Abdiás pr., Barlám vt.
◀︎ 
 november 19. 
 ▶︎
Korábbi hangos útmutatók >
 
Korábbi zsolozsma szövegek >
Ef 4,1-7

Testvéreim! Kérlek titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban, éljetek méltóan ahhoz a meghíváshoz, amelyet kaptatok: teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel! Viseljétek el egymást szeretettel!
Buzgólkodjatok azon, hogy a Lélek egységét a béke kötelékével megtartsátok! Egy a test, és egy a Lélek, ahogy meghívásotok is egy reményre szól. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, mindeneknek egy az Istene és Atyja, aki mindenek fölött áll, mindent áthat, és mindenben benne van.
Mindegyikünk számára Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott kegyelem.

Lk 10,25-37

Abban az időben egy törvénytudó jött Jézushoz, hogy próbára tegye, és így szólt: „Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Ő ezt kérdezte tőle: „Mit ír elő a törvény? Hogyan olvasod?” Ő pedig feleletül ezt mondta: „Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint önmagadat!” Erre ő így szólt: „Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz!” Ám az igazolni akarta magát, ezért ezt mondta Jézusnak: „De ki az én felebarátom?” Jézus akkor átvette a szót, és ezt mondta: „Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment, és rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, majd félholtan otthagyták, és elmentek. Történetesen egy pap ment lefelé azon az úton. Meglátta, de továbbment. Ugyanígy egy levita is, amikor ahhoz a helyhez ért, és meglátta őt, továbbment. Arra ment egy szamaritánus is. Amikor odaért hozzá és meglátta őt, megesett rajta a szíve. Odament hozzá, olajat és bort öntött a sebeire, és bekötözte, aztán föltette teherhordó állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak, és ezt mondta: »Viseld gondját, és ha többet költenél, visszatérve megadom neked.« Mit gondolsz, e három közül ki lett a felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?” Erre az így szólt: „Aki irgalmasságot cselekedett vele.” Erre Jézus ezt mondta neki: „Menj, te is tégy hasonlóképpen!”

Szent Abdiás próféta

Abdiás (héberül Isten szolgája) a negyedik az ún. „kis” próféták sorában. Életéről semmi bizonyosat nem tudunk. Működésének ideje vitás. Egyes magyarázók szerint Krisztus előtt a IX. században élt, Jóram júdabeli király idejében. Valószínűbb vélemény szerint Kr.e. 500 körül működött. Könyve egyetlen fejezetből, 21 versből áll. Edom végpusztulását jövendöli meg és az Úr világuralmát hirdeti.

Szent Barlaam vértanú

Szentünk a szíriai Antiochiában született. Idősebb korában fogták el keresztény hite miatt, Dioklécián császár alatt. Mivel nem akart a bálványoknak áldozatot bemutatni, megkínozták, majd pogány templomba vitték, kezébe égő szenet helyeztek tömjénnel, hogy el nem viselve a forró szén kínját, önkéntelenül mutasson be áldozatot a bálványoknak. Barlaam addig tartotta erősen kezeiben a szenet, amíg ujjai el nem égtek. Ilyen bátor hitvallás után ölték meg kínzói (304 körül). Nagy szent Bazil és Aranyszájú szent János dicsőítő beszédet mondtak a szent vértanúról.