SZERTARTÁSAINK
Akathisztosz


Pap: Áldott a mi Istenünk öröktől fogva most és mindenkor és
örökkön-örökké!
olv.: Amen.

Dicsőség néked, Istenünk, dicsőség néked!
Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen
vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek
megadója, jöjj el, és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden
szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk! (3x)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek most és mindenkor
és örökkön-örökké. Amen.

Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg bűneinktől!
Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd
meg betegségeinket a te nevedért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek most és mindenkor
és örökkön-örökké. Amen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a
gonosztól! Amen.


1. konták
Konták 8. hang
Mint bátor hadvezérnek győzelmi éneket, / s mint megszabadítónknak minden rossztól, / hálaadó imát zengünk neked, Istenszülő! / S ki legyőzhetetlenül hatalmas vagy, / kérünk téged, mentsd meg a te szolgáidat minden bajtól, / hogy teljes szívből énekeljük néked: /

Üdvözlégy, Istennek / szeplőtelen Jegyese!

1. ikosz
A trónálló angyal elküldetett a mennyből, hogy így köszöntse az Istenszülőt: “Üdvözlégy!” És látván téged, Urunk, már előre megtestesülten, elcsodálkozott, és megállva, szellemi hangon ily módon köszönté őt:

Üdvözlégy, ki által öröm derül föl reánk; / üdvözlégy, ki által megsemmisül az átok; / üdvözlégy, ki által az elesett Ádám új életre szólíttatik; / üdvözlégy, ki által Éva megszabadul könnyeitől!

Üdvözlégy, magasság, melyet emberi gondolat föl nem ér; / üdvözlégy, mélység, melyet angyali szemek sem láthatnak be; / üdvözlégy, ki a mennyei Király trónja vagy; / üdvözlégy, mert hordozod azt, ki fönntart mindeneket!

Üdvözlégy, csillag, ki előre jelezted a Napot; / üdvözlégy, isteni megtestesülés edénye; / üdvözlégy, mert általad megújul a teremtmény; / üdvözlégy, mert általad imádjuk leborulva a Teremtőt!
Üdvözlégy, Istennek szeplőtelen Jegyese!

2. konták
Tudva öntisztaságát a Szent Szűz, bátran mondja Gábrielnek: “Dicső szavaid érthetetlenek lelkem előtt; miképpen beszélhetsz ugyanis természetfölötti foganást követő szülésről, énekelve: Alleluja, alleluja, alleluja!”

2. ikosz
A megfoghatatlan értelmet megérteni akarván a Szűz, így szólt a szolgálattevő angyalhoz: “Miképp lehetséges, mondd meg nekem, hogy én, a tiszta szűz, fiat szüljek?” Amaz félve felelt neki, így énekelve:

Üdvözlégy, beavatottja a titokzatos tervnek; / üdvözlégy, hittel kérők meghallgatása; / üdvözlégy, Krisztus csodáinak kezdete; / üdvözlégy, az ő hittitkainak kezdőpontja!

Üdvözlégy, mennyei lépcső, melyen alászállott az Isten; / üdvözlégy, híd, ki a földieket az égbe átvezeted; / üdvözlégy, csoda, melyről az angyalok sokat beszéltek; / üdvözlégy, gonosz szellemek vérző sebe, mely miatt azok sokat sírnak!

Üdvözlégy, ki a világosságot kifejezhetetlen módon szülted; / üdvözlégy, mert senkinek el nem mondtad, miként; / üdvözlégy, ki a bölcsek értelmét meghaladod; / üdvözlégy, ki a hívők értelmét fénysugarakkal árasztod el!

Üdvözlégy, Istennek szeplőtelen Jegyese!

3. konták
A Magasságbelinek ereje árnyékozá meg akkor a Szüzet, hogy anyává legyen, és őt mindazok számára termőfölddé téve, kik üdvösséget akarnak aratni, midőn így énekelnek: Alleluja, alleluja, alleluja!

3. ikosz
Istent méhébe fogadván a Szűz, fölsietett Erzsébethez. Ennek magzata pedig, rögtön megismervén az ő köszöntését, örvendett, és megmozdulván, mintha énekelne, így kiáltott az Istenszülőhöz:

Üdvözlégy, a hervadhatatlan szőlővessző tőkéje; / üdvözlégy, a halhatatlan gyümölcs birtokosa; / üdvözlégy, ki az emberszerető földművest gondozod; / üdvözlégy, ki a mi életünk gondozóját szülted!

Üdvözlégy, szántóföld, melyen az irgalom bősége termett meg; / üdvözlégy, asztal, ki lelki megtisztulásunk bőségét hordozod; / üdvözlégy, mert általad az édeni eledel rétje virágzik fel; / üdvözlégy, mert révpartot készítesz a lelkeknek!

Üdvözlégy, imádság kedvesen fogadott illatáldozata; / üdvözlégy, ki által az egész világ megtisztul a bűntől; / üdvözlégy, mert általad az Istennek a halandók iránti jóakarata nyilvánult; / üdvözlégy, mert általad a halandók bizalommal közeledhetnek az Istenhez!

Üdvözlégy, Istennek szeplőtelen Jegyese!

4. konták
A kétkedő gondolatok vihara dúlván lelkében, megzavarodott a tisztaéletű József. Tisztának ismert téged, de azt vélte, hogy erőszakot szenvedtél, ó Szeplőtelen! Midőn azonban megtudta, hogy te a Szentlélektől fogantál, felkiáltott: Alleluja, alleluja, alleluja!

4. ikosz
Megtudták a pásztorok az angyalok énekéből, hogy Krisztus testet öltve hozzánk érkezett. Siettek hozzá, mint pásztorhoz, és látták, hogy ő mint szeplőtelen Bárány, Mária kebelén táplálkozik, kihez énekelve így szólottak:

Üdvözlégy, ki anyja vagy a báránynak és pásztornak; / üdvözlégy, lelki bárányoknak akla; / üdvözlégy, láthatatlan ellenségeink elhárítója; / üdvözlégy, mert általad megnyíltak a Paradicsom ajtajai!

Üdvözlégy, mert általad a mennyeiek együtt örvendenek a földiekkel; / üdvözlégy, mert általad a földiek együtt vigadnak az égiekkel; / üdvözlégy, mert általad lettek az apostolok az Ige bátor hirdetői; / üdvözlégy, vértanúk legyőzhetetlen bátorsága!

Üdvözlégy, hitünk erős védfala; / üdvözlégy, ki által a kegyelmet világosan megismertük; / üdvözlégy, mert általad megszégyenült a pokol; / üdvözlégy, mert általad dicsőségbe öltöztünk!

Üdvözlégy, Istennek szeplőtelen Jegyese!

5. konták
Meglátván a bölcsek az Istentől küldött csillagot, követték annak sugarait, és szövétnekül használván azt, keresték vele az erős Királyt. Midőn pedig elérkeztek az Elérhetetlenhez, megörvendezve énekelték neki: Alleluja, alleluja, alleluja!

5. ikosz
Midőn a káldeabeliek a Szűz karján látták azt, aki kezével alkotta az embereket, és bár szolgai alakot vett fel, mégis megismerték benne az Uralkodót, ajándékokkal igyekeztek neki szolgálni, és a Boldogságost így énekelték:

Üdvözlégy, soha le nem nyugvó Csillagnak anyja; / üdvözlégy, titokzatos Napnak hajnala; / üdvözlégy, ki a tévelygés tüzét kioltottad; / üdvözlégy, ki által a Szentháromság titka megvilágosodott!

Üdvözlégy, ki lelkünk embertelen zsarnokát a hatalomból kivetetted; / üdvözlégy, ki emberszerető Urunkká tetted Krisztust; / üdvözlégy, ki megmentettél a pogány vallástól; / üdvözlégy, ki a fertelmes tettekből kiemelsz!

Üdvözlégy, ki a tűz imádását megszüntetted; / üdvözlégy, ki a szenvedélyek lángját megenyhíted; / üdvözlégy, ki a hívőket tiszta életre tanítod; / üdvözlégy, minden nemzedék öröme!

Üdvözlégy, Istennek szeplőtelen Jegyese!

6. konták
Isteni ihletettségű apostolokká lettek a keleti bölcsek, visszatértek Babilonba, foganatosították ott jövendölésedet, hirdettek téged mindenkinek, mint valódi Messiást. Elhagyták a hiúbeszédű Heródest, ki nem tudta énekelni: Alleluja, alleluja, alleluja!

6. ikosz
Földerítvén Egyiptomban az igazság világosságát, elűzted a tévedés sötétségét. Az ő bálványaik ugyanis nem bírták el erődet, Üdvözítő! Összedőltek, és akik azoktól megszabadultak, így kiáltottak az Istenszülőhöz:

Üdvözlégy, embereknek fölemelője; / üdvözlégy, gonosz szellemek bukása; / üdvözlégy, ki letiportad a csalárdság hatalmát; / üdvözlégy, ki leleplezted a bálványok hiúságát!

Üdvözlégy, tenger, melyben elmerült a szellemi fáraó; / üdvözlégy, kőszikla, melyből a szomjúhozók az élet italát nyerték; / üdvözlégy, tűzoszlop, ki a sötétségben levőket vezérled; / üdvözlégy, a világnak az égboltnál is terjedelmesebb védősátora!

Üdvözlégy, mannánál kedvesebb étel; / üdvözlégy, szent örömök szolgálója; / üdvözlégy, Ígéret Földje; / üdvözlégy, tejjel és mézzel folyó ország!

Üdvözlégy, Istennek szeplőtelen Jegyese!

7. konták
Midőn Simeon ebből a hiúságos életből ki akart költözni, mint csecsemőt kezeibe adtak téged, de ő megismerte benned a tökéletes Istent, azért csodálkozva kimondhatatlan bölcsességeden, így kiáltott: Alleluja, alleluja, alleluja!

7. ikosz
Új teremtményt mutatott föl a Teremtő nekünk, kik általa vagyunk, midőn természetfölötti módon megjelent, és megőrizte Szülőjének tisztaságát, amint volt, szeplőtelenül, hogy látva e csodát, énekeljük:

Üdvözlégy, hervadhatatlanság virága; / üdvözlégy, önmérséklet koronája; / üdvözlégy, ki felragyogtattad a feltámadás jelét; / üdvözlégy, angyali élet példája!

Üdvözlégy, fényes termékenységű fa, melyről a hívek táplálkoznak; / üdvözlégy, áldott árnyékot adó lombos fa, mely sokakat betakar; / üdvözlégy, mert méhedben hordoztad azt, ki a fogságban levőket kiszabadítja; / üdvözlégy, mert a tévelygők tanítóját szülted!

Üdvözlégy, mert az igazságos Bírót megengeszteled; / üdvözlégy, mert sok bűnösnek megbocsátást szerzel; / üdvözlégy, reményfogyottak öltözete; / üdvözlégy, szeretet, mely minden vágyat legyőz!

Üdvözlégy, Istennek szeplőtelen Jegyese!

8. konták
Különös születést látván, emeljük a mennyeiekhez elménket, és különítsük el magunkat a világtól, mert a Magasságbeli azért jelent meg a földön mint alázatos ember, hogy a magasságba vonzzon minket, kik neki énekeljük: Alleluja, alleluja, alleluja!

8. ikosz
Egészen alant volt a leírhatatlan Ige, de azért a magasságot semmiképpen sem hagyta el, mert alászállása isteni, nemtávozása pedig helyben történő volt, és Istentől foganó Szűztől született, ki ilyeneket hall:

Üdvözlégy, a Befogadhatatlan befogadója, / üdvözlégy, tisztaságos titkok megnyitója; / üdvözlégy, kiről a hitetlenek kétkedés között hallanak; / üdvözlégy, hívők biztos dicsekvése!

Üdvözlégy, szent trónusa annak, kit a kerubok hordoznak; / üdvözlégy, szent hajléka annak, kit a szeráfok környeznek; / üdvözlégy, ki az ellentéteket kiegyenlítetted; / üdvözlégy, ki a szüzességet a szüléssel egybekötötted!

Üdvözlégy, mert általad lerontatott az eredeti bűn; / üdvözlégy, mert általad megnyílt a paradicsom; / üdvözlégy, Krisztus országának kulcsa; / üdvözlégy, örökkévaló javak reménysége!

Üdvözlégy, Istennek szeplőtelen Jegyese!

9. konták
Az egész angyali világ elcsodálkozott megtestesülésed nagy művén, mert látták mint megközelíthető embert azt, ki mint Isten megközelíthetetlen, ki köztünk lakozott, és hallotta mindenkitől: Alleluja, alleluja, alleluja!

9. ikosz
Az ékes beszédű szónokok oly némák, mint a halak, a te színed előtt, Istenszülő, mert nem foghatják fel, miképp történt az, hogy szüzességed sértetlen maradt és mégis szültél. Mi azonban csodálva e titkot, hittel énekeljük:

Üdvözlégy, Isten bölcsességének tárháza; / üdvözlégy, az isteni gondviselés kincstára; / üdvözlégy, ki által a bölcsek balgataggá lesznek; / üdvözlégy, ki a szó művészeit szótlanná teszed!

Üdvözlégy, mert általad megzavarodtak a mindentudók; / üdvözlégy, mert általad a hamis mesemondók kimerültek; / üdvözlégy, ki szétrontád az athéniak alaptalan hiedelmeit; / üdvözlégy, ki megtöltötted a halászok hálóját!

Üdvözlégy, ki minket a tudatlanság mélységéből kiemelsz; / üdvözlégy, ki sokak elméjét fölvilágosítod; / üdvözlégy, üdvösségre törekvők hajója; / üdvözlégy, az élet hajójának révpartja!

Üdvözlégy, Istennek szeplőtelen Jegyese!

10. konták
Ki a mindenséget fölékesítette, ígérete szerint üdvözíteni akarván a világot, eljött hozzá, és ki mint Isten, a mi pásztorunk, mégis azon módon, mint mi, báránnyá lett, hogy hasonlókhoz hasonlóvá legyen, miért is mint Isten hallja tőlünk: Alleluja, alleluja, alleluja!

10. ikosz
A szüzeknek és minden hozzád menekülőnek védőfala vagy, Istenszülő Szűz, mert az ég és a föld Teremtője fölmagasztalt téged, Tisztaságos, midőn anyjává fogadott, és mindenkit megtanított, hogy így szólítsanak téged:

Üdvözlégy, szüzesség oszlopa; / üdvözlégy, üdvösség ajtaja; / üdvözlégy, lelki megújulás kezdete; / üdvözlégy, isteni jóság ajándékozója!

Üdvözlégy, mert te újítottál meg minket, kik bűnben fogantattunk; / üdvözlégy, mert te oktattál minket, kik elménkben megfogyatkoztunk; / üdvözlégy, mert legyőzted az értelem megrontóját; / üdvözlégy, ki a tisztaság magvetőjét szülted!

Üdvözlégy, szűzi menyegző titkos csarnoka; / üdvözlégy, ki a híveket az Úrral összekötötted; / üdvözlégy, szüzek jóságos gondozója; / üdvözlégy, ki a szentek lelkének lakodalmi díszt készítesz!

Üdvözlégy, Istennek szeplőtelen Jegyese!

11. konták
Elerőtlenül minden ének, ha nagy irgalmasságodat egészen fel akarná magába ölteni, mert hozzunk bár neked, ó szent Király, a tenger fövényeivel egyenlő számú dicsőítő éneket is ajánlatul, semmi méltót sem tettünk azokhoz képest, amiket te adtál nekünk, kik neked énekeljük: Alleluja, alleluja, alleluja!

11. ikosz
Úgy tiszteljük a Szent Szüzet, mint a sötétségben lévők világító szövétnekét, mert szívünkben szellemi tüzet gyújt, az isteni értelemre tanít mindenkit, az elmét fénysugarakkal világosítja meg. Azért tiszteljük őt a következő énekekkel:

Üdvözlégy, az értelem Napjának sugara; / üdvözlégy, soha le nem nyugvó világosság tartója; / üdvözlégy, lelkünket megvilágító villámfény; / üdvözlégy, az ellenséget megrémítő mennydörgés!

Üdvözlégy, mert bőséges fényű lelki világosságot derítesz reánk; / üdvözlégy, mert Isten kegyelmének bővizű forrása vagy; / üdvözlégy, a gyógyerejű jeruzsálemi forrás képmása; / üdvözlégy, ki leveszed a bűn szennyét!

Üdvözlégy, fürdő, mely megtisztítja a lelkiismeretet; / üdvözlégy, kehely, mely által örömöt merítünk; / üdvözlégy, Krisztusnak kellemes jó illata; / üdvözlégy, titkos öröm élete!

Üdvözlégy, Istennek szeplőtelen Jegyese!

12. konták
Ki az embernek minden adósságát elengedte, hogy a régi adósság helyett kegyelmet adjon, önmaga alászállott azokhoz, kik a kegyelemtől elestek, és széttépvén az adóslevelet, ezt az éneket hallja mindenkitől: Alleluja, alleluja, alleluja!

12. ikosz
Énekelvén Fiadat, dicsérünk téged mindnyájan, Istenszülő, mint lelkes templomot. Az ugyanis, aki kezével a mindenséget fönntartja, nálad vett lakást, miáltal megszentelt, megdicsőített téged, és megtanított mindenkit, hogy énekeljék néked:

Üdvözlégy, az Isten és az Ige sátora; / üdvözlégy, ki a szentek szentjénél több vagy; / üdvözlégy, Szentlélekkel megaranyozott frigyszekrény; / üdvözlégy, az élet kifogyhatatlan kincstára!

Üdvözlégy, jámbor királyok tisztes koronája; / üdvözlégy, buzgó papok tisztes büszkesége; / üdvözlégy, az egyház megingathatatlan oszlopa; / üdvözlégy, Krisztus országának leronthatatlan védfala!

Üdvözlégy, ki által győzelmet aratunk; / üdvözlégy, ki által lehullik az ellenség; / üdvözlégy, testem gyógyítója; / üdvözlégy, lelkem üdvössége!

Üdvözlégy, Istennek szeplőtelen Jegyese!

13. konták
Ó, legszentebb Édesanyánk, kit a folytonos ének illet, ki minden szentek legszentebb Igéjét szülted, fogadd el imánkat, mint lelki ajánlatunkat, szabadíts meg minket minden veszélytől, végy ki a jövendő szenvedésből mindnyájunkat, kik néked énekeljük: Alleluja, alleluja, alleluja!

1. konták
Konták 8. hang
Mint bátor hadvezérnek győzelmi éneket, / s mint megszabadítónknak minden rossztól, / hálaadó imát zengünk neked, Istenszülő! / S ki legyőzhetetlenül hatalmas vagy, / kérünk téged, mentsd meg a te szolgáidat minden bajtól, / hogy teljes szívből énekeljük néked: /

Üdvözlégy, Istennek / szeplőtelen Jegyese!

1. ikosz
A trónálló angyal elküldetett a mennyből, hogy így köszöntse az Istenszülőt: “Üdvözlégy!” És látván téged, Urunk, már előre megtestesülten, elcsodálkozott, és megállva, szellemi hangon ily módon köszönté őt:

Üdvözlégy, ki által öröm derül föl reánk; / üdvözlégy, ki által megsemmisül az átok; / üdvözlégy, ki által az elesett Ádám új életre szólíttatik; / üdvözlégy, ki által Éva megszabadul könnyeitől!

Üdvözlégy, magasság, melyet emberi gondolat föl nem ér; / üdvözlégy, mélység, melyet angyali szemek sem láthatnak be; / üdvözlégy, ki a mennyei Király trónja vagy; / üdvözlégy, mert hordozod azt, ki fönntart mindeneket!

Üdvözlégy, csillag, ki előre jelezted a Napot; / üdvözlégy, isteni megtestesülés edénye; / üdvözlégy, mert általad megújul a teremtmény; / üdvözlégy, mert általad imádjuk leborulva a Teremtőt!
Üdvözlégy, Istennek szeplőtelen Jegyese!

Napi elbocsátó.