Teopemptosz és Teonász vtk., Szinklétika sza.
◀︎ 
 január 5. 
 ▶︎
1Tim 3,13-4,5

Atyámfiai! Akik szolgálatukat jól végzik, szép rangot és a Krisztus Jézusban való hitben nagy bizalmat szereznek maguknak. Azért írom ezeket neked, - bár remélem, hogy hamarosan hozzád jutok, - hogy ha késlekedném, tudd, miképpen kell forgolódnod az Isten házában, amely az élő Isten egyháza, az igazság oszlopa s szilárd alapja. Márpedig nyilvánvalóan nagy dolog a jámborság titka, amely Testben kinyilvánította magát, A Lélek által igazolást nyert, Bemutatták az angyaloknak, A pogányok között hirdették, Világszerte hittek benne, S fölment a dicsőségbe. A Lélek azonban kifejezetten mondja, hogy az utolsó időkben egyesek elszakadnak a hittől, a megtévesztés szellemeire s az ördögök tanítására hallgatnak, azokra, akik képmutatóskodva, de lelkiismeretükben megbélyegezve hazugságokat hirdetnek. Akik azt mondják, hogy tilos a házasság, hogy tartózkodni kell egyes ételektől, holott azokat azért teremtette Isten, hogy hálát adva élvezzék őket a hívek, azok, akik megismerték az igazságot. Mert Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, amit hálaadással vesz magához az ember, mert szentté lesz az Isten igéje és az imádság által.

Mt 3,1-6

Abban az időben megjelent Keresztelő János, és ezt hirdette Júdea pusztájában: „Térjetek meg, mert közel van a mennyek országa!” Ő az, akiről Izajás próféta beszél, amikor ezeket mondja: „A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!” Maga János teveszőrből készült ruhát viselt, dereka körül pedig bőrövet, sáska és vadméz volt az eledele. Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán egész környéke. Megvallva bűneiket megkeresztelkedtek általa a Jordánban.

Vízkereszt (az Úrjelenés) előestje
Szent Teopemptosz és Teonász (fölszentelt) vértanúk

Nikomédiában szenvedtek vértanúságot hitükért Diocletianus császár (285-305) keresztényüldözése idején. Szent Teopemptosz ennek a Boszporuszhoz közel eső városnak első püspöke és Diocletianus üldözésének egyik legelső áldozata lehetett (284-ben). A legenda szerint amikor a császár felszólította, hogy tagadja meg Krisztust, mert különben az életével lakol meg, a püspök így válaszolt neki: „Meg van írva: ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket viszont meg nem ölhetik. Neked, császár, hatalmad van a testem fölött, azzal tehetsz bármit!" Ezek után válogatott kínzásoknak vetették alá. Végül egy Teóna nevű mágus révén próbálta őt eltántorítani hitétől. Az viszont, miután megbizonyosodott arról, hogy varázsszerei és mérgei mind hatástalanok, maga is megtért, és nyilvánosan megvallotta Krisztust. Erre Teónát a császár élve eltemettette, Teopemptoszt pedig lefejezték.