Filemon és tsai. apk., Cecília vtnő és tsai: Valeriánusz és Tibor vtk.
◀︎ 
 november 22. 
 ▶︎
Korábbi hangos útmutatók >
 
Korábbi zsolozsma szövegek >
1Tim 1,18-20; 2,8-15

Fiam, Timóteus! Ezt a feladatot bízom rád: a rád vonatkozó korábbi próféciák erejében harcold meg a nemes harcot hittel és jó lelkiismerettel!
Ezt néhányan elvetették, és hajótörést szenvedtek a hitben. Közöttük Hümenaiosz és Alexandrosz, akiket átadtam a Sátánnak, hadd tanulják meg, hogy ne káromolják Istent.
Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt istenfélelemmel emeljék kezüket imára harag és veszekedés nélkül. Ugyanígy az asszonyok is, tisztességes öltözetben, szerényen és mértékkel ékesítvén magukat, ne hajfonatokkal és arannyal, gyöngyökkel vagy drága ruhával, hanem azzal, ami a magukat vallásosnak mondó asszonyokhoz illik: jó tettekkel!
Az asszony csöndben hallgassa az oktatást, teljes alázatossággal! Nem engedem meg az asszonynak a tanítást, sem azt, hogy uralkodjék a férfin, inkább maradjon csöndben. A teremtéskor ugyanis Ádám volt az első, Éva a második, és nem Ádámot vezette tévútra a kísértő, hanem az asszonyt, és ő esett bűnbe. Amennyiben józanul kitart a hitben, a szeretetben és a szentségre törekvő életben, akkor az anyaság által üdvözül.

Lk 15,1-10

Abban az időben a vámosok és a bűnösök mind odajöttek Jézushoz, hogy hallgassák. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak: „Ez bűnösökkel áll szóba, és velük eszik.” Akkor ezt a példabeszédet mondta nekik: „Ha közületek valakinek száz juha van, és egyet elveszít közülük, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy-e az elveszett után, amíg meg nem találja? Ha megtalálta, örömében vállára veszi, hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, és ezt mondja nekik: »Örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett juhomat!« Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben is egy megtérő bűnös miatt, mint kilencvenkilenc igaz miatt, akiknek nincs szükségük megtérésre. Vagy ha egy asszonynak tíz drachmája van, és elveszít egy drachmát, nem gyújt-e világot, nem söpri-e ki a házát, és nem keresi-e gondosan, amíg meg nem találja? Ha pedig megtalálta, összehívja barátnőit és szomszédait, és ezt mondja: »Örüljetek velem, mert megtaláltam a drachmát, amit elvesztettem!« Mondom nektek, az Isten angyalai is éppígy örülnek majd egy megtérő bűnösnek.”

Szent Filemon és apostoltársai

Szent Filemon gazdag és nem polgár volt Kolosszéban. Szent Pál térítette a keresztény hitre. Kolosszéban az ő házában gyűltek össze a keresztények istentiszteletre. (Kol. 4,17.) Szent Pál külön levelet is írt hozzá. Később Gáza püspöke lett. Apfia felesége és a szent életben társa volt Filemonnak. Hitük miatt Néró császár üldözése alatt vértanúsággal fejezték be életüket. Mindkettőjüket Kolosszéban agyonkövezték. Szent Arkipp apostolt először kegyetlenül verték, majd az emberek, főleg a gyermekek késekkel szurkálták testét.

Szent Cecilia vértanúnő és társai

Cecilia vértanúnő ősi római családból származott. Hallván Jézus tanításáról, őmaga is keresztény lett és szüzességet fogadott. Szülei akarata ellenére eljegyezték őt a pogány Valeriussal. Cecilia vőlegényét, sőt annak testvérét Tibort is a keresztény hitre térítette. A szent házaspár további szüzességben élte életét. Sokat segítettek a szegényeken és a börtönben szenvedő keresztényeken. Almachius városparancsnok keresztény hitük miatt Ceciliát saját házában foglyul ejtette, és túlfűtött fürdőben, forró gőzben akarta megfullasztani. Mivel harmadnapra is élve találta, lefejeztette. A hóhér 3 csapással sem tudta le vágni fejét. Cecilia még több napig szenvedett és úgy halt meg. Tibor is kard által fejezte be életét. Maxim hóhér, akinek le kellett őket fejezni, hitt Krisztusban és ő is vértanúi halállal halt meg.