Mamász vt., János fp.
◀︎ 
 szeptember 2. 
 ▶︎
Korábbi hangos útmutatók >
 
Korábbi zsolozsma szövegek >
Gal 4,22-5,10

Testvéreim! Mi az ígéret gyermekei vagyunk, ahogy Izsák. De amint akkor a test szerint született üldözte a Lélek szerintit, úgy van ez most is. De mit mond az Írás? Űzd el a rabszolgát és a fiát! Ugyanis nem örökölhet együtt a rabszolga fia a szabad asszony fiával. Így tehát, testvérek, mi nem a rabszolga, hanem a szabad asszony gyermekei vagyunk.
A szabadság által szabadított meg minket Krisztus. Álljatok tehát szilárdan, és ne hagyjátok magatokat újra a szolgaság igájába fogni!
Íme, én, Pál mondom nektek: amennyiben körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. Még egyszer kijelentem: minden ember, aki körülmetélkedik, köteles megtartani az egész Törvényt. Ti, akik a Törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól, és híjával vagytok a kegyelemnek. Mi ugyanis a Lélek erejében a hit által várjuk reményünk beteljesedését, megigazulásunkat. Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit.
Eddig jól futottatok. Ki akadályozott meg titeket abban, hogy az igazságnak engedelmeskedjetek? Ennek a félrevezetésnek nem az az oka, aki hív benneteket. Egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti. Ami engem illet, meg vagyok győződve felőletek az Úrban, hogy egyáltalán nem fogtok másképp gondolkodni. Aki azonban megzavar titeket, megkapja majd büntetését, bárki legyen is az.

Mk 6,54-7,8

Abban az időben Jézus kiszállt a bárkából, Genezáret földjének lakói pedig rögtön felismerték őt. Bejárták az egész környéket, és kezdték ágyastul odahordani a betegeket, ahol hallomásuk szerint tartózkodott. Amerre csak betért a falvakba, városokba és tanyákra, letették a betegeket a tereken, és kérték, hogy legalább ruhája szegélyét érinthessék. Aki csak megérintette, meggyógyult.
Akkor köréje gyűltek a farizeusok néhány Jeruzsálemből való írástudóval együtt. Meglátták, hogy némelyik tanítványa tisztátalan, vagyis mosdatlan kézzel eszi a kenyeret. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis nem esznek addig, amíg meg nem mossák a kezüket könyökig, így tartják magukat a vének hagyományaihoz. És ha piacról jönnek, addig nem esznek, míg meg nem mosakszanak. És még sok más hagyományhoz is ragaszkodnak: így például a poharak, korsók, rézedények és ágyak leöblítéséhez. A farizeusok és írástudók tehát megkérdezték: „Miért nem követik tanítványaid az ősök hagyományait, miért eszik tisztátalan kézzel a kenyeret?” Válaszul ezt mondta nekik: „Képmutatók, helyesen jövendölt rólatok, Izajás, amikor így írt: »Ez a nép ajkával tisztel, ám a szíve távol van tőlem. De hiábavalóan tisztelnek, mert tanaik, amelyeket hirdetnek, csak emberi parancsok.« Ti ugyanis az Isten parancsolatát elhagyván az emberek hagyományához ragaszkodtok.”

Szent Mamász vértanú

Börtönben született a paflagóniai Gangrában. Szüleit keresztény hitük miatt vetették fogságba. Nagynénje nevelte, ötévesen szólalt meg először, első szavával a nevelőanyját „mammá”-nak nevezte, ezért lett Mamász a neve. 15 éves volt, amikor Aurelianus császár idejében bálványimádásra akarták rávenni, de ellenállt. Különféle kínzások után tengerbe fojtásra ítélték, ettől Isten angyala megmentette, ezután a pusztában élt. Híre elterjedt a környéken, ezért a pogány helytartó ismét elfogatta és kivégeztette 275 körül. Sírhelyénél sok csoda történt.


Böjtölő Szent János konstantinápolyi pátriárka

582-ben választják püspöknek szülővárosában, Konstantinápolyban. Igen kemény aszkézise miatt lett böjtölő a neve. Ellentétbe került Nagy Szent Gergely pápával, mert egy zsinati határozattal egyetemes pátriárkának neveztette magát. Szent János Istentől csodatevő erőt kapott, csodás gyógyulások történtek imádságai által, terméketlenségben szenvedő asszonynak oldotta fel terméketlenségét. Imádságával ki tudta űzni a megszállt emberekből a tisztátalan lelket. 595-ben bekövetkezett haláláig maradt pátriárka.