Eumeniosz fp.
◀︎ 
 szeptember 18. 
 ▶︎
Ef 5,20-25

Atyámfiai! Adjatok hálát mindig mindenért Urunk, Jézus Krisztus nevében az Istennek, az Atyának. Legyetek egymásnak alárendeltjei Krisztus iránti tiszteletből. Az asszony engedelmeskedjék férjének, akárcsak az Úrnak, mert a férfi feje az asszonynak, ahogy Krisztus feje az Egyháznak: testének ő a megváltója. Amint tehát az Egyház alá van vetve Krisztusnak, az asszony is mindenben férjének. Férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az Egyházat, és feláldozta magát érte,

Lk 3,23-4,2a

Abban az időben, amikor Jézus föllépett, mintegy harmincéves volt. Azt tartották róla, hogy Józsefnek a fia, aki Éli fia volt, ez Mattaté, ez Lévié, ez Melkié, ez Jannaé, ez Józsefé, ez Matatiásé, ez Ámoszé, ez Náhumé, ez Heszlié, ez Naggájé, ez Maaté, ez Matatiásé, ez Szemeiné, ez Józsefé, ez Jodáé, ez Johanané, ez Rezáé, ez Zorobábelé, ez Sealtielé, ez Nérié, ez Melkié, ez Addié, ez Kozámé, ez Elmodamé, ez Eré, ez Jézusé, ez Eliezeré, ez Jorimé, ez Mattaté, ez Lévié, ez Simeoné, ez Júdáé, ez Józsefé, ez Jonámé, ez Eljakimé, ez Meleáé, ez Mennáé, ez Mattatáé, ez Nátáné, ez Dávidé, ez Jesszéé, ez Obedé, ez Boászé, ez Szalmoné, ez Naászoné, ez Aminadábé, ez Adminé, ez Arnié, ez Ezroné, ez Fáreszé, ez Júdáé, ez Jákobé, ez Izsáké, ez Ábrahámé, ez Táráé, ez Náhoré, ez Szeruhé, ez Ragaué, ez Pelegé, ez Héberé, ez Szaláé, ez Kenáné, ez Arfaxádé, ez Szemé, ez Noéé, ez Lámeké, ez Matuzsálemé, ez Hénoké, ez Járedé, ez Maleleélé, ez Kenáné, ez Enósé, ez Szeté, ez Ádámé, ez az Istené. Jézus pedig a Szentlélektől eltelve visszatért a Jordántól, és a Lélek ösztönzésére a pusztába vonult.

Szentéletű Eumeniosz Gortina püspöke

Kréta szigetén született a VII. században. Gortina püspöke lett, ahonnan a monotheléták eretneksége elleni harcban Rómába is elment segítségért. Az egyiptomi Thébaisz monostorában halt meg számkivetésben, onnan vitték vissza ereklyéit Krétára. Sok csodát tett.