István és tsai vtk., Irénarkhosz vt.
◀︎ 
 november 28. 
 ▶︎
Korábbi hangos útmutatók >
 
Korábbi zsolozsma szövegek >
1Tim 5,11-21

Fiam, Timóteus! A fiatalabb özvegyeket ne jegyezd be, mert ha Krisztus ellenére feltámad bennük a vágy, férjhez akarnak menni, s ezzel mások ítéletét vonják magukra, mert korábbi ígéretüket megszegték. Továbbá, mivel semmi dolguk, megszokják, hogy házról házra járjanak. De nemcsak dologtalanok, hanem pletykálkodnak és kotnyeleskednek is, és olyasmit beszélnek, amit nem kellene. Azt akarom tehát, hogy a fiatalabb özvegyek menjenek férjhez, szüljenek gyermekeket, vezessék a háztartást, és ne adjanak alkalmat az ellenségnek a gyalázkodásra! Egyesek ugyanis már megtévedtek a Sátánt követve. Ha egy hívő asszonynak özvegyasszony hozzátartozói vannak, segítse őket, hogy ne terheljék az egyházat, hogy az a valóban özvegyeket segíthesse!
A vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbecsülést érdemelnek. Kiváltképp azok, akik az igehirdetésben és a tanításban fáradoznak. Mert azt mondja az Írás: Nyomtató ökörnek ne kösd be a száját, és Méltó a munkás a maga bérére. Ne fogadj el vádat a presbiterek közül senki ellen, hacsak nem két vagy három tanú szavára! Akik vétkeznek, azokat mindenki előtt marasztald el, hogy a többiek is féljenek! Kérve kérlek Istenre, Krisztus Jézusra és a kiválasztott angyalokra, hogy tartsd meg ezeket személyválogatás nélkül, és semmit se tégy részrehajlásból!

Lk 17,26-37; 18,8b

Így szólt az Úr: „Amint Noé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába. Akkor jött a vízözön, és elpusztított mindenkit. Ugyanúgy, ahogy Lót napjaiban történt: ettek, ittak, vettek, eladtak, ültettek, építettek. Azon a napon pedig, amelyen Lót kiment Szodomából, tűz és kénkő esett az égből, és elpusztított mindenkit. Így lesz azon a napon is, amelyen az Emberfia megjelenik. Aki azon a napon a háztetőn lesz, és a holmija a házban, ne jöjjön le érte, hogy elvigye! Hasonlóképpen, aki a mezőn lesz, ne térjen vissza! Emlékezzetek Lót feleségére! Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti, megmenti azt. Mondom nektek, azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban. Egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Két asszony fog őrölni együtt, egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Ketten lesznek a mezőn, egyiket fölveszik, a másikat otthagyják.” Feleletül ezt mondták neki: „Hol, Uram?” Ő pedig így válaszolt nekik: „Ahol a test van, oda gyűlnek a sasok is. De amikor az Emberfia eljön, vajon talál-e hitet a földön?”

Új Szent István vértanú és társai

715-ben Konstantinápolyban született. 16 éves korában lett szerzetes a tiszteletreméltó János irányítása alatt. Keményen szembeszegült az ikonromboló Konstantin Kopronümosz császárral, aki megpróbálta őt a maga oldalára állítani. Mivel a császár képét nem tisztelte, ezért a pretoriumba záratták, ahol már több mint 300 szerzetes hitvalló volt együtt. Ebben a környezetben ő változtatta a börtönt monostorrá. Végül 764 (vagy esetleg 767) novemberében egyes tisztviselők úgy akartak a császár kedvében járni, hogy megkövezték a szentéletű hitvallót, akinek a fejét az egyik kő teljesen össze is zúzta.


Szent Irénarkosz vértanú

Az örményországi Szevaszte városában szenvedett vértanúságot hét vértanúnővel együtt Diocletianus császár keresztényüldözése idején 303-ban.