Szilveszter fp.
◀︎ 
 január 2. 
 ▶︎
2Tim 4,9-22

Fiam Timóteus! Siess, jöjj mielőbb hozzám. Démász ugyanis elhagyott a világ szeretete miatt, s elment Tesszalonikibe, Krescensz Galáciába, Títusz pedig Dalmáciába. Egyedül Lukács van velem. Márkot is vedd s hozd el magaddal: jó hasznát tudom venni a szolgálatban. Tichikuszt elküldtem Efezusba. A köpenyemet, amelyet Troászban Karpusznál hagytam, arra jöttödben hozd magaddal, úgyszintén a könyveket is, de legfőképpen a pergameneket. A rézműves Alexander sok rosszat tett velem; az Úr majd megfizet neki tettei szerint. Te is óvakodj tőle, nagyon elleneszegült ugyanis szavainknak.Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem. Mindenki cserbenhagyott; - ne tudassék be nekik! De az Úr mellém állt, s erőt adott nekem, hogy az igehirdetés befejeződjék általam, s tudomást szerezzenek róla az összes pogányok. Ezért megszabadultam az oroszlán torkából. Az Úr megszabadít minden gonosz ármánytól, s meg fog menteni mennyei országa számára. Dicsőség neki mindörökkön örökké! Amen.Köszöntsd Priszkát és Akvilát, továbbá Oneziforosz házát. Erasztusz Korintusban maradt, Trofimoszt pedig Milétoszban hagytam, betegen. Siess, hogy a tél előtt ideérj.Köszöntenek Eubulosz, Pudensz, Línusz, Klaudia és az összes testvérek.Az Úr Jézus Krisztus legyen a lelkeddel! Kegyelem veletek! Amen.

Lk 20,1-8

Abban az időben, amikor Jézus a népet tanította a templomban, és az evangéliumot hirdette, odamentek a főpapok és az írástudók a vénekkel együtt, és így szóltak hozzá: „Mondd meg nekünk, milyen hatalommal teszed ezeket, vagy ki adja neked ezt a hatalmat!” Feleletül pedig ezt mondta nekik: „Én is kérdezek tőletek valamit. Mondjátok meg nekem: János keresztsége a mennyből való volt-e, vagy az emberektől?” Azok így tanakodtak egymás között: „Ha azt mondjuk: »A mennyből«, azt fogja mondani: »Akkor miért nem hittetek neki?« Ha pedig azt mondjuk: »Az emberektől«, az egész nép megkövez minket, mert meg van győződve, hogy János próféta.” Ezért azt válaszolták, hogy nem tudják, honnét való. Erre Jézus azt mondta nekik: „Akkor én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal teszem ezeket.”

Szent Szilveszter

284-ben született. Rómában harminc éves korában, 314-ben lett pápa. 325-ben ő ugyan nem vett részt az első egyetemes zsinaton Nikaiában, de követe, Hosius cordobai érsek elnökölt azon. A keletiekkel egyetértésben a római egyházban ő szüntette meg a szombati böjtöt. Egyes források szerint az ő hatására tért meg Nagy Konstantin császár és édesanyja, Szent Ilona. Húszévnyi főpásztori működés után 335-ben hunyt el.