Olyan, mint a mustármag - a Nagytemplomban zárult az ökumenikus imahét debreceni programsorozata

Olyan, mint a mustármag - a Nagytemplomban zárult az ökumenikus imahét debreceni programsorozata

2021-01-25 08:55:55
Szerző: Szirák Sára, fotó: Barcza János / ttre.hu
Kocsis Fülöp érsek
Debrecen
ökumenikus
"Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek"(Jn 15, 5-9) - ezt a központi igét választották a január 17-én, vasárnap kezdődő országos ökumenikus imahétre. A debreceni záróalkalomnak a Debreceni Református Nagytemplom adott otthont január 24-én, amelynek keretében a Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány átadta a Pro Unitate in Christo díját nagytiszteletű dr. Bóna Zoltánnak.

Az istentisztelet kezdetén dr. Fekete Károly református püspök köszöntötte az imaközösséget, az igeolvasás szolgálatát Bereczki Lajos baptista lelkipásztor látta el. Az előimát Sipos Barnabás ortodox parókus mondta el, majd Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita hirdette Isten igéjét az Mk 4, 30-32. alapján.

„A 2021-es ökumenikus imahét vezérgondolata egész héten megjelenik: Jézus szeretetében kell maradnunk ahhoz, hogy az egységben növekedni tudjunk. Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Szinte magával beszélget az Úr, hogyan tudja képszerűen átadni, hogy mi vár ránk” – mondta Fülöp metropolita.

„Az egység törekvés, és olyan naggyá tud nőni, hogy az árnyékában nemcsak az ég madarai, hanem mindazok, akiknek ez fontos, meghúzódhatnak. Otthont adhat mindazoknak, akik érte élnek. Ezt együtt, egymással és az Istennel való közösségben élhetjük meg” - emelte ki a főpásztor majd hozzátette: a növekedésre szánt mag minden egyes emberben ott van, hiszen eredendően vágyunk az egységre. Érsek-metropolita atya a szülő-gyermek kapcsolatán keresztül mutatta be az egységgé válás lehetőségét. „Egy gyermek számára a család egy, és ő vágyik is erre. Az egészséges bontakozás során nem veszít ebből: az egyre nagyobb család képe gazdagítja ezt a kapcsolatot” – mondta.

Ez az egység azonban az önállósodás és a kamaszkor során megtörik az elszakadás vágyával, amikor mást akar a személyiség, és a gyermek feszegeti a saját identitásának és az egységnek a határait. „Nagy szeretet, bölcsesség és a Szentlélek irányítása kell ahhoz, hogy a család egysége ne törjön meg. Megtörténik a szülőktől való elszakadás, de az is fontos, hogy ez az egység, ha más formában is, de megmaradjon, és tovább gazdagodjon a család szeretet-tára” – emelte ki.

Fülöp metropolita atya a Gázai Szent Dorotheosz egy képét idézte fel: a keresztények mind-mind bizonyos távolságban helyezkednek el az Istentől. „Isten ott van középen, és mi egy nagy kört alkotva feléje fordulunk. Minél közelebb kerülünk az Istenhez, annál közelebb kerülünk egymáshoz is. Ez az egység útja. Benne vagyunk a szeretetben: nincs más dolgunk, csak ettől nem eltávolodni” – tárta a gyülekezet elé a példázatot.

„Tavaly március óta sokat halljuk ezt a szót, „maradjatok…!”. Maradjatok otthon! Vigyázzunk egymásra! Ezek a fontos felszólítások még velünk maradnak, és az elmondottak alapján át is értelmezhetjük e szavakat - maradjatok otthon a lelketekben, ahol ott van az Isten, ettől a belső Isten-kapcsolattól ne távolodjatok el! Hiszen minél inkább túllépünk önmagunkon, annál inkább eljutunk saját lényünkhöz. A végtelen ott van bennem: bennem van az Isten, és nekem meg kell maradnom Őbenne. Legyünk mi ennek az egységnek hirdetői, prófétái, apostolai” – zárta szavait.

Az Apostoli Hitvallást Asztalos Richárd evangélikus lelkipásztortól, a záróimát Palánki Ferenc római katolikus püspöktől, a hirdetéseket Oláh István református lelkipásztortól hallhatta a gyülekezet.

Ezt követően adta át a Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány kuratóriumi elnöke, dr. Kustár Zoltán a 2018-ban alapított Pro Unitate in Christo díjat nagytiszteletű dr. Bóna Zoltán református lelkésznek, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa volt főtitkárának, a Theologiai Szemle szakfolyóirat főszerkesztőjének.

A díj létrehozásának elsődleges célja az ökumenikus, felekezetközi párbeszéd szimbolikus elősegítése volt hazai és nemzetközi vonatkozásban, mindenekelőtt a római katolikus és a református egyházak között. A díjat olyan kutatónak, egyetemi oktatónak, egyházi személynek, közéleti szereplőnek vagy példás életű egyháztagnak lehet adományozni, aki a felekezettudomány és/vagy ökumenika teológiai tudományok művelésében kimagasló eredményeket ért el, és hosszú időn át és jelentős mértékben hozzájárult a történelmi felekezetek közötti érdemi teológiai párbeszédhez, ökumenikus kapcsolataik elmélyítéséhez, egymás kölcsönös megismeréséhez és megbecsüléséhez.

Kustár Zoltán laudációjában ismertette a díjazott életútját: Bóna Zoltán 1991 és 1998 között, illetve 2005 és 2011 között töltötte be a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) főtitkári tisztségét. „Összesen tizenkét évig volt egyrészt elnökségi tag, másrészt bizottsági tag az Európai Ökumenikus Tanács, majd jogutódja, az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) „Egyház és Társadalom” Bizottságában. Képviselőként részt vett az Európai Egyházak Konferenciája összes nagygyűlésén, a nemzetközi szerkesztő­bizottság tagjaként pedig megtisztelő szerepet kapott a Püspöki Konferenciák Európiai Tanácsával (CCEE) közösen készített „Charta Oecumenica” megfogal­mazásában, (….) mindezek mellett dr. Bóna Zoltán alkalmanként képviselte a MEÖT tagegyházait az Egyházak Világtanácsa konferenciáin, európai és nemzeti/nemzetközi egyházi szervezetek rendez­vényein” – mondta.

Bóna Zoltán szolgálati idejére esett a MEÖT átszervezése, amelyben különös jelentőséget kapott a római katolikus egyházzal és az egyházi jellegű társadalmi szervezetekkel való együttműködés. „Szolgálati ideje alatt csatlakozott a Tanácshoz a Magyar Pünkösdi Egyház mellett a magyarországi anglikán és örmény ortodox egyház is. Dr. Bóna Zoltán, mint a MEÖT főtitkára, kiemelkedő szerepet vállalt az egyetemes imahét hazai előkészítésében: a katolikus szervezőkkel közösen fordította és lektorálta az imahét tematikáját, fogalmazta meg bíboros úrral a közös előszót, s vállalt fontos szerepet a rendezvény népszerűsítésében, országos alkalmainak előké­szí­tésében” – tudhattuk meg az ünnepi beszédből.

2015-ben, a lap fennállásának 90. évfordulóján dr. Kránitz Mihály római-katolikus teológus, a Pro Unitate in Christo díj első kitüntetettje köszöntő írásában a Theológiai Szemlét egyenesen „a keresztény egység magyarországi hajtómotorjának” nevezte, ami mindenekelőtt főszerkesztője, dr. Bóna Zoltán ökumenikus nyitottságának és elkötelezettségének köszönhető – hangzott el a méltatásban. 

Bóna Zoltán kérdésünkre elmondta, hogy igen nagy megtiszteltetés számára a díj, hiszen az alapítvány szellemisége közel áll ahhoz az igyekezethez, amit életében követni kíván – gondolva itt a református lelkipásztori vagy ökumenikus szolgálatokra. 

„A Mi Urunk Jézus Krisztusnak egy egyháza van. A legfontosabb, hogy az ökumené ne egy ráadás legyen az egyházi életünkben, hanem tartsuk szem előtt, hogy különböző felekezetű, Krisztus-hívők alkotják a társadalmunkat. A hétköznapi, keresztény missziónak magától értetődően van ökumenikus karaktere. Krisztus szeretete, kegyelme lefordítható egyfajta nyitottságra is, amivel érdemes a másik felekezetűre tekinteni, és ezzel a testvériséggel közelíteni” – fogalmazta meg Bóna Zoltán, miért fontos az ökumenikus gondolkozás és cselekvés. 

Az emlékplakett Győrfi Ádám szobrászművész alkotása. Első lapján egy szőlőtő és vesszeinek stilizált ábrázolása látható, a vesszőkön levél és szőlőfürtök, az ábrázolás mellett, a szőlővesszők alatt az alábbi szöveggel: „Pro Unitate in Christo (Jn 15,5)”. A plakett másik oldalán a Debreceni Református Kollégium belső díszudvara látható, rajta az „Orando et laborando” idézettel, alatta felirat: „Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány”. A díjhoz pénzjutalom jár, melynek összege 300 ezer forint. 

A járványhelyzetben zajló ökumenikus imahét szervezőit köszönet illeti meg, hiszen a nehéz körülmények ellenére a közvetítések és a megfelelő helyszínek biztosításával lehetővé tették az imahét ez évi megélését széles érdeklődő kör, valamint az ökumenikus közösség számára.

VEZETŐ HÍREK
Fülöp metropolita köszöntője Tódor munkácsi püspök szentelésén

Fölszentelték a Munkácsi Egyházmegye új püspökét

Organikus pedagógia a hittudományi főiskolánkon: meghosszabbított jelentkezéssel!
 
AKTUÁLIS
KAPCSOLÓDÓ GALÉRIA
VEZETŐ HÍREK
Fülöp metropolita köszöntője Tódor munkácsi püspök szentelésén

Fölszentelték a Munkácsi Egyházmegye új püspökét

Organikus pedagógia a hittudományi főiskolánkon: meghosszabbított jelentkezéssel!
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Fülöp metropolita köszöntője Tódor munkácsi püspök ...
Fülöp metropolita köszöntője Tódor munkácsi püspök ...
 
Fölszentelték a Munkácsi Egyházmegye új püspökét
Fölszentelték a Munkácsi Egyházmegye új püspökét
 
Organikus pedagógia a hittudományi főiskolánkon: meghoss...
Organikus pedagógia a hittudományi főiskolánkon: meghoss...
 
Isten a jókedvű adakozót szereti
Isten a jókedvű adakozót szereti
 
Hétfőtől rövidített nyitvatartásra kell számítani a ...
Hétfőtől rövidített nyitvatartásra kell számítani a ...
 
Aki szeret, az énekel - ilyen volt a Liturgikusének-tábor
Aki szeret, az énekel - ilyen volt a Liturgikusének-tábor