Cirjék rem.
◀︎ 
 szeptember 29. 
 ▶︎
Ef 5,20-25

Atyámfiai! Adjatok hálát mindig mindenért Urunk, Jézus Krisztus nevében az Istennek, az Atyának. Legyetek egymásnak alárendeltjei Krisztus iránti tiszteletből. Az asszony engedelmeskedjék férjének, akárcsak az Úrnak, mert a férfi feje az asszonynak, ahogy Krisztus feje az Egyháznak: testének ő a megváltója. Amint tehát az Egyház alá van vetve Krisztusnak, az asszony is mindenben férjének. Férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az Egyházat, és feláldozta magát érte,

Lk 3,23-4,1

Abban az időben, amikor Jézus föllépett, mintegy harmincéves volt. Azt tartották róla, hogy Józsefnek a fia, aki Éli fia volt, ez Mattaté, ez Lévié, ez Melkié, ez Jannaé, ez Józsefé, ez Matatiásé, ez Ámoszé, ez Náhumé, ez Heszlié, ez Naggájé, ez Maaté, ez Matatiásé, ez Szemeiné, ez Józsefé, ez Jodáé, ez Johanané, ez Rezáé, ez Zorobábelé, ez Sealtielé, ez Nérié, ez Melkié, ez Addié, ez Kozámé, ez Elmodamé, ez Eré, ez Jézusé, ez Eliezeré, ez Jorimé, ez Mattaté, ez Lévié, ez Simeoné, ez Júdáé, ez Józsefé, ez Jonámé, ez Eljakimé, ez Meleáé, ez Mennáé, ez Mattatáé, ez Nátáné, ez Dávidé, ez Jesszéé, ez Obedé, ez Boászé, ez Szalmoné, ez Naászoné, ez Aminadábé, ez Adminé, ez Arnié, ez Ezroné, ez Fáreszé, ez Júdáé, ez Jákobé, ez Izsáké, ez Ábrahámé, ez Táráé, ez Náhoré, ez Szeruhé, ez Ragaué, ez Pelegé, ez Héberé, ez Szaláé, ez Kenáné, ez Arfaxádé, ez Szemé, ez Noéé, ez Lámeké, ez Matuzsálemé, ez Hénoké, ez Járedé, ez Maleleélé, ez Kenáné, ez Enósé, ez Szeté, ez Ádámé, ez az Istené. Jézus pedig a Szentlélektől eltelve visszatért a Jordántól, és a Lélek ösztönzésére a pusztába vonult.

Szentéletű Cirjék (Küriakosz) remete atya

Korintusi papcsaládból származott. 18 évesen Palesztinába ment, ahol 466-ban Szent Eutim kezéből vette föl a szerzetesi öltözéket. Több helyen volt remete, aztán 486-ban Theoktisztosz szerzeteseivel a Szúka nevű lavrába ment, ahol pappá szentelték, és nem sokkal ezután ismét remeteségbe vonult. 107 éves korában halt meg Szent Kharitón barlangjában. Szküthopoliszi (Szent) Kürillosz írta meg az életrajzát.