Amfilokhiosz fp., Gergely fp.
◀︎ 
 november 23. 
 ▶︎
Korábbi hangos utasítások >
 
Korábbi zsolozsma szövegek >
2Tessz 2,1-12

Atyámfiai! Urunk, Jézus Krisztus eljövetele és a nála való összegyülekezésünk dolgában kérünk titeket, testvérek, ne tántorodjatok el egyhamar józan felfogásotoktól, és ne riasszon meg titeket sem valami lélek, sem beszéd, sem állítólag tőlünk küldött levél, mintha az Úr napja már közel volna. Semmiképp se ámítson el titeket senki, mert előbb az elpártolásnak kell eljönnie, és meg kell jelennie a bűn emberének, a kárhozat fiának, aki ellenszegül és fölé emeli magát mindannak, amit Istennek avagy isteni tiszteletre méltónak nevezünk, úgyannyira, hogy Isten templomába ül és úgy mutogatja magát, mintha Isten volna. Nem emlékeztek rá, hogy amikor még nálatok voltam, megmondtam ezt nektek? És azt is tudjátok, mi tartóztatja most, amíg meg nem jelenik majd a maga idejében. A gonoszság titka ugyanis már munkálkodik, csakhogy azt, aki most még feltartóztatja, előbb el kell távolítani az útból. Akkor majd megjelenik az a gonosz, akit az Úr Jézus elpusztít szájának leheletével, és megsemmisít eljövetelének fényességével. Annak az érkezését pedig - a sátán hatalmából - mindenféle hamis erőmegnyilvánulás, jel és csoda kíséri, és mindenféle csábítás a gonoszságra, azok vesztére, akik elkárhoznak, mert nem fogadták be az igazság szeretetét, hogy üdvözüljenek. Ezért bocsátja rájuk Isten a megtévesztés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, és ítélet alá essenek mindnnyian, akik nem hittek az igazságnak, hanem beleegyeztek a gonoszságba.

Lk 12,48b-59

Így szólt az Úr: „Attól, akinek sokat adtak, sokat fognak követelni, és attól, akire sokat bíztak, többet fognak számon kérni. Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mi mást akarnék, mint hogy már lángra lobbanjon. Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Annyira szorongok, amípg be nem teljesedik. Talán azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek: Nem, hanem széthúzást. Mert mostantól fogva, ha öten lesznek egy házban, meghasonlanak, hárman kettő ellen, és ketten három ellen. Meghasonlik az apa fiával és a fiú az apjával, az anya lányával és a lány az anyjával, az anyós menyével és a meny az anyósával.” Aztán a tömeghez is szólt: „Amikor látjátok, hogy nyugatról felhő támad, mindjárt azt mondjátok: »Esni fog«, és úgy is lesz. Amikor délről fúj a szél, azt mondjátok: »Hőség lesz«, és úgy is lesz. Képmutatók! Az ég és a föld jeleit fel tudjátok ismerni. Hát ezt az időt miért nem ismeritek fel? Miért nem ítélitek meg magatok, hogy mi az igazságos? Amikor ellenfeleddel feljebbvalóhoz mész, útközben igyekezz megszabadulni tőle, nehogy a bíróhoz hurcoljon, és a bíró átadjon a foglárnak, a foglár pedig tömlöcbe vessen. Mondom neked, ki nem jössz onnan addig, amíg az utolsó fillért is meg nem fizeted.”

Szent Amfilokhiosz püspök

A kappadókiai Cezareában született. Kortársa és barátja volt Nagy Szent Bazilnak és Hittudós Szent Gergelynek. Szüleitől jó keresztény nevelést kapott. Amfilok először szónok és ügyvéd volt. Mivel fiatal korától megszerette Istent, Hittudós Szent Gergely tanácsára a pusztába ment, hogy ott egyedül Istennek szolgáljon. Imádsággal, a Szentírás olvasásával és böjttel mentek el napjai. Sok időt töltött ebben az állapotban. Látomásban egy angyal háromszor is hívta őt az elhunyt ikoniumi püspök helyére, de Amfilok vonakodott. Ezután püspökök keresték fel, Ikoniumba vitték és a város főpapjává tették. Új hivatásában sokat küzdött az ariánus eretnekség legyőzésében, az igaz hit megerősítésében. 381-ben részt vett a második egyetemes zsinaton. Sok küzdelem után, amelyet az Egyház javára tett, 394-ben hunyt el békében.

Szent Gergely akragantói püspök

Szicíliában született, jámbor, gazdag szülőktől, akik sokat segítettek másokon. Nyolcéves korában a tanulmányokra adták. 12 éves korában az akragantói püspök felvette az egyházi rend tagjai közé. Később Jeruzsálemben felkereste a szent helyeket. Talált egy kolostort, ott töltötte a nagyböjtöt és a húsvétot. Utána visszatért Rómába. Részt vett az V. egyetemes zsinaton és az igazhitűség nagy védelmezője lett. Mauritius császár uralkodása idején a szicíliai Akragantó püspöke lett. Egy hamis vád alapján a pápa börtönbe vetette. Két év múlva ártatlansága csodásan bebizonyosodott és újra visszatérhetett lelki nyája közé. Szent életet élve, Istentől olyan adományok bőségét kapta, hogy csak kezének érintésével minden betegséget meggyógyított. A VI. század végén, vagy a VII. elején fejezte be életét.