A 70 apostol, Teoktisztosz szé.
◀︎ 
 január 4. 
 ▶︎
Szent Liturgia énekek és vecsernye szövegek:A zsolozsma az egyház imádsága - 2019. augusztus 19-25.
Tit 2,11-14; 3,4-7

Fiam Titusz! Megjelent Üdvözítő Istenünk kegyelme minden embernek, s arra oktat minket, hogy tagadjuk meg az istentelenséget és a világi vágyakat. Éljünk józanul, igazan és istenfélelemmel ezen a világon, s várjuk a boldog reménységet, a nagy Isten és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének eljövetelét. Ő önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, s megtisztítson minket jótettekre igyekvő, tulajdon népévé. Mikor azonban Üdvözítő Istenünk jósága s emberszeretete megjelent, megmentett minket, nem a mi igaz cselekedeteinkért, melyeket véghezvittünk, hanem az ő irgalmassága által, a Szentlélek újjáteremtő és megújító fürdője által, akit bőségesen kiárasztott ránk Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk által, hogy kegyelme révén megigazulva, reménybeli örököseivé legyünk az örök életnek.

Lk 3,1-18

Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik esztendejében, amikor Poncius Pilátus volt Júdea helytartója, és Heródes Galilea negyedes fejedelme, testvére, Fülöp meg Itureának és Trahonitisz tartománynak negyedes fejedelme, és Lizániás Abilina negyedes fejedelme, Annás és Kaifás főpapok idején elhangzott Isten szava Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. És ő elment a Jordán egész környékére, hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogy írva van Izajás próféta beszédeinek könyvében: „A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit! Minden völgyet töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, és meglátja minden test az Isten üdvösségét.” Így szólt tehát a sokasághoz, amely kiment, hogy megkeresztelkedjen nála: „Viperák fajzata! Ki tanított titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? Teremjétek hát a megtérés méltó gyümölcseit! És ne kezdjétek azt mondogatni magatokban: »Ábrahám a mi atyánk!« Mert mondom nektek, képes az Isten ezekből a kövekből fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén. Minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak és tűzre vetnek.” Ekkor megkérdezte őt a tömeg: „Mit tegyünk tehát?” Feleletül ezt mondta nekik: „Akinek két ruhája van, ossza meg azzal, akinek nincsen. És akinek van ennivalója, ugyanígy tegyen.” Jöttek vámosok is, hogy megkeresztelkedjenek, és így szóltak hozzá: „Mester, mit tegyünk?” Ő pedig ezt mondta nekik: „Semmit ne követeljetek azon felül, ami nektek elő van írva.” A katonák is kérdezték őt: „Hát mi mit tegyünk?” Azt mondta nekik: „Senkit se bántalmazzatok, ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal.” Mivel a nép várakozott és mindenki tanakodott szívében vajon nem János-e a Krisztus, ő így válaszolt mindnyájuknak: „Én csak vízzel keresztellek titeket. De eljön az, aki erősebb nálam, akinek nem vagyok méltó a saruszíját megoldani. Ő majd Szentlélekben és tűzben fog titeket megkeresztelni. Szórólapátja a kezében van, és megtisztítja szérűjét. A búzát összegyűjti a magtárjába, a pelyvát pedig elégeti olthatatlan tűzzel.” Még sok másra is buzdított, és hirdette a népnek az evangéliumot.

Krisztus 70 tanítványának szinaxisa

A Szent Lukács által írt evangélium 10. fejezetének elején szerepel a 70 tanítvány kiválasztásának és szétküldésének a története. A párosával elküldött tanítványok állhatatosan hirdették az evangéliumot, sokan közülük vértanúk lettek. Többnyire az újszövetségi Szentírás leveleiből ismerjük a nevüket. A vecsernyei sztihirákban és a reggeli zsolozsma kánonjában név szerint is szerepelnek, de aztán külön is megemlékezik róluk az egyház.


Szent Teoktiszt szentéletű atya

A szicíliai Kukúmában (a mai Sciacca mellett) a Szent Miklós monostor elöljárója volt. Valószínűleg a VIII. században élt, de nem lehet egészen biztosan megállapítani. Az életével kapcsolatos többi esemény ismeretlen.