Pol. A Feltámadás templomának felszentelése – (Kornél fszvt.)
◀︎ 
 szeptember 13. 
 ▶︎
Gal 6,11-18

Atyámfiai! Lássátok csak, milyen nagy betűkkel írok nektek saját kezemmel. Akik test szerint akarnak tetszeni, azok kényszerítenek titeket a körülmetélésre, csak azért, hogy Krisztus keresztjéért ne szenvedjenek üldözést. Mert maguk a körülmetéltek sem tartják meg a törvényt, hanem azért akarják, hogy körülmetélkedjetek, hogy testetekkel dicsekedjenek. Tőlem azonban távol legyen másban dicsekedni, mint a mi Urunk, Jézus Krisztus keresztjében, aki által a világ meg van feszítve számomra és én a világnak. Mert sem a körülmetélés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, csak az új teremtmény. És mindazokra, akik ezt a szabályt követik, békesség és irgalom, és Istennek Izraeljére! Ezután senki se okozzon nekem kellemetlenséget, mert én Jézus jegyeit viselem testemen.

Zsid 3,1-4

Atyámfiai, a mennyei hivatás részesei, tekintsetek a mi hitvallásunk követére és főpapjára, Jézusra, aki hűséges ahhoz, aki őt megbízta, mint ahogy az volt Mózes is az ő egész házában. Mert annyival nagyobb dicsőségre tartották méltónak Mózesnél, amennyivel nagyobb tisztelete van a háznál annak, aki azt alkotta. Mert minden háznak van építőmestere; aki pedig a mindenséget teremtette, az az Isten.

Jn 3,13b-17

Így szólt az Úr: „Senki sem ment föl a mennybe, csak aki alászállt a mennyből: az Emberfia, aki a mennyben van. És amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell majd az Emberfiának is fölemeltetni, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ.”

Mt 16,13-18

Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Engem, az Emberfiát kinek mondanak az emberek?” Ők pedig így válaszoltak: „Egyesek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.” Erre megkérdezte őket: „Hát ti kinek mondotok engem?” Simon Péter válaszul ezt mondta: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én Atyám, aki a mennyekben van. Én is mondom neked: te Péter vagy, és én erre a kősziklára fogom építeni egyházamat, és az alvilág kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait.”

A mi Urunk és Istenünk Föltámadás-templomának fölszentelési évfordulója

A mai napon, a Szent Konstantin és Ilona által Jeruzsálemben épített templom felszentelésének évfordulóját ünnepeljük. Jeruzsálem elfoglalása után, Hadrianus római császár az Úr sírját betömette földdel és kövekkel, és föléje Jupiter pogány isten szobrát állíttatta. A Golgota hegyén Vénusz istennek épített templomot és felállította benne szobrát. Szent Ilona sok pénzzel Jeruzsálembe ment. Minden pogány templomot leromboltatott, minden bálványszobrot összetöretett, és az egész szent várost megtisztította. Ezután akkora nagy templomot épített a Golgota hegyén, amely magában foglalta Jézus megfeszítésének helyét és szent sírját is. A feltámadás templomát 335. szeptember 13-án szentelték fel.


Szent Kornelius százados

Kornelius az itáliai zászlóalj századosa volt. Cezareában vallásos és istenfélő életet élt a családjával együtt. Egy napon látomása volt. Isten leküldte hozzá egyik angyalát, és rajta keresztül azzal bízta meg, hogy hívassa el a Joppéban tartózkodó Péter apostolt. Kornelius azonnal teljesítette az angyal parancsát. Elküldött Péterért, aki Cezereába érkezve, sokakat talált a százados házában összegyűlve. Ott ismerte fel, hogy Isten nem személyválogató, hanem Ő a pogányok Istene is. Hirdette nekik Krisztust, még be sem fejezte beszédét, a Szentlélek leszállt mindenkire, aki hallgatta a tanítást. Ezután Kornelius egész családjával megkeresztelkedett, és sokat fáradozott Krisztus tanításának hirdetésével. Bár a pogányoktól sokat szenvedett‚ mégis békében halt meg késő öregségében.