Lit. Jézus Krisztus születése (Karácsony)
◀︎ 
 december 25. 
 ▶︎
Korábbi hangos utasítások >
 
Korábbi zsolozsma szövegek >
Gal 4,4-7

Atyámfiai! Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, és a törvény alattvalója lett, hogy azokat, akik a törvény alatt voltak, megváltsa, hogy a fogadott fiúságot elnyerjük. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét szívünkbe, aki azt kiáltja: »Abba, Atya!« Tehát már többé nem vagy szolga, hanem fiú; ha pedig fiú, örökös is az Isten által.

Mt 2,1-12

Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és kérdezősködtek: „Hol van a zsidók újszülött királya? Mert láttuk csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy leborulva imádjuk őt.” Ennek hallatára Heródes királyt nyugtalanság fogta el, s vele egész Jeruzsálemet. Összehívta tehát a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és tudakozódott tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki: „A Júda Betlehemében, mert így van megírva a próféta által: »És te, Betlehem, Júda földje, egyáltalán nem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert belőled származik majd a fejedelem, aki népemnek, Izraelnek pásztora lesz.«” Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag feltűnésének idejét. Aztán elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: „Menjetek, és szerezzetek pontos értesülést a gyermek felől! Ha megtaláljátok, jelentsétek nekem, hogy én is elmenjek, és hódoljak neki.” Azok meghallgatták a királyt, és útra keltek. És íme, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük ment, míg végre meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. A csillagot megpillantva igen nagy örömmel megörültek. Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával. Leborultak és hódoltak neki, majd felnyitották kincses ládáikat, és ajándékot adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel álmukban intést kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.

A mi Urunk és Istenünk, az üdvözítő Jézus Krisztus testben való születése

A világ teremtésétől számítva, a görög egyház korszámítása szerint 5508-ban, a római egyház számítása szerint 5199-ben, a vízözöntől számított 2957. évben, Árbrahám születésétől 2015-ben, az izraeliták Egyiptomból történt kivonulása után 1510-ben, Dávid király fölkenésétől 1302-ben, a Dániel jövendölése szerinti 65. évhétben, az olimpiászok 194. évében, Róma alapítása után 72-ben, Augustus Octavianus uralkodásának 42. évében, a világ hatodik időszakában, midőn az egész földkerekségen béke uralkodott, megszületett Jézus Krisztus, az örökké való Isten, az örök Atyának Fia, ki eljövetelével a világot megszentelni akarván, a Szentlélektől fogantatva, fogantatásának kilenc hónapja leteltével Judea Betlehemében Szűz Máriától emberré lett.

Ünnepét hajdan a vízkereszttel együtt, január 6-án ülte egyházunk, a december 25-i ünneplés nyugaton 354 körül vette kezdetét, s keleten 376-380 körül jött szokásba. Ugyanezen a napon ünnepli a görög egyháza mágusok megjelenését Jézus előtt.