Zakariás pr.
◀︎ 
 szeptember 5. 
 ▶︎
Korábbi hangos utasítások >
 
Korábbi zsolozsma szövegek >
Gal 2,21-3,7

Atyámfiai! Nem érvénytelenítem Isten kegyelmét; mert ha a törvény által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg. Ó, esztelen galaták, ki igézett meg titeket, akiknek szeme elé tártuk a megfeszített Jézus Krisztust? Csak azt akarom tőletek megtudni: a törvény cselekedetei alapján kaptátok-e meg a Lelket, vagy az igehirdetés hívő hallgatása által. Ennyire oktalanok vagytok? Amit a Lélekkel kezdtetek, most a testtel fejezitek be? Hiába éltetek át oly sok mindent? Akkor bizony hiába! Aki tehát a Lelket adja nektek és csodákat művel köztetek, a törvény cselekedetei, vagy az igehirdetés hívő hallgatása alapján teszi-e ezt? Ahogyan meg van írva: »Ábrahám hitt Istennek, és Isten ezt megigazulására számította be neki«. Értsétek meg tehát, hogy akik a hitből valók, azok Ábrahám fiai.

Mk 6,1-7

Abban az időben Jézus saját hazájába ment, és tanítványai követték őt. A következő szombaton tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták, és elámulva mondogatták: „Honnét vette ezt? Micsoda bölcsesség ez, mely neki adatott? És a csodák, amiket kezével végbevisz! Nemde az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon testvére? Ugye, nővérei is itt élnek közöttünk?” És megbotránkoztak benne. Jézus azt mondta nekik: „A prófétának csak hazájában, rokonai körében, a saját házában nincs becsülete.” Nem is tehetett ott csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg kézrátétellel. Csodálkozott is hitetlenségükön. Bejárta a falvakat köröskörül, és tanított. Magához hívta a tizenkettőt, és elkezdte őket kettesével szétküldeni, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek fölött.

Szent Zakariás próféta (Keresztelő Szent János apja)

Abia osztályából származó zsidó pap volt, feleségét Erzsébetnek hívták. Életükre a legszebb jellemzést így olvassuk Szent Lukácsnál: „mindketten igazak voltak az Isten előtt, szentül éltek az Úr parancsai, és rendelkezései szerint”. Házaséletüket ez szomorította meg: „nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt és már mindketten életük alkonya felé jártak”.

Egyszer Zakariás a templomban a tömjénáldozatot végezte, mikor megjelent Gábor főangyal. Üzenetet hozott számára Istentől, hogy János nevű fia fog születni, aki utat készít majd az eljövendő Megváltó előtt. Mivel Zakariás kételkedett az angyal szavában, Isten büntetéséből néma maradt fia megszületéséig.

Némelyek szakvéleménye szerint a bizánci szertartásban Keresztelő Szent János apjának tisztelete összekeveredett a másik Zakariás prófétának, Barakiás fiának tiszteletével, akit a zsidók a templom és az oltár között gyilkoltak meg. Ez okozza a zavart a zsolozsma szövegeiben.