Klimakosz (Létrás) János szé.
◀︎ 
 március 30. 
 ▶︎
Korábbi hangos utasítások >
 
Korábbi zsolozsma szövegek >
Ter 46,1-7

Elindult Izrael minden holmijával. Eljutott Beersebába, az eskütétel kútjához, s ott Jákob áldozatot mutatott be atyja, Izsák Istenének, Isten ott megszólította Izraelt éjszakai látomásban ezen a néven: „Jákob, Jákob!” Ő pedig megkérdezte: „Ki az?” Erre ezt mondta neki: „Én vagyok atyáidnak Istene. Ne félj lemenni Egyiptomba, mert ott nagy néppé teszlek. Sőt én is lemegyek veled Egyiptomba, s majd végül én hozlak vissza onnan, és József fogja le majd kezével a szemedet.” Jákob fölkelt az eskü kútjától. Izrael fiai föltették apjukat hozzátartozóikkal és feleségükkel együtt a szekerekre, amelyeket József küldött, hogy elvitesse őket. Magukkal vitték minden tulajdonukat és vagyonukat, amit Kánaán földjén szereztek, s így értek Egyiptomba: Jákob összes leszármazottjával együtt. Vele mentek tehát fiai és unokái a lányokkal együtt, s így vitte magával egész nemzetségét Egyip­tomba.

Péld 23,15-24,5

Fiam! Ha szíved bölcs lesz, annak én szívből örülök, és ha füled megfe­lelőképpen figyel, akkor ajkad szavai az én ajkamról is választ vált ki. Ne irigykedjen szíved a bűnösökre, hanem az Úr félelmében élj szüntelenül! Mert ha ezt betartod, akkor előtted a jövő, és reményed nem hiúsul meg! Figyelj, Fiam és légy bölcs, s helyesen irányítsd szíved gondolatait! Ne légy iszákos, és ne légy jelen azok körében, akik tobzódnak a húsban, mert az iszákos és züllött férfi elszegényedik, és aki naphosszat alszik, rongyokba öltözik. Hallgass atyádra, aki nemzett téged, és ne vesd meg anyádat, mikor megöregszik! Igazságot vegyél magadnak, és sohase add el a bölcsességet, fegyelmet és megértést! Az igaz apa helyesen nevel, s bölcs fiának örülhet a lelke. Örvendjen tehát atyád és anyád, vigadjon, aki szült téged! Add nekem, fiam, szívedet, és tartsd szemmel utaimat! Mert az idegen ház mély verem, és szűk a kútja. Aki odajár, elvész, és minden gonosz ember elpusztul. Ki van tele jajszóval és zűrzavarral? Ki van tele viszállyal, ellenszenvvel és vitákkal? Kinek vannak sebei ok nélkül? Kinek zavaros a szeme? Nemde azoknak, kik borozgatással töltik idejüket, és akik a borozókat keresik? Ne részegedjetek hát le a bortól, hanem inkább igaz emberek társaságát keres­sétek, s velük társalogva sétáljatok! Mert ha tekintetedet boroskancsókra és poharakra veted, előbb-utóbb olyan meztelenül jársz majd, mint egy szál bot. Végül megmar majd, mint a kígyó, és mérget ont, mint a vipera. A szemed furcsa dolgokat lát, és szád bolondságot szól, s úgy jársz, mintha a tenger közepén feküdnél, mint a kormányos a hullámverés közepette. Azt mondod: „Elvertek ugyan, de nem fájt, ütöttek, de nem éreztem. Mikor lesz már reggel, hogy megkeressem ismét a cimborákat? Fiam, gonosz emberekre ne irigy­kedj, és ne kívánkozzál közéjük, mert szívük csalárd dolgot tervez és ajkuk fájdalmas dolgot szól. Bölcsességgel építik a házat, és értelmesen teszik azt egyenessé. Tudás kell ahhoz is, hogy megteljenek a kamrák mindenféle drága, gyönyörű holmival. Jobb egy bölcs ember, mint egy erős, és jobb az okos férfi, mint egy nagy erejű földműves.

Klimakosz (Létrás) Szent János szentéletű atya

A Sínai-hegyen lévő monostor elöljárója volt. Ő volt a „Létra” című aszketikus mű szerzője. Valószínűleg még II. Jusztinianosz császár idején (565-578), egészen fiatalon lépett be a Sínai monostorba, majd négy évtizeden át annak környékén remetéskedve tanulmányozta a Szentírást, az egyházatyákat és az aszketikus írókat. Magas öregkorig megőrizte testi és lelki erejét. Két évet egy Alexandria mellett lévő monostorban töltött, amelynek életrendjét egészen részletesen írta meg a Létra 4. fejezetében. Élete utolsó nagy korszaka az volt, amelyet a Sínai-hegyi monostor elöljárójaként töltött el. Különösen is fényesen ünnepli őt a bizánci egyház a Nagyböjt 4. vasárnapján. „Klimax” vagy „Létra” című művét pedig - amelyben az erényekben való gyarapodást mint lépcsőfokokon való fölemelkedést tárgyalja - egész nagyböjt folyamán mindenkinek olvasásra ajánlja. Bizonyos föltevések szerint hivatalát öccsének átadva és remeteségbe visszavonulva 615 körül fejezte be földi életét.