Olimpász és tsai. apk., Oresztész vt.
◀︎ 
 november 10. 
 ▶︎
Korábbi hangos útmutatók >
 
Korábbi zsolozsma szövegek >
1Tessz 5,9-13.24-28

Testvéreim! Mert Isten nem haragra szánt minket, hanem az üdvösség elnyerésére Urunk, Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Ezért bátorítsátok egymást, és legyetek egymás épülésére, ahogy teszitek is.
Kérünk titeket, testvérek, méltányoljátok azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek titeket! Munkájuk miatt nagy becsben tartsátok őket! Éljetek egymással békében!
Aki titeket hív, hűséges, és véghez is viszi. Testvérek, imádkozzatok értünk is!
Köszöntsetek minden testvért szent csókkal!
Nyomatékosan kérlek titeket az Úrra, hogy olvassátok föl ezt a levelet minden testvérnek!
Urunk, Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek! Amen.

Lk 12,2-12

Ezt mondta az Úr tanítványainak: „Semmi sincs elrejtve, ami nyilvánosságra ne jutna, és nincs titok, ami ki ne tudódna. Ezért amit sötétben mondtatok, világos nappal hangzik majd el, és amit a belső szobákban fülbe súgtatok, a háztetőkről fogják hirdetni. Nektek, barátaimnak mondom: ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de aztán semmi többet nem tehetnek. Megmondom én nektek, kitől féljetek: attól féljetek, akinek, miután megölt, hatalma van a kárhozatra vetni. Igen, mondom nektek, tőle féljetek. Öt verebet ugye két fillérért adnak? Az Isten mégsem feledkezik meg egyről sem közülük. Nektek pedig még a fejetek hajszálait is mind számon tartja. Ne féljetek tehát! Különbek vagytok, mint akárhány veréb. Mondom pedig nektek: aki megvall engem az emberek előtt, azt az Emberfia is megvallja majd az Isten angyalai előtt. Aki azonban megtagad engem az emberek előtt, azt ő is megtagadja majd az Isten angyalai előtt. Aki az Emberfia ellen beszél, bocsánatot nyer, aki azonban a Szentlelket káromolja, nem nyer bocsánatot. Amikor majd a zsinagógákba vagy az elöljárók és a hatóságok elé hurcolnak titeket, ne gondolkozzatok rajta, hogyan vagy mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok, mert a Szentlélek majd megtanít titeket abban az órában arra, hogy mit kell mondanotok!”

Szent Oresztész és apostoltársai

Szent Oresztész a kappadókiai Tianában élt. Orvos volt, és közben Krisztus hitére tanította az embereket. Dioklécián császár megbízottja Makszimin megfogatta, hittagadásra akarta kényszeríteni, de a szent erős maradt. Ezért megverték, fáklyákkal sütögették testét, végül vad lóhoz kötözték, és úgy vonszolták hosszú ideig, amíg a kínok között kilehelte lelkét. Szent Olimposz apostol szent Péter kísérője volt Rómában. Ott az istentelen Néró parancsára karddal lefejezték, azon a napon, amelyen szent Pétert keresztre feszítették. Szent Rodion először Patrasz város püspöke volt, később szent Péter kísérője Rómában Lefejezték szent Péter vértanúságának napján. Szent Szoszipater Áchajából származott. Rodionnal együtt rokonai voltak szent Pálnak (Rm. 16. f.). Jázon apostollal együtt szent Pál tanítványa volt, aztán Ikonium püspöke lett. Hosszú élet után békében hunyt el. Szent Kvartusz apostol (Rm. 16,23.) Beritusz Püspöke volt. Jámborsága miatt sokat szenvedett, sok görögöt térített Krisztus hitére. Békében hunyt el. Szent Erasztosz (Rm. 16,23.) először a jeruzsálemi egyház diakónusa volt, majd a palesztinai Paneád püspöke.