Ciprián fszvt., Jusztina vtnő
◀︎ 
 október 2. 
 ▶︎
Szent Liturgia énekek és vecsernye szövegek:A zsolozsma az egyház imádsága - 2020. október 26-november 1.
Ef 6,18-24

Atyámfiai! Minden alkalommal imádkozzatok a Lélekben könyörögve és imákat mondva. Legyetek éberek, és imádkozzatok kitartóan az összes szentért és énértem is, hogy megkapjam a beszéd ajándékát, hogy amikor megszólalok, bátran hirdessem az evangélium titkát. Ennek a bilincsekben is hírnöke vagyok, hadd hirdessem hát bátran, ahogy kötelességem. S hogy ti is halljatok felőlem és dolgaim felől, Tichikusz, az Úrban szeretett testvérem és munkatársam mindent elmond majd nektek. Épp azért küldtem el oda, hogy megtudjátok, mi van velem, és hogy megvigasztalja szíveteket. A testvéreknek békesség és hitből jövő szeretet az Atyaistentől és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól! Kegyelem legyen mindazokkal, akik nem lankadó szeretettel szeretik Urunkat, Jézus Krisztust!

Lk 4,22b-30

Abban az időben a tömeg csodálkozott a kegyelem igéin, amelyek Jézus ajkáról fakadtak. Ezt mondogatták: „Nemde József fia ő?” Akkor így szólt hozzájuk: „Biztosan ezt a mondást szegezitek majd nekem: Orvos, gyógyítsd önmagadat! Amiket hallottunk, hogy Kafarnaumban történtek, vidd végbe itt, a hazádban is!” Aztán ezt mondta: „Bizony mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves a saját hazájában. Bizony mondom nektek, sok özvegy volt Izraelben Illés idejében, amikor az ég három évre és hat hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség lett az egész földön. De közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidóni Száreptában élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában is sok leprás élt Izraelben, de egyikük sem tisztult meg, csak a szír Naamán.” Ezeket hallva mindnyájukat harag töltötte el a zsinagógában. Felugrottak, kihurcolták őt a városon kívülre, és felvitték annak a hegynek az ormára, amelyen a városuk épült, hogy letaszítsák. Ő azonban áthaladt közöttük és eltávozott.

Szent Ciprián felszentelt vértanú

A Pizidiai Antiochiából származott. A filozófiai és mágikus tanok magas fokával foglalkozott. Mindez megváltozott a szűz Jusztina hatására: felismerve az ördögök csalását, illetve hogy a kereszt a démonok hatalmát megbénítja, a szíriai Antióchia püspökéhez, Anthimoszhoz járult, és amint annak szavait meghallgatta, illetve megkeresztelkedett tőle, mágikus könyveit a tűzbe vetette. Először a szerzetesi öltözetet vette magára; előre haladva a püspök a szent szüzet is diakónussá szentelte. Ciprián aztán 16 évig áldozópapként szolgált, majd szülővárosának püspöke lett. A hagyomány szerint őket együtt fogták el, Diocletianus császár elé állították Nikomédiában, s fejüket vették 304 körül.

Szent Jusztina vértanú szűz

Damaszkuszi eredetű szűz, diakonissza volt, akit Szent Cipriánnal együtt fejeztek le.