Zakariás pr.
◀︎ 
 szeptember 5. 
 ▶︎
Gal 6,2-10

Atyámfiai! Hordozzátok egymás terhét, s így teljesíteni fogjátok Krisztus törvényét. Mert ha valaki magát valaminek tartja, holott semmi, önmagát vezeti félre. Ki-ki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csak önmagára nézve lesz dicsekednivalója, és nem másra nézve. Mert mindenki a maga terhét fogja hordozni. Aki pedig az igében oktatást nyer, részesítse oktatóját minden jóban. Ne vezessétek félre magatokat: Istent nem lehet gúnyolni. Mert amit az ember vet, azt fogja aratni is; hiszen aki testének vet, a testből arat majd romlást, aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből arat majd örök életet. Ne fáradjunk bele a jótettekbe, mert ha el nem lankadunk, annak idején majd aratni is fogunk. Tehát míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, főképpen pedig hittestvéreinkkel.

Mk 7,14-24a

Abban az időben Jézus magához szólította a népet e szavakkal: „Hallgassatok rám mindnyájan és értsétek meg: Nincs semmi, ami kívülről jutva be az emberbe, tisztátalanná tehetné, hanem ami belőle kijön, az teszi tisztátalanná az embert. Akinek van füle a hallásra, hallja meg!” Amikor a tömeg elől bement a házba, tanítványai megkérdezték tőle, mi a példabeszéd értelme. Így felelt nekik: »Hát még ti is ilyen értetlenek vagytok? Nem tudjátok-e, hogy ami kívülről kerül be az emberbe, nem teheti tisztátalanná, mert nem hatol a szívébe, hanem csak a gyomrába, aztán a félreeső helyre kerül?” Ezzel tisztának nyilvánított minden ételt. De hangoztatta: „Ami kimegy az emberből, az teszi tisztátalanná az embert. Mert belülről, az emberek szívéből származik minden gonosz gondolat, házasságtörés, paráznaság, gyilkosság, lopás, kapzsiság, rosszindulat, csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevélység, esztelenség. Ez a sok rossz mind belülről származik, és tisztátalanná teszi az embert.” Ezután pedig elindult, és Tírusz és Szidón környékére ment.

Szent Zakariás próféta (Keresztelő Szent János apja)

Abia osztályából származó zsidó pap volt, feleségét Erzsébetnek hívták. Életükre a legszebb jellemzést így olvassuk Szent Lukácsnál: „mindketten igazak voltak az Isten előtt, szentül éltek az Úr parancsai, és rendelkezései szerint”. Házaséletüket ez szomorította meg: „nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt és már mindketten életük alkonya felé jártak”.

Egyszer Zakariás a templomban a tömjénáldozatot végezte, mikor megjelent Gábor főangyal. Üzenetet hozott számára Istentől, hogy János nevű fia fog születni, aki utat készít majd az eljövendő Megváltó előtt. Mivel Zakariás kételkedett az angyal szavában, Isten büntetéséből néma maradt fia megszületéséig.

Némelyek szakvéleménye szerint a bizánci szertartásban Keresztelő Szent János apjának tisztelete összekeveredett a másik Zakariás prófétának, Barakiás fiának tiszteletével, akit a zsidók a templom és az oltár között gyilkoltak meg. Ez okozza a zavart a zsolozsma szövegeiben.