Pol. A Feltámadás templomának felszentelése – (Kornél fszvt.)
◀︎ 
 szeptember 13. 
 ▶︎
Korábbi hangos útmutatók >
 
Korábbi zsolozsma szövegek >
Zsid 3,1-4

Testvéreim! Mennyei hivatás részesei, legyetek figyelemmel hitvallásunk apostola és főpapja, Jézus iránt, akit megbízója tett hitelt érdemlővé, ahogy Mózest is az Ő [egész] házában.
Ugyanis ő nagyobb dicsőségre méltó, mint Mózes, mint ahogy a háznál nagyobb méltóság illeti a ház építőjét. Minden háznak van ugyanis építője, de Isten az, aki mindent felépített.

Mt 16,13-19

Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Engem, az Emberfiát kinek mondanak az emberek?” Ők pedig így válaszoltak: „Egyesek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.” Erre megkérdezte őket: „Hát ti kinek mondotok engem?” Simon Péter válaszul ezt mondta: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én Atyám, aki a mennyekben van. Én is mondom neked: te Péter vagy, és én erre a kősziklára fogom építeni egyházamat, és az alvilág kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyekben is.”

A mi Urunk és Istenünk Föltámadás-templomának fölszentelési évfordulója

A mai napon, a Szent Konstantin és Ilona által Jeruzsálemben épített templom felszentelésének évfordulóját ünnepeljük. Jeruzsálem elfoglalása után, Hadrianus római császár az Úr sírját betömette földdel és kövekkel, és föléje Jupiter pogány isten szobrát állíttatta. A Golgota hegyén Vénusz istennek épített templomot és felállította benne szobrát. Szent Ilona sok pénzzel Jeruzsálembe ment. Minden pogány templomot leromboltatott, minden bálványszobrot összetöretett, és az egész szent várost megtisztította. Ezután akkora nagy templomot épített a Golgota hegyén, amely magában foglalta Jézus megfeszítésének helyét és szent sírját is. A feltámadás templomát 335. szeptember 13-án szentelték fel.


Szent Kornelius százados

Kornelius az itáliai zászlóalj századosa volt. Cezareában vallásos és istenfélő életet élt a családjával együtt. Egy napon látomása volt. Isten leküldte hozzá egyik angyalát, és rajta keresztül azzal bízta meg, hogy hívassa el a Joppéban tartózkodó Péter apostolt. Kornelius azonnal teljesítette az angyal parancsát. Elküldött Péterért, aki Cezereába érkezve, sokakat talált a százados házában összegyűlve. Ott ismerte fel, hogy Isten nem személyválogató, hanem Ő a pogányok Istene is. Hirdette nekik Krisztust, még be sem fejezte beszédét, a Szentlélek leszállt mindenkire, aki hallgatta a tanítást. Ezután Kornelius egész családjával megkeresztelkedett, és sokat fáradozott Krisztus tanításának hirdetésével. Bár a pogányoktól sokat szenvedett‚ mégis békében halt meg késő öregségében.