Ciprián fszvt., Jusztina vtnő
◀︎ 
 október 2. 
 ▶︎
1Kor 15,58-16,3

Atyámfiai! Legyetek tehát állhatatosak és kitartók, szeretett testvéreim! Tegyetek mindig minél többet az Úr ügyéért, hiszen tudjátok, hogy az Úr ügyében való fáradozástok nem hiábavaló. Ami a szentek javára való gyűjtést illeti, ti is úgy járjatok el, amint Galácia egyházainak meghagytam. A hét első napján mindegyiktek tegye félre és gyűjtse össze, ami tőle telik, hogy ne akkor kelljen gyűjteni, ha majd megérkezem. Megérkezésem után azokat, akiket alkalmasnak találtok, ajánlólevéllel elküldöm, hogy adományotokat Jeruzsálembe vigyék.

Lk 5,17b-26

Abban az időben, amikor Jézus tanított, farizeusok és törvénytudók is ültek ott, akik Galilea és Júdea összes falvából és Jeruzsálemből jöttek. Az Úr ereje vele volt, hogy gyógyítson. És íme, néhány férfi egy béna embert hozott hordágyon. Megpróbálták bevinni őt és letenni elé. Mivel nem találták a módját, hogyan vigyék be a tömegen keresztül, felmentek a háztetőre, és a cseréptetőn át bocsátották le ágyastul középre, Jézus elé. Ő pedig látván hitüket ezt mondta: „Ember, bocsánatot nyertek bűneid.” Erre az írástudók és a farizeusok tanakodni kezdtek és ezt mondták: „Ki ő, hogy így káromkodik? Ki bocsáthatja meg a bűnöket, hacsak nem egyedül az Isten?” Jézus azonban ismerte gondolataikat, és ezt válaszolta nekik: „Mit tanakodtok szívetekben? Mi könnyebb? Ezt mondani: »Bocsánatot nyertek bűneid« – vagy ezt mondani: »Kelj föl és járj?« Azért pedig, hogy meglássátok, az Emberfiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani” – ezt mondta a bénának: „Mondom neked, kelj fel, fogd ágyadat és menj haza!” Ő pedig a szemük láttára rögtön fölkelt, fogta ágyát, amelyen feküdt, és az Istent dicsőítve hazament. Mindnyájukat ámulat fogta el, dicsőítették az Istent, és félelemmel eltelve mondták: „Ma csodadolgokat láttunk.”

Szent Ciprián felszentelt vértanú

A Pizidiai Antiochiából származott. A filozófiai és mágikus tanok magas fokával foglalkozott. Mindez megváltozott a szűz Jusztina hatására: felismerve az ördögök csalását, illetve hogy a kereszt a démonok hatalmát megbénítja, a szíriai Antióchia püspökéhez, Anthimoszhoz járult, és amint annak szavait meghallgatta, illetve megkeresztelkedett tőle, mágikus könyveit a tűzbe vetette. Először a szerzetesi öltözetet vette magára; előre haladva a püspök a szent szüzet is diakónussá szentelte. Ciprián aztán 16 évig áldozópapként szolgált, majd szülővárosának püspöke lett. A hagyomány szerint őket együtt fogták el, Diocletianus császár elé állították Nikomédiában, s fejüket vették 304 körül.

Szent Jusztina vértanú szűz

Damaszkuszi eredetű szűz, diakonissza volt, akit Szent Cipriánnal együtt fejeztek le.