Filemon és tsai. apk., Cecília vtnő és tsai: Valeriánusz és Tibor vtk.
◀︎ 
 november 22. 
 ▶︎
Korábbi hangos utasítások >
 
Korábbi zsolozsma szövegek >
2Tessz 1,10b-2,2

Atyámfiai! Amikor azon a napon eljön, hogy megdicsőüljön szentjeiben és megcsodálják mindazokban, akik hittek; nálatok ugyanis a tanúságtételünk hitelre talált. Ezért imádkozunk is mindig értetek, hogy Istenünk méltónak találjon titeket meghívására, adjon beteljesedést a jóra irányuló minden készségnek és a hit erőteljes munkájának, hogy Urunk, Jézus Krisztus neve megdicsőüljön bennetek, és ti is őbenne, Istenünk és az Úr Jézus Krisztus kegyelméből. Urunk, Jézus Krisztus eljövetele és a nála való összegyülekezésünk dolgában kérünk titeket, testvérek, ne tántorodjatok el egyhamar józan felfogásotoktól, és ne riasszon meg titeket sem valami lélek, sem beszéd, sem állítólag tőlünk küldött levél, mintha az Úr napja már közel volna.

Lk 12,42-48

Így szólt az Úr: „Ki az a hű és okos intéző, akit az úr a szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja részüket az élelemből? Boldog az a szolga, akit megérkeztekor ura ilyen munkában talál. Bizony mondom nektek, hogy minden vagyona fölé rendeli őt. De ha az a szolga azt mondja szívében: »Késik az én uram«, és verni kezdi a szolgákat és szolgálókat, eszik-iszik és részegeskedik, megjön e szolgának ura azon a napon, amelyen nem várja, és azon órában, amelyet nem ismer. Kegyetlenül megbünteti, és a hűtlenek sorsára juttatja. Az a szolga pedig, aki ismeri ura akaratát, de nem cselekedett akarata szerint, sok verést fog kapni. Aki azonban nem ismeri, és úgy tette azt, amiért büntetést érdemel, kevés verést fog kapni. Attól, akinek sokat adtak, sokat fognak követelni, és attól, akire sokat bíztak, többet fognak számon kérni.”

Szent Filemon és apostoltársai

Szent Filemon gazdag és nem polgár volt Kolosszéban. Szent Pál térítette a keresztény hitre. Kolosszéban az ő házában gyűltek össze a keresztények istentiszteletre. (Kol. 4,17.) Szent Pál külön levelet is írt hozzá. Később Gáza püspöke lett. Apfia felesége és a szent életben társa volt Filemonnak. Hitük miatt Néró császár üldözése alatt vértanúsággal fejezték be életüket. Mindkettőjüket Kolosszéban agyonkövezték. Szent Arkipp apostolt először kegyetlenül verték, majd az emberek, főleg a gyermekek késekkel szurkálták testét.

Szent Cecilia vértanúnő és társai

Cecilia vértanúnő ősi római családból származott. Hallván Jézus tanításáról, őmaga is keresztény lett és szüzességet fogadott. Szülei akarata ellenére eljegyezték őt a pogány Valeriussal. Cecilia vőlegényét, sőt annak testvérét Tibort is a keresztény hitre térítette. A szent házaspár további szüzességben élte életét. Sokat segítettek a szegényeken és a börtönben szenvedő keresztényeken. Almachius városparancsnok keresztény hitük miatt Ceciliát saját házában foglyul ejtette, és túlfűtött fürdőben, forró gőzben akarta megfullasztani. Mivel harmadnapra is élve találta, lefejeztette. A hóhér 3 csapással sem tudta le vágni fejét. Cecilia még több napig szenvedett és úgy halt meg. Tibor is kard által fejezte be életét. Maxim hóhér, akinek le kellett őket fejezni, hitt Krisztusban és ő is vértanúi halállal halt meg.