György szé., Domnika sza.
◀︎ 
 január 8. 
 ▶︎
Korábbi hangos utasítások >
 
Korábbi zsolozsma szövegek >
Ef 6,10-17

Atyámfiai! Erősödjetek meg az Úrban és az ő hathatós erejében. Öltsétek fel Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög cselvetéseivel szemben. Mert nem a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ennek a sötétségnek világkormányzói ellen, a gonoszságnak égi magasságokban levő szellemei ellen. Ennélfogva vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, s megállhassatok, mert mindent megtettetek. Úgy álljatok tehát, hogy derekatokat övezzétek fel igazsággal, s öltsétek magatokra a megigazulás vértjét. Lábatok saruja legyen a béke evangéliumának hirdetésére való készség. Mindezekhez vegyétek a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, vagyis az Isten igéjét.

Mt 4,1-11

Abban az időben a Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy megkísértse az ördög. Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. Odajött hozzá a kísértő, és így szólt: „Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré.” Ő azonban azt felelte: „Írva van: »Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével is, amely Isten szájából származik.«” Akkor a szent városba vitte az ördög, a templom párkányára állította, és azt mondta neki: „Ha Isten Fia vagy, vesd le magad, hisz írva van: »Angyalainak parancsolt felőled, a tenyerükön hordoznak téged, hogy kőbe ne üsd a lábad.«” Jézus így válaszolt neki: „Az is írva van: »Ne kísértsd Uradat, Istenedet!«” Majd egy igen magas hegyre vitte magával az ördög, és megmutatta neki a világ összes országát és dicsőségüket, és ezt mondta neki: „Ezt mind neked adom, ha leborulva imádsz engem.” Akkor azt mondta neki Jézus: „Távozz tőlem, sátán! Írva van: »Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!«” Akkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok jöttek hozzá, és szolgáltak neki.

Khozebita György szentéletű atya

Ciprusi származású volt. Szülei halálakor elhagyta hazáját és a Szentföldre indult zarándokként. Fivére már ugyanott, a Kalamon-lavrában volt szerzetes a Jordán mellett, de György még túl fiatal volt, ezért testvére a Jeruzsálem és Jerikó között lévő Khozeba-monostorba juttatta be. A szigorú aszkéta és szentéletű atya ebben a Jordán-parti monostorban halt meg kevéssel a perzsák betörése előtt (ami 614-ben történt).


Szent Domnika szentéletű anya

Karthagóból származott, de Konstantinápolyban keresztelte meg őt Nektariosz pátriárka (négy másik pogány társával együtt), s ott öltözött be szerzetesnek Kis Theodosziosz császár idején (408-450 között). A legszigorúbb aszkézisben élt egészen haláláig. A Szentlélek a jövőbelátás adományával is megajándékozta. Igen előrehaladott korban halt meg 474-ben.