Nagy hódolás
Bazil fszvt.
◀︎ 
 március 22. 
 ▶︎
Korábbi hangos utasítások >
 
Korábbi zsolozsma szövegek >
Ter 17,1-9

Amikor Ábrám kilencvenkilenc esztendős lett, az Úr megjelent Ábrámnak, és ezt mondta neki: „Én vagyok a te Istened. Járj a kedvemben, és légy feddhetetlen! Én pedig szövetséget létesítek köztem és közötted, és szerfölött megsokasítalak.” Ábrám ekkor arcra borult. Isten pedig ezeket mondta neki: „Ez az én szövetségem veled: hogy te nemzetek sokaságának atyja leszel. Ezért ne is hívjanak többé Ábrámnak, hanem Ábrahám legyen a neved, mert sok nemzet atyjává rendeltelek. Nagyon nagy gyarapodást adok neked, egész nemzetté teszlek, és királyok származnak majd tőled. Szövetségemet pedig fenntartom köztem és közötted, meg az utánad következő nemzetséged között azok minden nemzedékén át örök szövetségül. Én a te Istened leszek, és utánad következő nemzetségednek is Istene. Neked és utódaidnak adom majd ezt a földet, amelyen most jövevényként tartózkodsz, egész Kánaán földjét örök birtokul, és én Istenük leszek nekik.” Majd azt mondta Isten Ábrahámnak: „Te is tartsd meg szövetségemet; te és utódaid, minden nemzedéken át!”

Péld 15,20-16,9

A bölcs fiú megörvendezteti atyját, a balga fiú viszont kigúnyolja anyját. Az oktalannak útjai esztelenek, az okos férfi pedig egyenes úton jár. Túlzásba viszik terveiket azok, akik nem tisztelik a mások tanácsát, a tanácsot kérők szívében pedig megmarad az elhatározás. Nem hallgat erre a gonosz, és nem is mond semmi alkalmas vagy jó dolgot a közösségnek. Életre vezető utak az okosnak gondolatai, hogy elkerülve az alvilágot, üdvözüljön! Lerombolja az Úr a gőgösök házát, de megerősíti az özvegyek mezsgyéjét. Utálja az Úr az igazságtalan terveket, a tiszták beszéde viszont kedves előtte. A haszonleső ember lejáratja magát, aki pedig megveti a megvesztegető ajándékot, az üdvözül. Jócselekedetekkel és hűséggel el lehet törölni a vétkeket, s az Úr félelme által mindenki elkerülheti a rosszat. Kedvesek az Úr előtt az igaz emberek útjai, s azokon még az ellenségek is barátokká lesznek. Távoltartja magát az Úr a gonoszoktól, az igazak imáját viszont meghallgatja. A szép tekintet fölvidítja a lelket, a jó hír pedig megerősíti a csontokat. Aki elveti az intelmet, az önmagát gyűlöli, aki pedig hallgat a fegyelmezésre, az szereti lelkét. Az Úr félelme intelem és bölcsesség, és a dicsőség kezdete felel meg neki. Az ember dolga a szívbeli megfontolás, de a felelet már az Úrtól jön a nyelvre. Minél nagyobb vagy, annál inkább alázd meg magad, s akkor kegyelmet találsz Urad, Istened előtt. Az alázatosnak minden cselekedete nyilvánvaló az Isten előtt; mert az Úr vizsgálja a lelkeket. Gördítsd sorban az Úr elé tetteidet, és megszilárdulnak gondolataid! Mindent magának vitt végbe az Úr, a bűnösök pedig elpusztulnak majd ama rossz napon. Minden gőgös ember tisztátalan az Úr előtt, aki pedig kézre kezet emel, nem marad büntetlen. A jó út kezdete annak elvégzése, ami igazságos: ezt Isten még szívesebben fogadja, mint az áldozatot. Aki keresi az Urat, megtalálja az igazság megismerését; s akik helyesen keresik őt, békességre lelnek. Az Úr minden műve igazsággal jár, de az istentelent ő majd ama rossz napra tartogatja. Jobb kevesebbet szerezni becsületességgel, mint dús jövedelmet igazságtalanul. Az ember szíve igazságra gondoljon, hogy Isten irányítsa lépéseit!

Ankürai Szent Bazil fölszentelt vértanú

Az ankürai (ma: Ankara) egyház papja volt a IV. század közepén. 355-től már különösen is kitűnt az ariánusok elleni buzgóságával. Aztán Julianosz aposztata császársága idején (361-363), azért könyörögve Istenhez, hogy egyetlen keresztény se hagyja el a hitét, a római birodalom utolsó nagy keresztényüldözésének lett az áldozata. Saturninus ankürai helytartó tartóztatta le és a börtönben rendkívül megkínozta. Amikor aztán a császár épp Ankürában járt, a helytartó eléje vezette a letartóztatott presbitert, de ő a császár parancsára sem volt hajlandó hitét megtagadni - sőt kemény szavakkal feddte meg az aposztata Julianoszt hitehagyásáért. A császár parancsára bőréből szíjakat hasítottak, s áttüzesített vasnyársakkal addig szurkálták, amíg bele nem halt a kínzásokba 363. március 22-én.