Szergiusz és Bakhusz vtk.
◀︎ 
 október 7. 
 ▶︎
Fil 3,1-8

Atyámfiai! Örvendezzetek az Úrban. Nekem nem terhes, hogy ugyanazt írjam nektek, titeket viszont megerősít. Ügyeljetek a kutyákra, ügyeljetek a rossz munkásokra, ügyeljetek a körülmetéltekre! Mert a körülmetéltek mi vagyunk, akik Isten Lelke által szolgálunk, és Krisztus Jézusban dicsekszünk, s bizalmunkat nem a testbe helyezzük. Noha nekem lehetne bizalmam a testben is. Ha másvalaki úgy véli, hogy bizakodhat a testben, én még inkább: a nyolcadik napon körülmetéltek, Izrael nemzetéből, Benjamin törzséből származom, héber héberek közül, a törvény megtartásában farizeus, buzgóságból az egyház üldözője, a törvény szerinti igazság dolgában kifogástalan. De ami számomra nyereség volt, azt veszteségnek ítéltem Krisztusért. Sőt mindent veszteségnek tartok Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének mindent fölülmúló voltáért. Őérte mindent veszni hagytam, és szemétnek tekintek, csakhogy Krisztust elnyerjem,

Lk 7,17-30

Abban az időben Jézus híre elterjedt egész Júdeában és mindenütt a környéken. Hírül vitték ezt Jánosnak az ő tanítványai. János ekkor magához hívott kettőt a tanítványai közül, és elküldte őket Jézushoz, hogy kérdezzék meg: „Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?” Amikor a férfiak odaértek hozzá, ezt mondták: „Keresztelő János küldött minket hozzád, hogy kérdezzük meg: »Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?«” Épp abban az órában sokakat gyógyított meg betegségeiktől, bajaiktól, és szabadított meg gonosz lelkektől, sok vaknak pedig visszaadta látását. Ezt válaszolta tehát nekik: „Menjetek, és vigyétek hírül Jánosnak, amiket láttatok és hallottatok: vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, süketek hallanak, halottak feltámadnak, a szegényeknek hirdettetik az evangélium. Boldog, aki nem botránkozik meg rajtam!” Amikor János követei elmentek, beszélni kezdett Jánosról a népnek: „Mit mentetek ki látni a pusztába? Széltől lengetett nádat-e? Vagy mit mentetek ki látni? Finom ruhákba öltözött embert-e? Íme, akik drága ruhában járnak, és kényelemben élnek, a királyi palotákban vannak. Vagy mit mentetek ki látni? Prófétát-e? Igen, mondom nektek, prófétánál is sokkal többet. Ő az, akiről írva van: »Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy előkészítse utadat.« Mert mondom nektek, az asszonyok szülöttei között nincs nagyobb próféta Keresztelő Jánosnál, de aki a legkisebb az Isten országában, az is nagyobb nála.” Az egész nép, amely hallgatta, sőt még a vámosok is, igaznak vallották az Istent, és megkeresztelkedtek János keresztségével. A farizeusok és a törvénytudók ellenben elutasították az Isten szándékát, és nem keresztelkedtek meg nála.

Szent Szergiosz és Bakhosz nagyvértanúk

Mindketten Rómából származtak. Hitüket titokban tartották, mert Maximianus Daia császár idején rangos hivatalt viseltek. Irigyeik azonban jelentették a császárnak, hogy keresztények. A császár egy pogány ünnepen nem látta őket az ünneplők között, ezért megparancsolta, hogy vezessék őket elé. Megvallották hitüket, és nem akartak áldozatot bemutatni a Jupiternek. A császár megpróbálta őket arra rábírni, hogy tagadják meg Krisztust. Állhatatosságukat látva, miután nyilvánosan megszégyenítette őket, egyik emberét megbízta, hogy bírja őket hittagadásra, vagy ellenkező esetben kínokkal gyötörje. Ők továbbra sem törtek meg. Először Bakhosz szenvedett kegyetlen korbácsolás okozta kínokat, amibe a kínvallatás során belehalt. Szergioszt tovább kínozták, arra kényszerítették, hogy a talpába vert szögekkel járjon, végül karddal fejezték le 297. körül.