek, hogy úgy lesz, amint nekem megmondta. Ki kell vetődnünk valamelyik szigetre.« Amikor már a tizennegyedik éjszaka is beállott, amióta az Adrián hajóztunk, éjféltájban a hajósok azt gyanították, hogy valami tájféle tűnik fel előttük. Erre lebocsátották a mélységmérőt s húsz ölet mértek. Majd onnan kicsit tovább haladva már tizenöt ölet mértek. Ezért attól tartva, hogy sziklás helyekbe ütközünk, leeresztettek négy vasmacskát a hajó faráról, és aggódva várták, hogy kivilágosodjon. A hajósok azonban meg akartak szökni a hajóról. Azzal az ürüggyel, hogy a hajó orráról fognak horgonyokat kivetni, leeresztették a csónakot. Ekkor Pál azt mondta a századosnak és a katonáknak: »Ha ezek nem maradnak a hajón, ti nem menekültök meg.« Erre a katonák elvágták a csónak köteleit és hagyták kiesni. Mikor világosodni kezdett, Pál kérte mindnyájukat, hogy vegyenek magukhoz eledelt. »Ma - úgymond - tizennegyedik napja, hogy vártok, étlen vagytok, és semmit sem vesztek magatokhoz. Azért arra kérlek titeket, vegyetek táplálékot magatokhoz, ez javatokra lesz. Egyikteknek sem vész el egy hajaszála sem a fejéről.« Miután ezt elmondta, fogta a kenyeret, s mindnyájuk szeme láttára hálát adott Istennek. Aztán megtörte azt, és elkezdett enni. Erre mindnyájan megnyugodtak, és ők is vettek magukhoz eledelt. Összesen kétszázhetvenhatan voltunk a hajón, ami a lélekszámot illeti. Amikor jóllaktak az étellel, úgy könnyítettek a hajón, hogy a gabonát a tengerbe dobták. Bár ekkorra megvirradt, a szárazföldet ismerték fel, de észrevettek egy öblöt, amelynek lejtős partja volt. Azt gondolták, hogy erre vezetik ki a hajót, ha tudják. Miután a horgonyokat felszedték, a tengerre bízták magukat. Meglazították a kormányrudak köteleit is, és felvonták a vezérvitorlát a szél fújásának az irányában, így igyekeztek a part felé. Amikor végül egy olyan helyre jutottak, ahol két tenger találkozik, ráhajtották erre a hajót. A hajóorr megakadt ugyan, és mozdulatlan maradt, de a hátsó rész kezdett szétesni a tenger ereje miatt. A katonáknak az volt a szándékuk, hogy megölik a foglyokat, nehogy valamelyik kiússzék és megszökjék. A százados azonban meg akarta menteni Pált, ezért megtiltotta, hogy ezt megtegyék. Megparancsolta tehát, hogy azok bocsátkozzanak le elsőként, akik úszni tudnak, jussanak ki és menjenek ki a szárazra. A többieket meg kivitték, kit deszkákon, kit a hajó roncsain. Így történt azután, hogy minden ember kimenekült a partra. Megmenekülésünk után tudtuk meg, hogy szigetet Melitának hívják.

Jn 17,18-26

Abban az időben Jézus az égre emelte szemét és így szólt: „Atyám, amint te küldtél engem a világba, én is elküldtem őket a világba, és értük szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban. De nem csupán értük könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem, hogy mindnyájan egy legyenek. Amint te, Atyám, bennem vagy, és én tebenned, úgy legyenek ők is egy bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. A dicsőséget, amelyet nekem adtál, átadtam nekik, hogy egy legyenek, amint mi egy vagyunk: én őbennük, te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, és hogy megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amint engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mivel szerettél engem már a világ teremtése előtt. Én igazságos Atyám! A világ ugyan nem ismert meg téged, én viszont ismerlek, és ők is felismerték, hogy te küldtél engem. És megismertettem velük nevedet, és továbbra is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is őbennük.”

Szent Lukilliánosz és vértanútársai

Lukillián először pogány pap volt Nikomédia közelében. Már ősz hajú idős ember volt, amikor megismerte a keresztény vallást. Egész szívével és lelkével ragaszkodott Krisztushoz. Megkeresztelkedése után félelem nélkül hirdette őt a pogányok között, és sokat megnyert közülük a keresztény hitnek. A zsidók feljelentésére elfogták és a parancsnok utasítására megverték, állcsontját eltörték, fejjel lefelé lógatták és börtönbe vetették. A börtönben talált 4 keresztény gyermeket: Klaudius, Hypát, Pál és Dénes vértanúkat, akik szintén elhagyták a pogányságot és Krisztus hitének bátor hirdetői voltak. Buzgó imádságban, Istentől beszélgetve töltötték mindnyájan az időt és készek voltak a vértanúi halálra. Isten a kínzások között mindegyikőjüket sértetlenül őrizte meg. Végül mindnyájukat Bizáncba vitték, ahol Lukilliánt keresztre feszítették, a 4 ifjút pedig karddal fejezték le Aurélián császár (270-75) uralkodása alatt.