Mamász vt., János fp.
◀︎ 
 szeptember 2. 
 ▶︎
Szent Liturgia énekek és vecsernye szövegek:A zsolozsma az egyház imádsága - 2019. szeptember 16-22.
2Kor 8,7-15

Atyámfiai! Amint mindenben kitűntök: hitben, szóban, tudásban, minden buzgóságban s az irántunk érzett szeretetben, tűnjetek ki a jótékonyságban is. Nem parancsképpen mondom ezt, hanem, hogy mások buzgósága által próbára tegyem szeretetetek őszinteségét. Hiszen ismeritek Urunk Jézus Krisztus jótékonyságát. Ő, a gazdag, értetek szegénnyé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjatok. Erre nézve tanácsot adok nektek, mert hasznotokra válik. Tavaly óta nemcsak hogy megkezdtétek a gyűjtést, hanem magatokévá is tettétek az ügyet. Most tehát gyakorlatban is hajtsátok végre, hogy a készséges akarat, tehetségtekhez mérten, tettben valósuljon meg. Ha tehát készséges az akarat, jótékonysága attól függ, amije van, nem attól, amije nincs. Nem úgy, hogy mások megszabaduljanak nyomorúságuktól, ti meg bajba jussatok, hanem egyenlő mérték szerint. Most az ő szükségletüket a ti bőségtek fedezi, hogy majd az ő bőségük a ti szükségteket szolgálja, s meglegyen az egyenlőség. Az Írás is azt mondja: „Aki sokat gyűjtött, nem bővelkedett, aki meg keveset, nem szűkölködött.”

Mk 3,6-12

Abban az időben a farizeusok a Heródes-pártiakkal együtt tanácsot tartottak Jézus ellen, hogy vesztét okozzák. Jézus tanítványaival visszavonult a tó partjára. Nagy tömeg követte Galileából, Júdeából, Jeruzsálemből, Idumeából és a Jordánon túlról. Tírusz és Szidon környékéről szintén nagy tömeg gyűlt köréje, mert hallották, mi mindent visz végbe. Szólt tanítványainak, hogy tartsanak készenlétben egy bárkát, nehogy a tolongó tömeg agyonnyomja. Sokakat meggyógyított, úgyhogy akinek volt valami baja, az mind ott tolongott körülötte, hogy legalább megérinthesse. A tisztátalan lelkek pedig, mihelyt meglátták, elé vetették magukat, és elkezdték kiáltozni: „Te az Isten Fia vagy!” De ő keményen rájuk parancsolt, hogy kilétét föl ne fedjék.

Szent Mamász vértanú

Börtönben született a paflagóniai Gangrában. Szüleit keresztény hitük miatt vetették fogságba. Nagynénje nevelte, ötévesen szólalt meg először, első szavával a nevelőanyját „mammá”-nak nevezte, ezért lett Mamász a neve. 15 éves volt, amikor Aurelianus császár idejében bálványimádásra akarták rávenni, de ellenállt. Különféle kínzások után tengerbe fojtásra ítélték, ettől Isten angyala megmentette, ezután a pusztában élt. Híre elterjedt a környéken, ezért a pogány helytartó ismét elfogatta és kivégeztette 275 körül. Sírhelyénél sok csoda történt.


Böjtölő Szent János konstantinápolyi pátriárka

582-ben választják püspöknek szülővárosában, Konstantinápolyban. Igen kemény aszkézise miatt lett böjtölő a neve. Ellentétbe került Nagy Szent Gergely pápával, mert egy zsinati határozattal egyetemes pátriárkának neveztette magát. Szent János Istentől csodatevő erőt kapott, csodás gyógyulások történtek imádságai által, terméketlenségben szenvedő asszonynak oldotta fel terméketlenségét. Imádságával ki tudta űzni a megszállt emberekből a tisztátalan lelket. 595-ben bekövetkezett haláláig maradt pátriárka.