Főegyházmegye a Facebookon Élő közvetítés Szentírás
Márk és tsai. vtk.
előző nap
 március 29. 
következő nap
Iz 41,4-14

Így szól az Úr: Én, Isten vagyok az első, és a végül bekövetkezők között is én ugyanaz vagyok. Látták ezt a népek és megrémültek. Még a föld határai is megremegtek, s az ott élők is összesereglettek és egybegyűltek. Ki-ki azt fontolgatta, hogyan nyújtson segítséget a társának és testvérének. Erről van szó: Bátorította a mesterember és rézműves azt, aki ugyanakkor az üllőt veri, azt mondja a forrasztásról: Jó lesz! És hogy ne inogjon, megerősíti szögekkel, majd fölállítja a bálványt, nehogy meginogjon. Te azonban, Izrael, az én szolgám vagy, Jákob, akit kiválasztottam: Ábrahám ivadéka, akit megszerettem. Oltalmaztalak a föld végéről, és annak őrhelyeiről hívtalak meg, s azt mondottam neked: „Szolgám vagy te, kiválasztottalak, és nem hagytalak el: ne félj, mert én veled vagyok! Ne térj el, mert én vagyok a te Istened: én megerősítettelek és megsegítettelek, és felkarolt téged igazságos jobbom. Bizony, megszégyenülnek, és gyalázatra jutnak mindazok, akik ellened fordultak: semmivé lesznek és elvesznek mindazok, akik harcra keltek ellened.” Ha majd keresed, nem találod meg azokat az embereket, akik bántalmaztak; semmivé lesznek és már nem is lesznek többé azok, kik ellened hadakoznak. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, s én fogom meg jobb kezedet, és ezt mondom neked: „Ne félj! Én megsegítlek! Ne félj, Jákob, te kicsinyke Izrael! Én vagyok a te segítőd” – mondja az Úr, Izrael Szentje, a te Megváltód!

Ter 17,1-9

Amikor Ábrám kilencvenkilenc esztendős lett, az Úr megjelent Ábrámnak, és ezt mondta neki: „Én vagyok a te Istened. Járj a kedvemben, és légy feddhetetlen! Én pedig szövetséget létesítek köztem és közötted, és szerfölött megsokasítalak.” Ábrám ekkor arcra borult. Isten pedig ezeket mondta neki: „Ez az én szövetségem veled: hogy te nemzetek sokaságának atyja leszel. Ezért ne is hívjanak többé Ábrámnak, hanem Ábrahám legyen a neved, mert sok nemzet atyjává rendeltelek. Nagyon nagy gyarapodást adok neked, egész nemzetté teszlek, és királyok származnak majd tőled. Szövetségemet pedig fenntartom köztem és közötted, meg az utánad következő nemzetséged között azok minden nemzedékén át örök szövetségül. Én a te Istened leszek, és utánad következő nemzetségednek is Istene. Neked és utódaidnak adom majd ezt a földet, amelyen most jövevényként tartózkodsz, egész Kánaán földjét örök birtokul, és én Istenük leszek nekik.” Majd azt mondta Isten Ábrahámnak: „Te is tartsd meg szövetségemet; te és utódaid, minden nemzedéken át!”

Péld 15,20-16,9

A bölcs fiú megörvendezteti atyját, a balga fiú viszont kigúnyolja anyját. Az oktalannak útjai esztelenek, az okos férfi pedig egyenes úton jár. Túlzásba viszik terveiket azok, akik nem tisztelik a mások tanácsát, a tanácsot kérők szívében pedig megmarad az elhatározás. Nem hallgat erre a gonosz, és nem is mond semmi alkalmas vagy jó dolgot a közösségnek. Életre vezető utak az okosnak gondolatai, hogy elkerülve az alvilágot, üdvözüljön! Lerombolja az Úr a gőgösök házát, de megerősíti az özvegyek mezsgyéjét. Utálja az Úr az igazságtalan terveket, a tiszták beszéde viszont kedves előtte. A haszonleső ember lejáratja magát, aki pedig megveti a megvesztegető ajándékot, az üdvözül. Jócselekedetekkel és hűséggel el lehet törölni a vétkeket, s az Úr félelme által mindenki elkerülheti a rosszat. Kedvesek az Úr előtt az igaz emberek útjai, s azokon még az ellenségek is barátokká lesznek. Távoltartja magát az Úr a gonoszoktól, az igazak imáját viszont meghallgatja. A szép tekintet fölvidítja a lelket, a jó hír pedig megerősíti a csontokat. Aki elveti az intelmet, az önmagát gyűlöli, aki pedig hallgat a fegyelmezésre, az szereti lelkét. Az Úr félelme intelem és bölcsesség, és a dicsőség kezdete felel meg neki. Az ember dolga a szívbeli megfontolás, de a felelet már az Úrtól jön a nyelvre. Minél nagyobb vagy, annál inkább alázd meg magad, s akkor kegyelmet találsz Urad, Istened előtt. Az alázatosnak minden cselekedete nyilvánvaló az Isten előtt; mert az Úr vizsgálja a lelkeket. Gördítsd sorban az Úr elé tetteidet, és megszilárdulnak gondolataid! Mindent magának vitt végbe az Úr, a bűnösök pedig elpusztulnak majd ama rossz napon. Minden gőgös ember tisztátalan az Úr előtt, aki pedig kézre kezet emel, nem marad büntetlen. A jó út kezdete annak elvégzése, ami igazságos: ezt Isten még szívesebben fogadja, mint az áldozatot. Aki keresi az Urat, megtalálja az igazság megismerését; s akik helyesen keresik őt, békességre lelnek. Az Úr minden műve igazsággal jár, de az istentelent ő majd ama rossz napra tartogatja. Jobb kevesebbet szerezni becsületességgel, mint dús jövedelmet igazságtalanul. Az ember szíve igazságra gondoljon, hogy Isten irányítsa lépéseit!

Szent Márk fölszentelt vértanú és Kürillosz diakónus vértanú

Ezek a szentek különböző vidékeken szenvedtek vértanúságot Julianosz aposztata császársága idején a pogány restauráció miatt 362-ben. A hagyomány szerint Szent Márk még Nagy Konstantin császár idején lerombolt egy pogány szentélyt, hogy helyére keresztény templomot építsen. Harminc évvel később életével kellett fizetnie ezért a buzgóságért. Küroszi Theodorétosz elbeszélése szerint Kürillosz héliopoliszi diakónusnak ugyanezt kellett elszenvednie hasonló okból. Aszkalonban és Gázában, ahol a pogányság még különösen is elevenen élt tovább, sok egyszerű kereszténynek kellett ekkoriban kegyetlen kínzások elszenvednie a pogányoktól.

UGRÁS AZ OLDAL TETEJÉRE
LELKIATYA
ÍRJON NEKÜNK  IMPRESSZUM
Hajdúdorogi Főegyházmegye © 2016