Fókász fszvt., Kodrátosz ap.
◀︎ 
 szeptember 22. 
 ▶︎
Korábbi hangos utasítások >
 
Korábbi zsolozsma szövegek >
Ef 1,1-9a

Atyámfiai! Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola az Efezusban élő szenteknek, a Krisztus Jézusban hívőknek. Kegyelem és békesség nektek Atyánktól, az Istentől és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól! Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki a mennyeiek között Krisztusban minden lelki áldással megáldott minket. Mert őbenne választott ki bennünket a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte. Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által – akarata és tetszése szerint – fogadott gyermekeivé legyünk; hogy magasztaljuk felséges kegyelmét, amellyel szeretett Fiában jóságosan megajándékozott minket. Őbenne nyertük el a megváltást a vére árán, és bűneink bocsánatát bőséges kegyelme folytán, amelyet végtelen bölcsességében és megértésében gazdagon árasztott ránk.

Mk 7,24-30

Abban az időben Jézus elindult, és Tírusz és Szidón környékére ment. Itt betért egy házba, és nem akarta, hogy tudjanak róla. De nem maradhatott rejtekben. Hallott felőle egy asszony, akinek a lányát tisztátalan lélek szállta meg, ezért odajött hozzá, és a lába elé borult. Az asszony pogány volt, szírföníciai származású. Kérte, hogy űzze ki a lányából az ördögöt. Jézus ezt mondta neki: „Hadd lakjanak jól előbb a gyermekek; mert nem helyes elvenni a gyerekek kenyerét, és odadobni a kiskutyáknak!” De az válaszul ezt mondta neki: „Igen, Uram, de azért a kiskutyák is esznek az asztal alatt abból, amit a gyerekek elmorzsálnak.” Erre így szólt hozzá: „Amiért ezt mondtad, menj, az ördög elhagyta lányodat!” Amikor hazaért, így találta: az ördög már kiment, a lány pedig az ágyon feküdt.

Csodatévő Szent Fókász vértanú

Szinope püspöke volt. Fiatal korától ördögöket űzött és betegeket gyógyított. Erényes életével és tanításaival sok tévelygőt térített igaz útra. Mivel nem akart áldozatot bemutatni a római isteneknek, megkínozták. 117-ben szenvedett vértanúságot Traianus egyházüldözése során.

Szent Kodrátosz apostol

Az apostolok tanítványa, a keleti egyház a 70 tanítvány között tartja számon. A II. század elején athéni püspök és hitvédő teológus volt. Hadrianus császár uralkodása idején száműzték, később elfogták, mert lerombolta a bálványokat és ördögöket űzött ki. Meg akarták kövezni, de Isten megoltalmazta, aztán bebörtönözték és éheztették, végül Magnéziában lett vértanú 130 körül.