Pol. A Feltámadás templomának felszentelése – (Kornél fszvt.)
◀︎ 
 szeptember 13. 
 ▶︎
1Kor 2,6-9

Atyámfiai! A tökéletesek körében azonban mi is bölcsességet hirdetünk. Nem ennek a világnak a bölcsességét, sem az e világ pusztulásra ítélt fejedelmeit, hanem Isten titokzatos, rejtett bölcsességét, amelyet Isten öröktől fogva megdicsőülésünkre rendelt. Ezt senki sem ismerte fel a világ fejedelmei közül, mert ha felismerték volna, nem feszítették volna keresztre a dicsőség Urát. Így érvényes az Írás szava: Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik.

Zsid 3,1-4

Atyámfiai, a mennyei hivatás részesei, tekintsetek a mi hitvallásunk követére és főpapjára, Jézusra, aki hűséges ahhoz, aki őt megbízta, mint ahogy az volt Mózes is az ő egész házában. Mert annyival nagyobb dicsőségre tartották méltónak Mózesnél, amennyivel nagyobb tisztelete van a háznál annak, aki azt alkotta. Mert minden háznak van építőmestere; aki pedig a mindenséget teremtette, az az Isten.

Mt 10,37-11,1

Így szólt az Úr: „Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám; aki fiát vagy lányát jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi fel keresztjét, és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki meg akarja találni életét, elveszíti; aki azonban elveszíti értem életét, az megtalálja. Aki titeket befogad, engem fogad be, aki pedig engem fogad be, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki prófétát fogad be azért, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. Aki igaz embert fogad be azért, mert igaz, az igaz ember jutalmát kapja. S ha csak egy pohár friss vizet ad is valaki egynek e kicsinyek közül azért, mert az én tanítványom: bizony mondom nektek, nem marad el jutalma.” Amikor Jézus befejezte a tizenkét apostol oktatását, továbbment, hogy tanítson és hirdesse az igét a városaikban.

Mt 16,13-18

Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Engem, az Emberfiát kinek mondanak az emberek?” Ők pedig így válaszoltak: „Egyesek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.” Erre megkérdezte őket: „Hát ti kinek mondotok engem?” Simon Péter válaszul ezt mondta: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én Atyám, aki a mennyekben van. Én is mondom neked: te Péter vagy, és én erre a kősziklára fogom építeni egyházamat, és az alvilág kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait.”

A mi Urunk és Istenünk Föltámadás-templomának fölszentelési évfordulója

A mai napon, a Szent Konstantin és Ilona által Jeruzsálemben épített templom felszentelésének évfordulóját ünnepeljük. Jeruzsálem elfoglalása után, Hadrianus római császár az Úr sírját betömette földdel és kövekkel, és föléje Jupiter pogány isten szobrát állíttatta. A Golgota hegyén Vénusz istennek épített templomot és felállította benne szobrát. Szent Ilona sok pénzzel Jeruzsálembe ment. Minden pogány templomot leromboltatott, minden bálványszobrot összetöretett, és az egész szent várost megtisztította. Ezután akkora nagy templomot épített a Golgota hegyén, amely magában foglalta Jézus megfeszítésének helyét és szent sírját is. A feltámadás templomát 335. szeptember 13-án szentelték fel.


Szent Kornelius százados

Kornelius az itáliai zászlóalj századosa volt. Cezareában vallásos és istenfélő életet élt a családjával együtt. Egy napon látomása volt. Isten leküldte hozzá egyik angyalát, és rajta keresztül azzal bízta meg, hogy hívassa el a Joppéban tartózkodó Péter apostolt. Kornelius azonnal teljesítette az angyal parancsát. Elküldött Péterért, aki Cezereába érkezve, sokakat talált a százados házában összegyűlve. Ott ismerte fel, hogy Isten nem személyválogató, hanem Ő a pogányok Istene is. Hirdette nekik Krisztust, még be sem fejezte beszédét, a Szentlélek leszállt mindenkire, aki hallgatta a tanítást. Ezután Kornelius egész családjával megkeresztelkedett, és sokat fáradozott Krisztus tanításának hirdetésével. Bár a pogányoktól sokat szenvedett‚ mégis békében halt meg késő öregségében.