Dox. Fülöp ap.
◀︎ 
 november 14. 
 ▶︎
Korábbi hangos útmutatók >
 
Korábbi zsolozsma szövegek >
1Kor 4,9-16a

Testvéreim! Úgy tűnik, hogy Isten minket, apostolokat, utolsóként léptet színre mint halálra szántakat: látványossággá lettünk a világ, az angyalok és az emberek szemében. Mi balgák vagyunk Krisztusért, ti okosak Krisztusban; mi erőtlenek, ti erősek; ti megbecsültek, mi megvetettek. Mindmáig éhezünk és szomjazunk, ruhátlanok vagyunk és bántalmakat szenvedünk, otthontalanul élünk és tulajdon kezünkkel fáradunk. Amikor gyaláznak, áldást mondunk; amikor üldöznek, tűrünk; amikor rágalmaznak, szemtől szembe válaszolunk. Úgyszólván a világ szemetévé és mindenki söpredékévé lettünk mind ez ideig.
Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, hanem hogy intselek benneteket mint szeretett gyermekeimet. Ha tízezer tanítótok volna is Krisztusban, atyátok nincs sok. Krisztus Jézusban az evangélium hirdetése által én lettem atyátok. Kérlek tehát titeket, kövessétek példámat!

2Tessz 1,10b-2,2

Testvérek! Azon a napon, ti is, akik hittel fogadtátok tanúságtételünket, ezek közé tartoztok. Ezért imádkozunk értetek mindenkor, hogy Istenünk meghívásotokhoz méltóvá tegyen titeket, és ereje által vigye véghez hitből fakadó tetteiteket és mindazt a jót, amit szándékotokban áll megtenni, hogy megdicsőüljön Urunk, Jézus Krisztus neve általatok, és ti őáltala Istenünk és az Úr, Jézus Krisztus kegyelméből.
Ami pedig Urunk, Jézus Krisztus eljövetelét és a mi hozzá való gyülekezésünket illeti, arra kérünk titeket, testvérek, hogy ne hagyjátok könnyen megrendülni lelki nyugalmatokat, és ne rémüldözzetek akár nekünk tulajdonított jövendölés, akár szóbeli megnyilatkozás vagy levél okán, mintha az Úr napja már itt volna.

Lk 12,42-48

Így szólt az Úr: „Ki az a hű és okos intéző, akit az úr a szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja részüket az élelemből? Boldog az a szolga, akit megérkeztekor ura ilyen munkában talál. Bizony, mondom nektek, hogy minden vagyona fölé rendeli őt. De ha az a szolga azt mondja szívében: »Késik az én uram«, és verni kezdi a szolgákat és szolgálókat, eszik-iszik és részegeskedik, megjön e szolgának ura azon a napon, amelyen nem várja, és azon órában, amelyet nem ismer. Kegyetlenül megbünteti, és a hűtlenek sorsára juttatja. Az a szolga pedig, aki ismeri ura akaratát, de nem cselekedett akarata szerint, sok verést fog kapni. Aki azonban nem ismeri, és úgy tette azt, amiért büntetést érdemel, kevés verést fog kapni. Attól, akinek sokat adtak, sokat fognak követelni, és attól, akire sokat bíztak, többet fognak számon kérni.”

Jn 1,43-51

Abban az időben Jézus ki akart menni Galileába. Találkozott Fülöppel, és mondta neki: „Kövess engem!” Fülöp Betszaidából, András és Péter városából való volt. Fülöp találkozott Natánaellel, és elmondta neki: „Megtaláltuk, akiről Mózes írt a Törvényben és a próféták: a názáreti Jézust, József fiát.” „Jöhet-e valami jó Názáretből?” - kérdezte Natánael. „Gyere és lásd!” - felelte Fülöp. Amikor Jézus meglátta Natánaelt, amint feléje tartott, ezt mondta róla: „Lám, egy igazi izraelita, akiben nincs semmi álnokság.” Natánael megkérdezte tőle: „Honnét ismersz?” Jézus így válaszolt: „Mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak, a fügefa alatt voltál.” Natánael erre felkiáltott: „Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael királya!” Jézus ezt felelte neki: „Mivel megmondtam, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel. De nagyobb dolgokat is fogsz látni ezeknél.” Majd hozzátette: „Bizony, bizony, mondom nektek: mostantól látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és az Isten angyalai föl- és leszállnak az Emberfia fölött.”

Szent Fülöp apostol

A Galileai tenger mellett terült el Betszaida városa. Ez a helység három apostolt adott az Egyháznak. Két testvér: András és Péter halászok voltak, Fülöp pedig tanulmányokat folytatott. Buzgósággal foglalkozott a szent könyvekkel és a messiási jövendölésekkel. Jézus meghívta őt apostolának. Fülöp tovább adta az örömhírt, hogy megtalálta a Messiást. Natánaelnek mondta el, és Jézushoz vezette. (Jn. 1, 43) Neve néhányszor még előfordul az evangéliumokban, legutoljára a Titkos Vacsoránál. A Szentlélek leszállása után ő is hithirdető körútra ment. További életéről semmi pontosat nem tudunk. A hagyomány szerint először Galileában, aztán Görögországban, Arábiában, Etiópiában, Szíriában és Kis-Ázsiában hirdette az evangéliumot. Igehirdetését sok csodával erősítette meg. Domécián császár uralkodása alatt Barnabás apostollal elfogták, az utcákon át hurcolták, majd börtönbe vetették. Végül Hierapoliszban vértanúi halállal fejezte be életét 9o-ben, 87 éves korában.