Ozeás pr., András vt.
◀︎ 
 október 17. 
 ▶︎
Korábbi hangos utasítások >
 
Korábbi zsolozsma szövegek >
Fil 2,12-16a

Atyámfiai! Mint ahogy mindig engedelmesek voltatok, munkáljátok üdvösségeteket félelemmel és rettegéssel, nemcsak úgy, ahogy jelenlétemben tettétek, hanem még sokkal inkább most, a távollétemben. Mert Isten az, aki bennetek az akarást és a véghezvitelt egyaránt műveli jóakarata szerint. Tegyetek meg mindent zúgolódás és habozás nélkül, hogy kifogástalanok és tiszták, Isten feddhetetlen fiai legyetek a gonosz és romlott nemzedék között, akik között ragyogtok, mint csillagok a világűrben. Ragaszkodjatok az élet igéjéhez, hogy meglegyen a dicsőségem Krisztus napján,

Lk 6,24-30

Mondta az Úr a hozzá jövő zsidóknak: „Jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalásotokat. Jaj nektek, akik most jóllaktatok, mert éhezni fogtok! Jaj nektek, akik most nevettek, mert gyászolni és sírni fogtok! Jaj nektek, amikor minden ember jónak mond titeket, mert atyáik ugyanígy tettek a hamis prófétákkal. Nektek azonban, akik hallgattok, ezt mondom: »Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót gyűlölőitekkel! Áldjátok azokat, akik átkoznak titeket, imádkozzatok rágalmazóitokért! Annak, aki arcul üt téged, tartsd oda a másikat is; és attól, aki elveszi köntösödet, ne tagadd meg az ingedet sem! Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elveszi, ami a tied, attól ne kérd vissza!«”

Szent Ozeás próféta

Az ószövetségi Szentírásban első helyen szerepel a 12 kis próféta között. Isszakár törzséből származott. Jövendölt Oziás, Joatám, Acház és Ezekiás júdeai királyok idejében, és II. Jeroboám izraeli király uralkodása alatt. A vele egy nemzetbeli zsidók botlásait és bűneit felsorolva, és prófétai karizmájával megmutatva a helyes utat, sokat jövendölt Izraelről és a pogány népekről. Jövendöléseit leírta, és ezzel például szolgált a többi prófétának is. Megjövendölte, hogy Istennek igaz ismerete elterjed az egész földön, megszűnnek az ószövetségi áldozatok Áron papságával együtt, illetve annak előképét, hogy a gyermek Jézus visszatér Egyiptomból. Hosszú élet után halt meg a Megváltó születése előtt 820 évvel.


Kriziszi Szent András szentéletű vértanú

Krétai születésű volt, és a képromboló Konstantin Kopronimosz császár uralkodása alatt élt. Eleinte remete volt Krétán, aztán, mikor tudomást szerzett a szentképek elleni üldözésről, Konstantinápolyba ment, hogy a császárt jobb belátásra bírja. A fővárosba érkezve a császárt megrótta cselekedetei miatt. A katonák megkötözve Andrást, ütlegelni kezdték, de a császár leállította, és palotájába hívatta. A szent pusztalakó bátran kifejtette a császár előtt a szentképek tiszteletének helyességét. Rávilágított, hogy, ha büntetés jár a császári szobrok megsértésért, mennyivel istenellenesebb dolog üldözni Krisztust az Ő szent képeiben. A császár megkínoztatta ezért Andrást, és börtönbe záratta, lábait levágatta, amibe bele is halt 767-ben. Tiszteletreméltó maradványait a gonosztevők arra a helyre dobták, amelynek Kriszisz a neve.