Kérdezzen bizalommal a lelkiatyától!


Biztonsági kérdés:
Mennyi öt meg tizenhárom? (a választ számmal kell beírni)


küldés
eddigi válaszok
Kedves lelkiatya!

Szeretném kikérni a véleményét. Görögkatolikus szellemben nevelkedtem, de az évek alatt, ahogy tanultam, dolgoztam, valahogy a hit fontossága elmosódott az életemből. Gyermekkoromban a templomba járás természetes volt, de annak értelmét nem fogtam fel. Most felnőttként, néhány hónapja kezdtem el ismerkedni ténylegesen a vallásommal. Nehéz időszakon vagyok túl... Rengeteg értelmezést és forrást találtam a bibliával kapcsolatban... Végül ezeket átolvasva, bízva a szeretet erejébe, kezdtem kialakítani az álláspontomat. Én úgy gondolom, hogy a Jóisten mindig velünk van, mindig vigyázz ránk. Még ha rosszak is vagyunk, akkor is velünk és bennünk van. Csupán ilyenkor a háttérben van, és az ember nem figyel rá. A lélek és a test az ember életében elválaszthatatlan, a világirodalomból ismert "eladja a lelkét", odaadja a lelkét az én értelmezésem szerint az jelenti, hogy engedjük, hogy a rossz irányba elmenjünk, beengedjük az érzelmeinkbe,a gondolatainkba arosszat. De ilyenkor is ott van a jóisten, és vigyázz ránk, és nem dől ránk a világ, nem visz el az ördög, csupán az embernek kell a Jóisten felé ismételten fordulni. Én azt gondolom, hogy a Jóisten nem büntet, hanem a rosszt mi hozzuk magunkra. Én úgy gondoloka Jósitenre, hogy ő mindenhol ott van, függetlenül hogy azember rosszat vagy jót cselekszik, ő mindig figyel ránk, és biztosítja az élet feltételeit egyaránt... Van úgy hogy valami rossz gondolok, néha akaratlanul, de ilyenkor valami jóra próbálok gondolni, és gy érzem, hogy ígyhelyreállt a békém. Jól gondolom, hogy a lélek az Istentől van, a Jóisten mindig benne van, és a lelkiismeretfurdalás ennek az egyik jele...

Túl modernül fogom fel?

Köszönettel:

Gondolkodó
Kedves Gondolkodó Testvérem!
Ha most felnőttként újra a hit és a lélek kérdéseihez fordul, ezzel jó lehetőséget kap arra, hogy a gyermekkori hite átalakuljon, idővel valóban éretté legyen. Ez az Isten ajándéka. Buzdítom és kérem, hogy ezt a belső indíttatást ne hagyja kialudni a lelkében, keresse továbbra is az Isten titkait és igazságait.
Amit érez, amit sejt, az alapvetően igaz. Isten mindenütt jelen van, minden pillanatban velünk van és figyel ránk. Függetlenül attól, hogy jót vagy rosszat teszünk-e. Nem büntet, szabadon hagy minket cselekedni. Sőt, ha bűnt követünk el - ha lehet mondani - még inkább elénk siet, mint a tékozló fiú apja, hogy fölébresszen, ráébresszen a hibánkra és segítsen megszabadulni tőle, sőt, Ő maga megszabadít.
Az is jó irányú törekvés, hogy ha rosszra gondolna, akkor megpróbál inkább jóra gondolni, hogy helyreálljon a békéje. Ebben a szemléletben azonban van két hiba. Az egyik az, hogy nem elég jóra gondolni, kevés az emberi törekvés, hogy jóra irányítsam a figyelmem. Van, amikor sikerül, van, amikor nem. Ez így kevés, önerőből nem megy. Érdemes az rossz helyett magára Istenre gondolni, Hozzá fordulni, Tőle kérni segítséget. Ekkor nem csupán lélektani fordulatot teszek, hanem bűnbánatot tartok, metanoia-t, megtérést. A másik hiba, hogy ne a lelki békém helyreállítása legyen a célom, hanem maga a Jóisten, az Ő közelsége, az Ő megtapasztalása. Azt a távolkeleti vallások meditációi is tudják, hogy a helyes irányú gondolatokkal elő lehet állítani a belső béke érzését. Krisztus ennél sokkal többet nyújt, sokkal többet kér. Önmagát adja, és azt kéri, hogy mi is adjunk neki magunkat egészen. Vagyis Ő maga legyen életünk legfőbb értéke, legfőbb törekvése. Ennek pedig mintegy mellékterméke lesz a belső béke, sőt, az örökélet is.
Kedves Lelkiatya!

Orosz Athanáz atya irányítószámát elfelejtette odaírni, valamint a vezetékes telefonját is! Válaszát előre is köszönöm! Macika megint
A Miskolci Exarchátus Püspöki Hivatalának telefonszáma:
Tel/Fax.: 06-46-321-703, ill.: +36/30-503-43-48

Kedves Atya! Az egyház miért nem imádkozik az ószövetségi szentekhez közbenjárásért, mint pl.Hénoch,Illés,Mózes,Ábrahám?
Keleti Egyházunk imádkozik az ószövetségi szentekhez.
Szent Illés ünnepe júl. 20. Egyik hozzá szóló imánk: "Tisztaság kertésze, őrizz meg engem lélekben tisztán, buzgó Illés, töltsd meg elmémet isteni buzgósággal, hogy a gonoszság kitöréseit megfékezhessem!"
Hénoch tiszteletének napja Karácsony előtti második vasárnap: "Magasztaljuk szent énekekkel Hénokot, aki az Úr tetszése szerint élt, s dicsőségben költözött el: az Írás szerint még a halálnál is erősebbnek bizonyult, mert az Isten hűséges szolgája volt."
Mózes emléknapja szept. 4. Egyebek között így imádkozunk hozzá: "A forgószélben a Testnélkülit, a felhőben az Anyag-nélkülit megláttad, ó Mózes, amennyire lehetséges! Istenhez hasonlóvá tett a legnagyobb dicsőség, a testi Izrael törvényhozója lettél. De nem a földies értelem hatolt be az isteni valóságba, hanem a kegyelem tette lehetővé a legnagyobb dolgok meglátását."
Ábrahámot szintén Karácsony előtt, de közvetlen a megelőző vasárnapon tiszteljük. Egyik énekünk így szól: "Ábrahámot, Izsákot és Jákobot énekekben magasztaljuk, ... a három ifjúval, kik felsőbb erővel kioltották a tűz lángjait: Örvendjetek - kiáltván nekik, mint a király megalázóinak, és imádkozzatok Krisztushoz mindazokért, kik ünneplik a ti szent emléketeket.
Tisztelt Lelkiatya!

Szeretnénk megkeresztelni 9 hónapos kislányunkat. A férjem görög katolikus, bérmálkozott, én római katolius vagyok, csak megkereszteltek, semmi egyéb. Azt szeretnénk, ha a gyermekünk görög katolikus lenne. Nem volt egyházi esküvőnk. Érdeklődnék, hogy ki lehet keresztszülő, és hányan lehetnek. Lehet-e a férjem nővére és férje, illetve az én öcsém is egyszerre? Az én testvérem szintén nem bérmálkozott.

Válaszát előre is köszönöm.

Tisztelettel:

Rikacsi-Kelényi Angelika

Kedves Angelika!
A szülő, aki gyermekét szeretné megkereszteltetni, nyilván az Isten Országába és az Egyházba akarja ezáltal bevezetni. Nagy felelősség ez, mert az ő nevelésén és életpéldáján múlik, hogy a keresztelésben kapott természetfölötti ajándék elérhetővé, valóságossá váljék számára. Úgy kell nevelnie, hogy az értelme nyiladozásának mértékében egyre inkább fölfogja, megtanulja, mit jelent a keresztény, a krisztusi élet.
Azért fontos, hogy katolikus ember legyen a keresztszülő, mert ő is magára vállalja ugyanezt a felelősséget, a keresztény életre nevelés feladatát. Lehet akár több keresztszülőt is fölkérni, de közülük legalább egynek katolikusnak kell lennie, hogy képes legyen erre a nevelésre.
Ugyanakkor fontos az is, hogy a házasságukat rendezzék. Ha valóban katolikus módon szeretnék nevelni, amely úton most a keresztséggel elindítják, akkor a házasságukat is a katolikus egyház szerint kell megélniök, különben nincs hiteles életpélda.
Amennyiben valami súlyos ok miatt ez egyelőre nem lehetséges, az persze nem akadálya a gyermekük megkeresztelkedésének. Ezt majd az az atya fogja tudni megmondani, akit fölkeresnek a keresztelés miatt.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!


Mit jelent az a kifejezés, hogy Jézus főpap melkicedek (melkisédek) rendje szerint. Melkicedekről az Ószövetségben lehet olvasni Salem királya volt és isten papja, mégis hogy kapcsolódik össze személye Jézussal? Ki volt ez a király, mit lehet róla tudni?

Válaszát köszönöm!
Valóban rejtélyes figura. A teremtés könyvében olvashatunk róla először: "Melkizedek, Sálem királya kenyeret és bort hozott. Ő ugyanis a magasságbeli Isten papja volt. Megáldotta (Ábrámot) és így szólt hozzá: Áldott legyen Ábrám a magasságbeli Isten előtt"(Ter 14,18). A következő utalást a 110. zsoltárban találjuk: "Te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint". A keresztény értelmezés ezt a szöveget kezdettől fogva Messiás-zsoltárnak tartotta, és e sorokat Jézusra vonatkoztatta. A zsidókhoz írt levél elég részletesen és szabatosan kifejti, hogy miért és hogyan: "A neve azt jelenti, hogy az igazságosság királya. Azonkívül Sálem királya volt, vagyis a békesség királya. Nem ismerjük apját, anyját, családfáját, sem napjainak kezdetét vagy életének végét. Így az Isten Fiához hasonlóan marad pap mindörökké"(Zsid 7,2). Az ószövetségben a papság és a főpapság mindig családi köteléken keresztül adódott át, apáról fiúra. Ezért hangsúlyozza a levél írója azt a furcsaságot, hogy Melkizedeknek nem ismerjük a családfáját, ami a zsidó gondolkodásban nagyon fontos volt. Továbbá nagyobbnak mondja Melkizedeket, mint Ábrahámot: "Kétségtelen, hogy a magasabb rangú áldja meg az alacsonyabb rangút" (Zsid 7,7), ezzel jelezve, hogy az újszövetségi papság, melynek alapítója Krisztus magasabb rendű, mint az ószövetségé, sőt egészen más természetű. Érdemes elolvasni ezzel kapcsolatban a Zsidókhoz írt levél egész 7. fejezetét.
Kedves Lelkiatya!

Sokszor segített válaszaival, köszönöm. Ez a kérdésem lenne (érzékeny terület):
templomépítési, vagy ikonfali támogatáskor (anyagi) nem az elkülönülést eredményezi az, hogy kiemeljék (sőt feltüntessék) annak nevét, aki "megvette" azt a dolgot, ikont?
Aki szegény, és csak két fillért ad (de teljes szívből) ...?

Ó, igen, Isten előtt ez számít (lélek)...de az emberi közösségekben szerintem nem építő dolog (nem KÖZÖSSÉGépítő dolog) az anyagi lehetőségek ilyen kiemelése, feltüntetése - és biztos az is, hogy nem eredményezi mások adományozó kedvének növelését...hanem inkább a versengést (vallási sznobizmust)
Milyen szép lenne egy közösség nevét kiírni ilyenkor.(akik természetesen annak örülnek, hogy együtt sikerült azt a dolgot megvalósítani -legyenek bármilyen barátságok és ellentétek közöttük (!)-, nem Felsővezető Pálné, Számlátisadó János, vagy Mindenpertvállaló József /lelkiismerete és bankszámlája/ eredményezi a szép ikonfalat)
Örülünk, ha sikerül, elfogadjuk (a mindenki által tudott) adottságainkat, lehetőségeinket, különböző élethelyzetünket...de kiírni...?

Lehet, hogy igen régen ennek a szokásnak hagyománya volt, de MA (2011-ben)...?

"Szegény"

Szerintem régen sem volt igazolhatóbb, mint ma. Ugyanaz az emberi gyarlóság vezet ilyenkor képfalra gyűjtő papot és adományozó hívőt egyaránt. Igen, jobb lenne nem kiírni. Különösen visszás, amikor egy-egy üvegablakon ormótlan nagy betűkkel látjuk az adományozót, a szent nevét pedig alig olvashatóan. Van azért arra is példa, hogy egy adományozó közösséget jelöl a tábla. Meg, hát nem is minden ikonon van adományozó föltüntetve, jóllehet mindegyiket kifizette valaki.
Kedves Lelkiatya! Miért hívjuk szerzeteseknek a szerzeteseket? Szereznek ott valamit? Köszönettel, Inci
Nem tudom.
Az etimológiai szótár a következőt írja:
"Szerzetes a szerez ige származéka, annak ?megegyezés útján létrehoz? jelentése alapján. Nagyjából a szerződés más képzésmódú megfelelője, s lényegében a rendi alapszabályra, a regulára utal, amely kölcsönösen kötelezi a rendet magát és a hozzá csatlakozó rendtagokat."
Ez a megközelítés - hadd tegyem hozzá - meglehetősen jogi szemléletű. Keleten akár a házasságban, akár a szerzetességben nem annyira a szerződésszerű jogi aktust hangsúlyozzák, mint inkább az odaadást és átváltozást. A szerzetest szentelik, a házas kapcsolatot pedig az Egyház köti, nem a felek egymással.
Dicsőség Jézus Krisztusnak.
Kedves Lelki Atya,csak azt szeretném kérdezni,hogy válaszolnak-e minden kérésre-nem irtam rosszul-vagy csak azokra amelyek nagyobb érdeklődési témát érintenek.Korábban irtam és sajnos nem látom a választ. Talán azért mert nem volt aláirás?! Köszönöm a türelmet.
Miki.
Dicsőség mindörökké.
Kedves Miki!
Iparkodik a Lelkiatya minden föltett lelki kérdésre válaszolni, nem marad ki egy sem. Ami esetleg nem itt jelenik meg, az a fórumon olvasható, hátha valaki más okosabbat tud mondani rá.
Kedves Lelkiatya!

Egybe vagy külön? "Görög katolikus" vagy "görögkatolikus"? Melyik a helyes? Véleményem és preferenciám szerint az első, a különírás, elvégre jelzős szerkezetről van szó - görög (szertartású) katolikus. Úgy emlékszem, sokáig szinte kizárólagosan ezzel az írásmóddal találkozhattunk, de az utóbbi pár évben egyre gyakrabban találkozom az egybeírt változattal. Mi végre mindez? Melyik a helyes? (Nem mintha az üdvösséghez szükséges volna... Csak kíváncsi vagyok.)
Mindkettő helyes. Időszakonként változott, hogy melyik írásmódot részesítették előnyben. Az utóbbi években valóban megint többször látjuk egybeírva.
Valóban jelzős szerkezetről van szó, és a római katolikus mintára indokolt lehet a különírás. Ám az egybeírás mellett is vannak érvek: az -i rag nélküli(!) "görög" jelző nem csak rítust, hanem népcsoportot is jelölhet, a Görögországban élő katolikusokat éppoly joggal mondhatjuk görög katolikusoknak. Szinte kívánkozik az egybeírás, ha a görögkatolikus identitást kifejező főnévről beszélünk: görögkatolikusság. Talán épp, ezen identitást kereső törekvés késztet arra többeket, hogy az egybeírással az ehhez az egyházhoz tartozó hívek sajátosságát egy szóval fejezzék ki.
Tisztelt lelkiatya,

Az lenne a keresem, hogy legyen szives kuldje el nekem magyarul a Hiszek egy / Mi Atyank / kereszteloi szertartas / 1-1 jelentosebb enek szoveget magyar nyelven. Jul.24-en keszulunk Budapestre keresztelore es eddig meg nem volt alkalmam magyarnyelvu gorogkatolikus misen reszt venni.

Koszonom.
Udvozlettel
Flora
Kedves Flóra! Honlapunkon sok liturgikus szöveg megtalálható (liturgia/szertartásaink), ott érdemes böngészni. (Sajnos, a keresztelés szertartása még nincsen fönn, de a munkatársak dolgoznak rajta, hogy az is fölkerüljön.) Ez utóbbi mondatot ki kell javítanom. Istennek hála és a szorgos kezeknek köszönhetően sok egyéb mellett megvan a keresztelés szertartásának szövege egy másik honlapunkon a parochia.hu/egyházismeret címen.

Tisztelt lelkiatya,

az e-mail cimem: flora.ondova@kosice2013.sk

Az lenne a keresem, hogy legyen szives kuldje el nekem magyarul a Hiszek egy / Mi Atyank / kereszteloi szertartas / 1-1 jelentosebb enek szoveget magyar nyelven. Jul.24-en keszulunk Budapestre keresztelore es eddig meg nem volt alkalmam magyarnyelvu gorogkatolikus misen reszt venni.

Koszonom.
Udvozlettel
Flora
Kedves Flóra! Honlapunkon sok liturgikus szöveg megtalálható (liturgia/szertartásaink), ott érdemes böngészni. Sajnos, a keresztelés szertartása még nincsen fönn, de a munkatársak dolgoznak rajta, hogy az is fölkerüljön. Ez utóbbi mondatot ki kell javítanom. Istennek hála és a szorgos kezeknek köszönhetően sok egyéb mellett megvan a keresztelés szertartásának szövege egy másik honlapunkon a parochia.hu/egyházismeret címen.
Kedves Lelkiatya!
Nagyon el vagyok keseredve, folyamatosan rossz a lelkiállapotom. Az idén a legjobb barátaimat veszítettem el (élve!!! A halálesetet jobban fel lehet dolgozni, de ha valaki nem hajlandó évekig kibékülni, az súlyos kategória.)Tegnap hallgattam egy prédikációt egy katolikus rádiócsatornán, fél órát arról beszél a pap-a Mennybemenetel kapcsán-, hogy mi lesz a sorsunk a túlvilágon. Azt ismételgette különböző formában, hogy amilyen lelkiállapotot értünk el itt a földön, az folytatódik a túlvilágon is. Ha pokolnak érezzük itt az életünket, lelkiállapotunkat, akkor a halál után is a pokol vár ránk. De ha már itt a földön "megpróbálunk teremteni magunknak egy picinyke mennyországot", akkor az fog folytatódni odaát is, egyből a mennyországba kerülünk. A helyzet az, hogy nekem nincs kedvem élni, ez már hónapok óta így megy. A rám bízott munkát csinálom, de sírva és boldogtalanul. Tele vagyok keserűséggel és gyűlölettel, állandóan azzal az emberrel álmodom, aki korábban nagyon szeretett engem, de már nem hajlandó tudomást se venni rólam és nem tudom ennek az okát. A leveleimre nem válaszol, úgy csinál, mintha én nem is léteznék. Lehet, hogy rám is a pokol vár? Én nagyon boldogtalan vagyok és hiába megyek el a templomba, hiába imádkozom rózsafűzért, az sem segít! Arra gondoltam, hogy elégetem a rózsafűzéreket és végzek magammal! A helyzet több mint 1 éve ilyen " " bocsánat a kifejezésért. Most készülök elmenni gyónni (a pap egy késői időpontot adott, 3 hete beszéltem még meg vele. A római papok ilyen elfoglaltak!)De úgy látom, hogy nem javul a lelkiállapotom és a barátaim nem hajlandók békülni, "örökre leírtak", pedig az egyik a szeretetről ír nagyon szép újságcikkeket, de hiába ír róla, ha nem gyakorolja. Én azt kívánom, hogy a halálom után a lelkem is haljon meg, én nem akarom ezt a rossz lelkiállapotot örökre folytatni, amit a rádióban mondott az a pap. Ennél jöbb az örök halál, mint az örök élet! Nagyon kevés ember boldog itt a földön, úgy, hogy azt szeretné a túlvilágra is cipelni. Ezek szerint csak egy kivételes "csoport" jut a Mennyországba. Mit gondol erről? Macika
Kedves Macika!
Azt gyanítom, hogy hosszantartó bánatának egyik fő oka ez a szeretethiány, amelyet a régi barátjától várna el. Ha szeretne gyógyulni, akkor egyik lépése ennek, hogy valóban felejtse el az illetőt. Jó, nem olyan könnyű ez, de mondja ki önnön magának: az le van zárva. Bármilyen fájdalmasnak tűnik is. Különben önmagát áltatja hosszú időn át, ha reménykedik, hogy az illető válaszol.
Ezzel szemben - pontosabban ezzel párhuzamosan - keresse a módját, hogy Ön fejezhesse ki a szeretetét embertársa iránt. Biztosan talál olyan embereket, akik szintén szeretetre éhesek. Ne pénzt adjon nekik - koldusnak, hajléktalannak, hanem forduljon hozzájuk jó szóval, kedves figyelemmel. Tudom, hogy ez nehéz, de ez a dolgunk. Ilyen helyzetekben aztán ne várjon semmi viszonzást vagy hálát. Önzetlenül, számítás nélkül próbáljon adni, adni, adni: szeretetet, figyelmet, kedvességet. Kezdje el még ma!
Amit a túlvilágról hallott a rádióban, az nem azt jelenti, hogy odaát ugyanaz folytatódik, mint idelent. Mondhatni, épp ellenkezőleg. Ott nem lesz fájdalom, sem aggódás, sem sóhaj. Az Isten a törekvést nézi és látja. Ne csüggedjék! Ez most nehezebb időszak, de nincs vége.
Kedves Lelkiatya!

Ha valamilyen dolog nagyon nehezen jön össze, azt mondjuk, hogy az Isten sem akarja, és így vezet rá bennünket, ezért inkább feladjuk. Mások ugyanerre azt mondják, hogy az ördög gördít utunkba akadályokat, ezért tovább kell próbálkoznunk. Honnan tudhatjuk, amikor valami nagyon nem akar sikerülni, hogy Isten vagy a godosz munkálkodik-e? Hiszen pontosan az ellenkezőjét kell tennünk a két "elmélet" értelmében.

Köszönöm válaszát!
Hangsúlyoznom kell, hogy nem két elméletről van szó. Ha pusztán annak tartjuk, akkor nincs megoldás. Nincsenek csalhatatlan külső jegyek, amelyek alapján eldönthető, hogy az adott cselekedet vagy törekvés Istennek tetsző-é avagy az ellenkezője.
Mintha úgy adnánk a kedvesünknek ajándékot, hogy közben jegyzetelünk, milyen mértékben görbül fölfelé vagy lefelé a szája annak függvényében, hogy éppen mit kapott. Nincs mechanikája az Istennel való kapcsolatnak. A lélek szavára kell figyelni. Ezt a képességünket pedig művelni, munkálni, élesíteni kötelességünk. De ez sem gépies magatartás.
Minél többet időzünk az Úrral, annál könnyebben fölismerjük az Ő jelenlétét, szavát, akaratát.
Imádságban lehet eldönteni, hogy mit akar, mire hív, mit tanácsol az Úr!
Egy-egy döntés előtt érdemes imádkozni, és utána dönteni. Tudom, van ennek lélektani háttere is: amíg imádkozik az ember, addig az elméje lenyugszik, kikapcsol, s visszatekintve már jobban látja ugyanazt a kérdést. Az imádság azonban mégsem pusztán lélektani módszer. Istenre figyelve megtaláljuk azt, hogy az adott dologban mire figyeljünk. Ezáltal tanít és vezet bennünket a Lélek.
Kedves Lelkiatya!
Az iránt érdeklődnék, hogy Atanáz püspök urat levélben milyen címen lehet megkeresni?
Válaszát előre is köszönöm!
Norbi
Miskolc, Szeles u. 51.
e-mail: exarchatus@exarchatus.hu

Kedves Lelkiatya!
Jézus Krisztus megváltott minket. De mi volt előtte? Mitől váltott meg minket? A haláltól? De hogy, hiszen a földi életünket így is befejezzük...vagy a túlvilági haláltól váltott meg minket, hogy ne szűnjünk meg létezni vagy ne kerüljünk a sátán kezére halálunk után?
Meghalt bűneinkért. Mindenki bűnéért. Tehát, akkor nem csak a mi bűneinkért, akik Jézus után élünk, vagy éppen akik kortársai voltak, hanem az Ő születése előtt élt és meghalt emberek bűneiért. Jól gondolom?
Tehát, akkor mi volt az előtt mielőtt megváltott minket? A megváltás nem időbeli és térbeli? Vagy ha igen, akkor az addig meghalt emberek lelkei hol voltak?
És akik úgy élik le az életüket, hogy nem hallottak Krisztus tanításáról, önhibájukon kívül?

Jézus Krisztus minden embert megváltott, a hívőket és nem hívőket is, azokat is, akik előtte éltek, s azokat is, akik utána. Ezt jelenti az, hogy a megváltás egyetemes.
Az örök haláltól, a kárhozattól váltott meg bennünket. Megadta a mennyországba való jutás lehetőségét, megnyitotta a kaput. Keleti Egyházunk úgy ábrázolja a föltámadást az ikonon, hogy Krisztus lábbal tapossa az alvilág kapuit, és kivezeti onnan, az addig ott lekötötteket. Ez képi ábrázolás annak, hogy akik Őelőtte éltek, azoknak is meghozta a megváltást, a mennyekbe való följutást.
Nem tudjuk egészen pontosan, hogy mi volt előtte. Csak teológiai elképzeléseink vannak. Azért is, mert a túlvilágban nincs is idő, nincsen előtte vagy utána. Csak a mi emberi gondolatainkat tudjuk odavetíteni, hogy valamelyest fölfoghassuk ezeket a titkokat. Mindenesetre Krisztus nélkül nincs örökélet az ember számára. Ha nem váltott volna meg, akkor mindnyájan Istentől elvetve, örök kárhozatra jutnánk. Így azonban mindnyájunknak lehetőségünk van az üdvösségre, de csak akkor jutunk oda, ha mi is akarunk, s ha földi életünkben oda törekszünk.
Aki még soha nem hallott Jézusról és a mennyországról, annak is van lehetősége oda jutni, mert a lelkiismeret szava világosan mondja, hogy mit vár tőle az Isten. Ha azt követi, aszerint él, akkor ő is élvezheti a megváltás gyümölcsét, mint a megkeresztelt emberek.
    ... 376 377 378 379 380 
381
  382 383 384 385 386 ...