Kallisztrátosz és tsai. vtk.
◀︎ 
 szeptember 27. 
 ▶︎
Korábbi hangos útmutatók >
 
Korábbi zsolozsma szövegek >
Ef 5,25-33

Testvéreim! Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az Egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje, hogy tündöklően állítsa maga elé az Egyházat – folt, ránc vagy bármi hasonló nélkül –, hogy szent és feddhetetlen legyen. Hasonlóképpen, úgy szeressék a férfiak a feleségüket, mint a saját testüket! Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti, mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az Egyházat, 30minthogy tagjai vagyunk testének. A férfi ezért elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ketten egy testté lesznek. Nagy titok ez. Én Krisztusra és az Egyházra alkalmazom. Mindenesetre mindegyikőtök úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét!

Lk 4,1-15

Abban az időben Jézus a Szentlélektől eltelve visszatért a Jordántól, és a Lélek ösztönzésére a pusztába vonult negyven napra, ahol megkísértette az ördög. Ezekben a napokban nem evett semmit sem, és végül megéhezett. Ekkor így szólt hozzá az ördög: „Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy váljék kenyérré!” Jézus azonban ezt válaszolta neki: „Írva van: »Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével.«” Erre az ördög fölvezette őt egy magas hegyre, és egy szempillantás alatt megmutatta neki a földkerekség minden országát. Ezt mondta neki az ördög: „Mindezt a hatalmat és mindezek dicsőségét neked adom, mert hisz én kaptam meg, és annak adom, akinek akarom. Ha leborulva hódolsz előttem, mind a tied lesz.” Jézus azonban ezt válaszolta neki: „Távozz tőlem, Sátán! Írva van: »Imádd Uradat, Istenedet, és csak neki szolgálj!«” Ekkor Jeruzsálembe vitte, a templom párkányára állította, és így szólt: „Ha Isten Fia vagy, vesd le magad innét! Hisz írva van: »Angyalainak parancsolta felőled, hogy oltalmazzanak«; és: »Kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe üsd a lábad.«” Jézus azonban ezt válaszolta neki: „Megmondatott: »Ne kísértsd Uradat, Istenedet!«” Miután az ördög minden kísértést végbevitt, egy időre elhagyta őt. Jézus a Lélek erejével visszatért Galileába, és híre elterjedt az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és mindenki dicsőítette.

Szent Kallisztrátosz és negyvenkilenc vértanútársa

Szent Kallisztratosz Kartagéna városában született. A keresztény hitre édesapja nevelte, ő szintén édesapjától kapta, aki a hagyomány szerint jelen volt az Üdvözítő kereszthalálánál. A keresztséget az apostoloktól nyerte el, utána pedig hazatért. Miután Kallisztratosz felnőtt, katona lett. Társai észrevették, hogy keresztény, mert az volt a szokása, hogy éjszaka, amíg társai aludtak, felkelt imádkozni. Jelentették a hadvezérnek, aki maga elé hívatta. Itt bátran megvallotta a hitét, és nem akart a bálványoknak áldozatot bemutatni. Különféle kínzások után bőrzsákba varrták, és a tengerbe vetették, de két delfin a partra vitte. Ezt látva, 49 katona hitt az igaz Istenben. Ezután mindannyiukat kivégezték, Bizáncban szenvedtek vértanúságot Diocletianus császár idejében, 288-ban.