Julianna vtnő
◀︎ 
 december 21. 
 ▶︎
Szent Liturgia énekek és vecsernye szövegek:A zsolozsma az egyház imádsága - 2019. május 20-26.
Gal 3,8-12

Atyámfiai! Mivel az Írás előre látta, hogy Isten a hit által ad megigazulást a pogányoknak, előre hirdette Ábrahámnak: »Tebenned nyer áldást minden nemzet«. Így tehát akik hitből valók, azok nyernek áldást a hívő Ábrahámmal. Mert mind, akik a törvény cselekedetei szerint élnek, átok alatt vannak; írva van ugyanis: »Átkozott mindenki, aki nem marad meg mindabban, aminek teljesítése elő van írva a törvény könyvében«. Hogy pedig a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, nyilvánvaló, mert »az igaz hitből fog élni«. A törvény pedig nem hitből van, hanem, »aki teljesíti, az fog élni általa«.

Lk 13,19-29

Mondta az Úr ezt a példabeszédet: „A mennyek országa hasonlít a mustármaghoz, amelyet fogott egy ember, és elvetett a kertjében. Azután felnövekedett, és hatalmas fává lett, úgyhogy az ég madarai fészkeltek az ágai között.” Aztán ismét szólt: „Mihez hasonlítsam Isten országát? Hasonló a kovászhoz, amelyet vett az asszony, és belekevert három mérő lisztbe, amíg az egész meg nem kelt.” Ezután városokat és falvakat bejárva tanított, miközben Jeruzsálem felé haladt. Közben valaki megkérdezte tőle: „Uram! Kevesen vannak-e, akik üdvözülnek?” Ő pedig ezt válaszolta nekik: „Igyekezzetek a szűk kapun bejutni, mert mondom nektek, sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Amikor a ház ura fölkel és bezárja az ajtót, ti kívül állva zörgetni kezdtek az ajtón, és azt mondjátok: »Uram! Uram! Nyisd ki nekünk!« Akkor feleletül azt fogja nektek mondani: »Nem ismerlek titeket, honnan valók vagytok.« Akkor ezt kezditek majd mondani: »Előtted ettünk és ittunk, és a mi utcánkon tanítottál.« De ő így fog szólni: »Mondom nektek, nem ismerlek titeket, honnan valók vagytok. Távozzatok tőlem mindannyian, ti gonosztevők!« Lesz ott sírás és fogcsikorgatás, amikor látni fogjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és az összes prófétát az Isten országában, magatokat pedig kirekesztve. Jönnek majd napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és letelepednek az Isten országában.”

Szent Julianna vértanúnő

Nikomédiai szűz, akit néha összekevernek a hasonló nevű dél-itáliai vértanúnővel. Az élettörténete szerint igen nemes pogány vőlegényének a házassági ajánlatát visszautasította – amíg az meg nem tér. Erre a vőlegény bosszúból följelentette őt, remélve, hogy menyasszonya mégis meggondolja magát. Julianna azonban vállalta a vértanúságot, és sok kínzatás után lefejezték 306-ban, Maximianus idején.