Babilasz fszvt., Mózes pr.
◀︎ 
 szeptember 4. 
 ▶︎
Gal 5,11-21

Atyámfiai! Én, ha még mindig a körülmetélést hirdetem, miért szenvedek még mindig üldözést? Akkor megszűnt a kereszt botránya. Bárcsak csonkítanák is meg magukat azok, akik titeket megzavarnak! Mert ti szabadságra vagytok hivatva, testvérek; csak a szabadságot ne adjátok alkalmul a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény egy mondatban teljesedik be, mégpedig ebben: »Szeresd felebarátodat, mint önmagadat«. De ha egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást föl ne emésszétek! Azt mondom tehát: Lélek szerint járjatok, és ne teljesítsétek a test kívánságait. Mert a test a Lélek ellen vágyakozik, a Lélek pedig a test ellen; ezek ugyanis egymással ellenkeznek, hogy ne azt tegyétek, amit akartok. Ha a Lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény alatt. A test cselekedetei nyilvánvalók: paráznaság, tisztátalanság, bujaság, bálványimádás, mágia, ellenségeskedés, viszálykodás, versengés, harag, veszekedés, széthúzás, szakadás, irigykedés, részegeskedés, tobzódás és ilyesmik; ezekről előre mondom nektek, mint előbb is mondtam, hogy akik ilyen dolgokat tesznek, nem nyerik el Isten országát.

Mk 7,5-16

Abban az időben a farizeusok és írástudók megkérdezték Jézust: „Miért nem követik tanítványaid az ősök hagyományait, miért eszik tisztátalan kézzel a kenyeret?” Válaszul ezt mondta nekik: „Képmutatók, helyesen jövendölt rólatok, Izajás, amikor így írt: »Ez a nép ajkával tisztel, ám a szíve távol van tőlem. De hiábavalóan tisztelnek, mert tanaik, amelyeket hirdetnek, csak emberi parancsok.« Ti ugyanis az Isten parancsolatát elhagyván az emberek hagyományához, a korsók és poharak megmosásához ragaszkodtok, és sok ehhez hasonló dolgot cselekedtek.” Majd így folytatta: „Ügyesen félreteszitek Isten parancsát, hogy saját hagyományotokat tartsátok meg. Mózes azt mondta: »Tiszteld apádat és anyádat!« És: »Aki gyalázza apját és anyját, az halállal lakoljon!« Ti viszont ezt mondjátok: „Ha valaki azt mondja apjának vagy anyjának, hogy »korbán«, azaz áldozati ajándék »az, amivel téged segítenem kellene«”, már nem engeditek meg neki, hogy valamit is tegyen apjáért vagy anyjáért. Semmibe veszitek az Isten szavát hagyományotokkal, amelyet továbbadtatok. És sok ehhez hasonlót tesztek.” Ismét magához hívta az egész sokaságot e szavakkal: „Hallgassatok rám mindnyájan, és értsétek meg: Nincs semmi, ami kívülről jutva be az emberbe, tisztátalanná tehetné, hanem ami belőle kijön, az teszi tisztátalanná az embert. Akinek van füle a hallásra, hallja meg!”

Szent Babilasz antióchiai püspök

Antióchia 12. püspöke volt. Egy ünnepen Babilász összegyűjtötte a keresztényeket a templomba, hogy vérontásnélküli áldozatot mutassanak be Istennek. Decius császár szeretett volna a keresztény templomba kíváncsiságból szétnézni. Babilász főpap a templom ajtajában várta, nem engedte, hogy belépjen, és megrótta a bálványimádása miatt. A császár távozott, mert látta a jelenlevő keresztények sokaságát. Bosszúból felgyújtatta a keresztények templomát, és magához rendelte Babilászt. Először hízelgéssel akarta rávenni a bálványimádásra. Aztán börtönbe záratta, megkínoztatta, végül karddal lefejeztette a főpapot és három tanítványát. Mindezek a III. század második felében történtek.


Mózes próféta

Izrael népének legnagyobb vezére és törvényhozója, aki másfélezer évvel Krisztus előtt Egyiptomban született, és a fáraó leánya nevelte fel. Felnőtt korában parancsot kapott Istentől az égő csipkebokorból, hogy Isten népét vezesse az Ígéret földjére. Mózes bátyjával, Áronnal együtt elment a fáraóhoz, hogy engedje el a zsidó népet. Ő eleinte hallani sem akart erről, ám az egyiptomi 10 csapás után a fáraó engedett. A zsidók Mózes vezetésével csodálatosan keltek át a Vörös-tengeren, majd elindultak az Ígéret földje felé. Istentől két kőtáblát kaptak, amin Isten parancsai állottak. A vándorló nép olykor Mózes ellen, de Isten ellen is fellázadt. Büntetésül 40 évig bolyongtak a pusztában, és a nép lázadó tagjai nem mehettek be az Ígéret földjére. Mózes a pusztai vándorlás végén a Nebo hegyén halt meg.